Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Toruń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Toruń,"— Zapis prezentacji:

1 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Toruń, 30 września 2005 r.

2 Strategia rozwoju województwa do 2010 r. Cel nadrzędny strategiiCel nadrzędny strategii,, Poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 14 celów operacyjnych14 celów operacyjnych 1. Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, 2. Stworzenie szans dla równomiernego rozwoju powiatów, 3. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i telekomunikacyjnej, 4. Rozwój funkcji metropolitarnych ośrodków stołecznych województwa, 5. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast, 6. Restrukturyzacja rynku pracy i ograniczenie bezrobocia, 7. Rozwój infrastruktury otoczenia biznesu i wspomagania postępu technologicznego w celu aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw, 8. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki, 9. Rozwój miast: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, 10. Gospodarcze wykorzystanie Wisły i Kaskady Dolnej Wisły oraz właściwe kształtowanie gospodarki wodnej, 11. Rozwój infrastruktury technicznej 12. Kształtowanie i ochrona struktur przyrodniczych na obszarze województwa, 13. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie 14. Rozwój współpracy międzynarodowej.

3 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Potrzeba aktualizacji : horyzont czasowy standaryzacja redakcji dokumentu potrzeba dostosowania formy zapisu celów do założonych obszarów priorytetowych w UE finansowanych w latach 2007- 2013, w NPR i NSRR

4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO na lata 2007-2020 CEL: Poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 3. OBSZARY PRIORYTETOWE 14. Działań strategicznych 34 główne kierunki

5 Harmonogram Prac nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rozpoczęcie prac Uchwała Sejmiku Województwa Nr XXVII/332/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego listopad 2004 r. - opracowanie Założeń Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego marzec 2005 r. - sporządzenie wstępnego projektu Strategii Rozwoju województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2020, oraz przyjęcie przez Zarząd Województwa (Uchwała Nr 14/176/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ). kwiecień 2005 r. - sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu strategii (Uchwała Zarządu Nr 24/315/2005 z dnia 20.04.2005 r.) od 15 marca 2005 r. - konsultacje społeczne wstępnego projektu Strategii czerwiec 2005 r. - sporządzenie Raportu z przebiegu międzyśrodowiskowych społecznych konsultacji wstępnego projektu Strategii 15 czerwca 2005 r. - przyjęcie przez Zarząd projektu strategii uwzględniającego wyniki konsultacji społecznych (Uchwała Nr 32/483/2005) i skierowanie do konsultacji w Komisjach Sejmiku Województwa do dnia 15 lipca 2005 r. - uwagi i wnioski do projektu strategii można składać na piśmie do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro-programowania@kujawsko-pomorskie.pl biuro-programowania@kujawsko-pomorskie.pl

6 Aktualny stan prac nad strategią lipiec - sierpień - prezentacja projektu w Komisjach Sejmiku; uzyskanie pozytywnych opinii październik - przedłożenie projektu dokumentu Zarządowi Województwa listopad - przedłożenie projektu Strategii Sejmikowi Województwa strona internetowa: www.kujawsko-pomorskie.pl

7 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Dokument służący realizacji NPR oraz Strategii Rozwoju Województwa na lata 2007-2020, Dokument przygotowany przez Zarząd Województwa,

8 RPO 2007-2013 Uchwała Nr 18 / 272 / 2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 program współfinasowany z publicznych środków wspólnotowych aktualnie sporządzona jest wstępna wersja programu w październiku br. przedłożenie projektu Zarządowi Województwa do końca br. konsultacje społeczne projektu RPO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

9 INWESTYCJE PRIORYTETOWE W WOJEWÓDZTWIE 4 lipca 2005 r. – wysłanie do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pisma z prośbą o przedłożenie propozycji trzech priorytetowych inwestycji gminy/powiatu, dla których przewidywane jest ubieganie się o zewnętrzne wsparcie finansowe, w tym ze środków UE. 29 września 2005 r. - prośba o uaktualnienie danych wg wzoru z MGiP

10 KONTAKT rozwojregionalny@kujawsko-pomorskie.pl biuro-programowania@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Toruń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google