Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 lipca 2011 r.

2 Strategia (pochodzenie greckie) – przygotowanie i prowadzenie wojny (w całości i poszczególnych bitew) [G.Gorzelak, B.Jałowiecki, Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, Studia regionalne i lokalne 2000] Ma służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych (…), a także sposób wyznaczania celów, kierunków i sposobów działania w sytuacji szybko zachodzących zmian [K.Wlaziak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 2010, na podst. E.Wysocka, J.Koziński, Regionalizacja Polski – przestrzenne aspekty strategii rozwoju, Samorząd terytorialny 1993 Dostarczanie podstaw racjonalnego działania [ E.Wysocka, J.Koziński, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej, Warszawa 2000] 2

3 Polityka regionalna jest to świadoma i celowa działalność podmiotów publicznych jest rozumiana jako zespół uporządkowanych działań, zmierzających do realizacji założonych w dokumentach strategicznych celów, podejmowanych w systemie wieloszczeblowego zarządzania (…) [Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, RM, 2009/ KSRR, RM, 2010] Cele KSRR są wspólne i do realizacji przez wszystkie podmioty publiczne na poziomie: Krajowym – interwencja rządu w ramach polityki regionalnej i skoordynowanych polityk sektorowych o silnym wpływie terytorialnym, Regionalnym – interwencja polityki rozwoju prowadzona przez samorząd województwa Realizacja przyjętych zasad – cele są wtórne wobec nich Kto jest adresatem strategii?? rząd i samorząd jako najważniejsze podmioty uczestniczące w procesie planowania tej polityki, ale inne jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz najważniejsi partnerzy decydujący o rozwoju w różnych skalach terytorialnych 3

4 Jawności – umożliwiony był swobodny dostęp do informacji i dokumentów Otwartości – każdy obywatel i każda instytucja mogła zgłosić swoje uwagi Równości – wszystkie zgłoszone uwagi były uwzględnione oraz poddane Nie tylko platforma do wyrażania opinii przez podmioty zainteresowane KSRR, ale również istotna rola dla budowy akceptacji społecznej strategii dla uzyskania możliwie szerokiej aprobaty uczestników tego procesu odnośnie treści strategii Sprawne przeprowadzenie uzgodnień z partnerami Terminowe przeprowadzenie procesu przygotowania strategii z uwzględnieniem informowania o wynikach poszczególnych etapów (projekt, ocena ex-ante, OOŚ, konsultacje międzyresortowe) Otwartość na zgłaszane propozycje i ich wykorzystanie w strategii Dotrzymanie zobowiązań wynikających z formalnego proces uzgodnień (m.in. konsultacje międzyresortowe), ale z naciskiem na ostatni etap prac (długotrwały proces zakończony przyjęciem wersji uzgodnionej) 4

5 5 Projekt KSRR 2010-2020 z dnia 9 września 2009 r. przedmiotem debaty publicznej Debata publiczna prowadzona za pomocą: o16 konferencji regionalnych w okresie październik-listopad 2009, ospotkań eksperckich (środowisko naukowe, praktycy), ospotkań warsztatowych z przedstawicielami regionów ospotkań międzyresortowych (ogólne, bilateralne, KK ds. PR), obezpośredniej komunikacji z MRR – możliwość złożenia uwagi pisemnie (instytucje publiczne, resorty, JST, Konwent Marszałków, osoby prywatne), ostrony internetowej – poczty elektronicznej: polityka.regionalna@mrr.gov.pl W konferencjach regionalnych udział wzięło ok. półtora tysiąca osób, Zgłoszonych zostało ponad 700 uwag i opinii (do połowy grudnia 2009 r.) do projektu KSRR.

6 66 Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju Debata społeczna – nadesłane propozycje przez niektóre resorty Pierwsza faza bilateralnych spotkań Wyniki ewaluacji ex-ante projektu KSRR – marzec 2010 r., Wyniki oceny oddziaływania na środowisko projektu KSRR – marzec/kwiecień 2010 r. Prace nad rozwiązaniami wdrożeniowymi w ramach grup roboczych: ods. terytorializacji ods. Kontraktu terytorialnego ods. postulatów regionalnych (bez udziału resortów), ods. zagadnień finansowych ods. założeń systemu monitorowania ods. zagadnień instytucjonalnych Uzgodnienia międzyresortowe – marzec 2010 r., Druga faza konsultacji z regionami i resortami, Opracowanie finalnej wersji KSRR, przekazanie do KRM i RM.


Pobierz ppt "Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Daniel Baliński Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google