Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA)"— Zapis prezentacji:

1

2 ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA)
REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA PARTNER REGIONALNY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA DLA DZIAŁAŃ 2.5 i 3.4 ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO Programy wparcia małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Strukturalnych Paweł Żuromski Prezes Zarządu ŁARR SA

3 Fundusze Strukturalne dla Polski w okresie 2004-2006
PWW dla Polski w okresie 2004 – 2006 jest wdrażany poprzez: Pięć mono-funduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO): SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL): Europejski Fundusz Społeczny; SPO Transport: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej; SPO Rybołówstwo I Przetwórstwo Ryb: Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa. Jeden wielofunduszowy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. Planowana pomoc: 12,81 mld €, w tym 8,27 mld € z Funduszy Strukturalnych. Na bezpośrednie wsparcie dla sektora MSP przewidziano ~ 1 mld €.

4 DEFINICJA mikro, małego i średniego przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwa MIKRO MAŁE ŚREDNIE Zatrudnienie poniżej 10 pracowników poniżej 50 pracowników od 50 do 249 pracowników Przychód netto ze sprzedaży do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro Suma aktywów z bilansu do 43 mln euro Zależność przedsiębiorstwa niezależne Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zgodna z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej 364/2004

5 Sektor MSP – statystyka (2001) Polska / województwo łódzkie
woj. łódzkie Liczba ludności (w tys.) 2.633 Liczba przedsiębiorstw Liczba MSP aktywnych (49,43%) (51,55 %) Liczba MSP – aktywnych/1000 mieszk. (%) ,29 45,05 Źródło: Analiza własna na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach

6 Sektor MSP – statystyka (2002)
Struktura przedsiębiorstw aktywnych wg wielkości w 2002 r. Wielkość przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw Udział (%) Małe (0–49 pracowników) 1,719,615 99.09 Średnie (50–249 pracowników) 13,086 0.75 OGÓŁEM MSP 1,732,701 99.84 Duże (ponad 249 pracowników) 2,723 0.16 OGÓŁEM 1,735,424 100.00 Źródło: Analiza własna na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach

7 INSTYTUCJONALNY SYSTEM WSPARCIA DLA MSP W POLSCE
SZCZEBEL CENTRALNY POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) instytucja rządowa odpowiedzialna za wdrażanie polityki sektorowej SZCZEBEL REGIONALNY REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE (RIF) Jedna w każdym województwie, współpracująca z PARP we wdrażaniu programów krajowych, zarządzająca wdrażaniem programów regionalnych skierowanych dla MSP, „Punkt Pierwszego Kontaktu” dla firm poszukujących pomocy publicznej SZCZEBEL LOKALNY usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe ośrodki posiadające doświadczenie w pracy z firmami sektora MSP, świadczące bezpośrednio usługi MSP Krajowy System Usług dla MSP (KSU) współpracująca ze sobą sieć instytucji typu not-for-profit przechodząca audyt i akredytację Punkty Konsultacyjne (PK) świadczą pakiety usługi informacyjnych otrzymują dotację budżetową wszystkie z nich to ośrodki KSU lub ich filie KONSULTANCI / FIRMY DORADCZE I SZKOLENIOWE „Długa lista” akredytowani do wykonywania wdrażania wybranych instrumentów

8 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency Rola we wdrażaniu programów wsparcia MSP EU. Wdrażanie programów pomocowych UE stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności. W województwie łódzkim ŁARR S.A. pełni następującą rolę od 1993 r.: 1993 – 2000: Regionalna Jednostka Zarządzająca Programami (RPMU) programów PHARE : STRUDER, RAPID, STRUDER II. 2001 – nadal: Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) dla programów PHARE – Spójność Gospodarcza i Społeczna, jako partner regionalny PARR. od 2004: udział we wdrażaniu Funduszy Strukturalnych jako partner regionalny PARR oraz we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego.

9 Priorytet 2 - Bezpośrednie wsparcie Przedsiębiorstw
Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” Priorytet Bezpośrednie wsparcie Przedsiębiorstw Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

10 Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach działania do 50% wydatków kwalifikowanych. Kwota wsparcia projektu doradczego: nie może być niższa niż PLN nie wyższa niż PLN Budżet Działania: ok. 33 mln €. Najbliższy termin składania wniosków: do 5 grudnia. Terminy składanie wniosków w 2006r.: do 17 lutego, do 21 kwietnia, do 23 czerwca, do 11 sierpnia

11 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje
Wielkość dofinansowania na realizację indywidualnego projektu: nie może być niższa niż kwota: PLN nie może być wyższa niż kwota: PLN oraz nie może przekroczyć: 30% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań, 40% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot, 50% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w innym powiecie. Budżet Działania: ok. 359 mln €. NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29 grudnia 2005 r.!!!

12 SPO „ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH” DZIAŁANIE 2
SPO „ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH” DZIAŁANIE 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” TYPY PROJEKTÓW: kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw, studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo – badawczych, podstawowe doradztwo i informacja dla małych przedsiębiorstw, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania BHP.

13 SPO „ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH” DZIAŁANIE 2
SPO „ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH” DZIAŁANIE 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” SCHEMAT A – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Beneficjenci ostateczni: Przedsiębiorstwa i ich pracownicy Projektodawcy: Instytucje szkoleniowe, Szkoły, w tym wyższe, Jednostki naukowe, Organizacje pracodawców i przedsiębiorców, Związki zawodowe Wysokość dofinansowania: Szkolenia ogólne: MŚP – 80%; DP - 60% Szkolenia specjalistyczne: MŚP – 45%; DP - 35% Budżet Działania: ~ 250 mln €

14 Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Poziom dofinansowania
Finansowanie kosztów projektu tj.: Koszty Projektodawcy związane z realizacją projektu tj.: doradztwo i szkolenia; (nie mogą przekroczyć euro/rok) Koszty Beneficjenta Ostatecznego: wsparcie pomostowe: 700 zł/miesiąc – do 12 miesięcy koszty jednorazowej dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności: do euro Budżet Działania 2.5: ~ 15 mln zł

15 Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Poziom dofinansowania
Dofinansowanie dla projektu doradczego (TYP I) ze środków publicznych: do euro (równowartość w PLN), - 50% dla projektów realizowanych na obszarze województwa łódzkiego Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego (TYP II) ze środków publicznych: do euro (równowartość w PLN) Intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć: - 65% dla projektów realizowanych na obszarze województwa łódzkiego Budżet Działania 3.4: ~ 20 mln zł

16 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency Rezultaty wdrażania Sektorowych Programów Operacyjnych w woj. łódzkim SPO-WKP SPO-RZL Ogółem Działanie 2.1 Działanie 2.3 Ogółem WKP Działanie 2.3 a Liczba projektów 76 1 355 1 431 129 1560 Wnioskowane kwoty wsparcia (tys. zł) 2 214,9 ,4 ,3 ,7 ,0 Liczba projektów odrzuconych (po ocenie formalnej) 20 526 546 29 575 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie formalnej) 56 807 100 907 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie końcowej) 35 145 180 209 Liczba projektów zakontraktowanych 106 141 14 155 Wartość zobowiązań (tys. zł) 731,6 48 892,8 49 624,4 4 823,4 54 447,8 Źródło: Analiza własna na podstawie danych ŁARR S.A. ( stan na ).

17 Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005
Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działanie 2.1 SPO-WKP: Liczba wniosków: Złożonych: 2 517 Poprawnych pod względem formalnym: 1336 Zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą: 985 Liczba podpisanych umów: 535 Wartość projektów zatwierdzonych w stosunku do alokacji: 17% Podpisane umowy w stosunku do alokacji: 8,6% Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005

18 Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005
Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działanie 2.3 SPO-WKP: Liczba wniosków: Złożonych: Poprawnych pod względem formalnym: Zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą: 1610 Liczba podpisanych umów: 866 Wartość projektów zatwierdzonych w stosunku do alokacji: 62,2% Podpisane umowy w stosunku do alokacji: 24,22% Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005

19 Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL)
Działanie 2.3a SPO-RZL: Liczba wniosków: Złożonych: 2 276 Liczba podpisanych umów (narastająco): 196 Podpisane umowy w stosunku do liczby złożonych wniosków: 8,61% Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005

20 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency Rezultaty wdrażania ZPORR w województwie łódzkim ZPORR Ogółem Działanie 2.5 Działanie 3.4 Liczba projektów 73 289 362 Liczba projektów odrzuconych (po ocenie formalnej) 37 39 76 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie formalnej) 25 105 130 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie końcowej) 3 59 62 Liczba projektów zakontraktowanych 29 32 Wartość zobowiązań (w tys. PLN)1 1 826,7 2 350,6 4177,3 Źródło: Analiza własna na podstawie danych ŁARR S.A. ( stan na ).

21 Problemy związane z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency Problemy związane z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych 1/ Złożone procedury wnioskowania i rozliczania projektów przez Beneficjentów 2/ Częste zmiany wytycznych i aktów prawnych. 3/ Brak spójności aktów prawnych i dokumentów programowych. 4/ Refundacja wydatków w ramach Pomocy Technicznej. 5/ Opóźnienia w uruchomieniu systemu SIMIK. 6/ System instytucjonalny.

22 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PHARE, SPO WKP, SPO RZL, ZPORR
Punkty Konsultacyjne, Regionalne Instytucje Finansujące (m.in. ŁARR S.A.), Instytucje Wdrażające (PARP, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy i inne) STRONY INTERNETOWE

23 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA Łódź, ul. Tuwima 22/26 tel. (42) , fax (42) Infolinia:


Pobierz ppt "ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google