Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy wparcia małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Strukturalnych ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA) R EGIONALNA I NSTYTUCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy wparcia małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Strukturalnych ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA) R EGIONALNA I NSTYTUCJA."— Zapis prezentacji:

1

2 Programy wparcia małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Strukturalnych ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA) R EGIONALNA I NSTYTUCJA F INANSUJĄCA PARTNER REGIONALNY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Paweł Żuromski Prezes Zarządu ŁARR SA INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA DLA DZIAŁAŃ 2.5 i 3.4 ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

3 PWW dla Polski w okresie 2004 – 2006 jest wdrażany poprzez: Pięć mono-funduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO): SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL): Europejski Fundusz Społeczny; SPO Transport: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej; SPO Rybołówstwo I Przetwórstwo Ryb: Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa. Jeden wielofunduszowy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. Planowana pomoc: 12,81 mld €, w tym 8,27 mld € z Funduszy Strukturalnych. Na bezpośrednie wsparcie dla sektora MSP przewidziano ~ 1 mld €. Fundusze Strukturalne dla Polski w okresie 2004-2006

4 DEFINICJA mikro, małego i średniego przedsiębiorcy PrzedsiębiorstwaMIKROMAŁEŚREDNIE Zatrudnienie poniżej 10 pracowników poniżej 50 pracowników od 50 do 249 pracowników Przychód netto ze sprzedaży do 2 mln eurodo 10 mln eurodo 50 mln euro Suma aktywów z bilansu do 2 mln eurodo 10 mln eurodo 43 mln euro Zależność przedsiębiorstwa niezależne Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zgodna z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej 364/2004

5 Polskawoj. łódzkie Liczba ludności (w tys.) 38.2302.633 Liczba przedsiębiorstw 3.348.124230 493 Liczba MSP aktywnych 1.654.822 (49,43%) 118 600 (51,55 %) Liczba MSP – aktywnych/1000 mieszk. (%) 43,2945,05 Sektor MSP – statystyka (2001) Polska / województwo łódzkie Źródło: Analiza własna na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002.

6 Wielkość przedsiębiorstwaLiczba przedsiębiorstw Udział (%) Małe (0–49 pracowników)1,719,615 99.09 Średnie (50–249 pracowników)13,086 0.75 OGÓŁEM MSP1,732,70199.84 Duże (ponad 249 pracowników)2,723 0.16 OGÓŁEM1,735,424 100.00 Sektor MSP – statystyka (2002) Struktura przedsiębiorstw aktywnych wg wielkości w 2002 r. Źródło: Analiza własna na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003.

7 INSTYTUCJONALNY SYSTEM WSPARCIA DLA MSP W POLSCE SZCZEBEL CENTRALNY POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP) instytucja rządowa odpowiedzialna za wdrażanie polityki sektorowej SZCZEBEL REGIONALNY REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE (RIF) Jedna w każdym województwie, współpracująca z PARP we wdrażaniu programów krajowych, zarządzająca wdrażaniem programów regionalnych skierowanych dla MSP, „Punkt Pierwszego Kontaktu” dla firm poszukujących pomocy publicznej SZCZEBEL LOKALNY usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe ośrodki posiadające doświadczenie w pracy z firmami sektora MSP, świadczące bezpośrednio usługi MSP Krajowy System Usług dla MSP (KSU) współpracująca ze sobą sieć instytucji typu not-for-profit przechodząca audyt i akredytację Punkty Konsultacyjne (PK) świadczą pakiety usługi informacyjnych otrzymują dotację budżetową wszystkie z nich to ośrodki KSU lub ich filie KONSULTANCI / FIRMY DORADCZE I SZKOLENIOWE „Długa lista” akredytowani do wykonywania wdrażania wybranych instrumentów

8 Rola we wdrażaniu programów wsparcia MSP EU. Wdrażanie programów pomocowych UE stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności. W województwie łódzkim ŁARR S.A. pełni następującą rolę od 1993 r.: I.1993 – 2000: Regionalna Jednostka Zarządzająca Programami (RPMU) programów PHARE : STRUDER, RAPID, STRUDER II. II.2001 – nadal: Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) dla programów PHARE – Spójność Gospodarcza i Społeczna, jako partner regionalny PARR. III.od 2004: udział we wdrażaniu Funduszy Strukturalnych jako partner regionalny PARR oraz we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency

9 Priorytet 2 - Bezpośrednie wsparcie Przedsiębiorstw Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

10 Maksymalna wysokość wsparcia w ramach działania do 50% wydatków kwalifikowanych. Kwota wsparcia projektu doradczego: nie może być niższa niż 2 500 PLN nie wyższa niż 250 000 PLN Budżet Działania: ok. 33 mln €. Najbliższy termin składania wniosków: do 5 grudnia. Terminy składanie wniosków w 2006r.: do 17 lutego, do 21 kwietnia, do 23 czerwca, do 11 sierpnia Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo

11 Wielkość dofinansowania na realizację indywidualnego projektu: nie może być niższa niż kwota: 10 000 PLN nie może być wyższa niż kwota: 1 250 000 PLN oraz nie może przekroczyć: 30% WarszawaPoznań 30% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań, 40% WrocławKrakówGdańskGdynia Sopot 40% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot, 50%jeżeli projekt jest realizowany w innym powiecie 50% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w innym powiecie. Budżet Działania: ok. 359 mln €.  NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29 grudnia 2005 r.!!! Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje

12 SPO „ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH” DZIAŁANIE 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” TYPY PROJEKTÓW: - kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw, - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, - staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo – badawczych, - podstawowe doradztwo i informacja dla małych przedsiębiorstw, - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, - szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania BHP.

13 SPO „ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH” DZIAŁANIE 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” SCHEMAT A – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Beneficjenci ostateczni: Przedsiębiorstwa i ich pracownicy Projektodawcy: -Instytucje szkoleniowe, -Szkoły, w tym wyższe, -Jednostki naukowe, -Organizacje pracodawców i przedsiębiorców, -Związki zawodowe Wysokość dofinansowania: Szkolenia ogólne: MŚP – 80%; DP - 60% Szkolenia specjalistyczne: MŚP – 45%; DP - 35% Budżet Działania: ~ 250 mln €

14 Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Poziom dofinansowania Finansowanie kosztów projektu tj.: a)Koszty Projektodawcy związane z realizacją projektu tj.: doradztwo i szkolenia; (nie mogą przekroczyć 25.000 euro/rok) b)Koszty Beneficjenta Ostatecznego: a) wsparcie pomostowe: 700 zł/miesiąc – do 12 miesięcy b)koszty jednorazowej dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności: do 5.000 euro Budżet Działania 2.5: ~ 15 mln zł

15 Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Poziom dofinansowania Dofinansowanie dla projektu doradczego (TYP I) ze środków publicznych: -do 5 000 euro (równowartość w PLN), - 50% dla projektów realizowanych na obszarze województwa łódzkiego Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego (TYP II) ze środków publicznych: -do 50 000 euro (równowartość w PLN) Intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć: - 65% dla projektów realizowanych na obszarze województwa łódzkiego Budżet Działania 3.4: ~ 20 mln zł

16 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency SPO-WKPSPO-RZL Ogółem Działanie 2.1 Działanie 2.3 Ogółem WKP Działanie 2.3 a Liczba projektów761 3551 4311291560 Wnioskowane kwoty wsparcia (tys. zł) 2 214,9607 251,4609 466,3120 363,7729 830,0 Liczba projektów odrzuconych (po ocenie formalnej) 2052654629575 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie formalnej) 56807 100907 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie końcowej) 3514518029209 Liczba projektów zakontraktowanych 3510614114155 Wartość zobowiązań (tys. zł)731,648 892,849 624,44 823,454 447,8 Rezultaty wdrażania Sektorowych Programów Operacyjnych w woj. łódzkim Źródło: Analiza własna na podstawie danych ŁARR S.A. ( stan na 31.10.2005).

17 Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działanie 2.1 SPO-WKP: Liczba wniosków:  Złożonych: 2 517  Poprawnych pod względem formalnym: 1336  Zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą: 985  Liczba podpisanych umów: 535 Wartość projektów zatwierdzonych w stosunku do alokacji: 17% Podpisane umowy w stosunku do alokacji: 8,6%

18 Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działanie 2.3 SPO-WKP: Liczba wniosków:  Złożonych: 18 237  Poprawnych pod względem formalnym: 11 116  Zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą: 1610  Liczba podpisanych umów: 866 Wartość projektów zatwierdzonych w stosunku do alokacji: 62,2% Podpisane umowy w stosunku do alokacji: 24,22%

19 Źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, stan na październik 2005 Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) Działanie 2.3a SPO-RZL: Liczba wniosków:  Złożonych: 2 276  Liczba podpisanych umów (narastająco): 196 Podpisane umowy w stosunku do liczby złożonych wniosków: 8,61%

20 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency ZPORR Ogółem Działanie 2.5Działanie 3.4 Liczba projektów73289362 Liczba projektów odrzuconych (po ocenie formalnej) 373976 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie formalnej) 25105130 Liczba projektów zatwierdzonych (po ocenie końcowej) 35962 Liczba projektów zakontraktowanych32932 Wartość zobowiązań (w tys. PLN) 1 1 826,72 350,64177,3 Rezultaty wdrażania ZPORR w województwie łódzkim Źródło: Analiza własna na podstawie danych ŁARR S.A. ( stan na 31.10.2005).

21 Problemy związane z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych 1/ Złożone procedury wnioskowania i rozliczania projektów przez Beneficjentów 2/ Częste zmiany wytycznych i aktów prawnych. 3/ Brak spójności aktów prawnych i dokumentów programowych. 4/ Refundacja wydatków w ramach Pomocy Technicznej. 5/ Opóźnienia w uruchomieniu systemu SIMIK. 6/ System instytucjonalny. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lodz Regional Development Agency

22 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PHARE, SPO WKP, SPO RZL, ZPORR Punkty Konsultacyjne, Regionalne Instytucje Finansujące (m.in. ŁARR S.A.), Instytucje Wdrażające (PARP, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy i inne) STRONY INTERNETOWE www.parp.gov.pl www.larr.lodz.pl www.lodzkie.pl www.zporr.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl

23 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. R EGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26 tel. (42) 664 30 40, fax (42) 664 37 50 Infolinia: 0801-406-416 e-mail: larr@lodz.pl http://www.larr.lodz.pl


Pobierz ppt "Programy wparcia małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Strukturalnych ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (ŁARR SA) R EGIONALNA I NSTYTUCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google