Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP

2 Środki pomocowe Unii Europejskiej dla Polski po rozszerzeniu ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI PO AKCESJI DO UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Fundusze StrukturalneFundusz Spójności Programy Wspólnotowe EQUAL INTERREG Programy pomocowe UE © PARP

3 Lp. Program operacyjny Współfinansowanie 1. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Europejski Fundusz Społeczny 3.SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 4.SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo RybFinansowy Instrument Wsparcia dla Rybołówstwa 5.SPO TransportEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny Źródło: Narodowy Plan Rozwoju, projekt, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, © PARP PROGRAMY OPERACYJNE NPR

4 PRIORYTET 1 – 715,9 M EURO, w tym 547,3 M EURO z EFRR Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu PRIORYTET 2 – 969,3 EURO, w tym 683,3 MEURO z EFRR Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw PRIORYTET 3 Pomoc techniczna © PARP SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

5 DZIAŁANIA W RAMACH SPO WKP © PARP PRIORYTET Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (PARP) 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (PARP) 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (ARP S.A) 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (MNiI) 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (MNiI) PRIORYTET Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (PARP) 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej (MGPiPS) 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (PARP) 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (NFOŚiGW).

6 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU (poprawa warunków funkcjonowania KSU poprzez koordynację prac KSU, udoskonalanie i utrzymanie standardów usług, wdrażanie nowych usług, projekty inwestycyjne oraz promocja); 2. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu (pakiety nowych usług, poprawa istniejącej oferty, projekty o charakterze ponadregionalnym, projekty inwestycyjne, projekty promocyjne); Beneficjent końcowy: PARP; Projektodawcy: Instytucje wspierania biznesu oraz ich sieci; Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy; Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 36,4 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 5,6 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 30,8 mln euro

7 Krajowy System Usług Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 178 OŚRODKÓW AKREDYTOWANYCH W KSU © PARP 51 OŚRODKÓW REKOMENDOWANYCH DO KSU – wiosna 2004

8 157 Punktów Konsultacyjno-Doradczych (PKD) na terenie całego kraju BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNO-DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem Maksymalnie 10 darmowych godzin doradczych rocznie na klienta BEZPŁATNE DORADZTWO – będzie finansowane ze środków SPO WKP bezpłatne porady na temat dostępnych programów pomocy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa W każdej gminie informacje w Lokalnych Okienkach Przedsiębiorczości (LOP) © PARP

9 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.2. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW RODZAJE PROJEKTÓW: Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych; Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych; Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego poprzez ich dokapitalizowanie; Beneficjent końcowy: PARP Projektodawcy: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych oraz fundusze seed capital Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 219,0 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 45,0 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 174,0 mln euro PLANOWANY EFEKT DZIAŁANIA 1.2 : 16 REGIONALNYCH I i 100 LOKALNYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH 16 REGIONALNYCH I i 100 LOKALNYCH FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

10 © PARP DEFINICJA MSP Obowiązuje od 1 stycznia 2005, zgodnie z rekomendacja Komisji Europejskiej 2003/361/EC

11 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. i 2.3.WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE BENEFICJENCI Instytucja wdrażająca: PARP Instytucja przyjmująca wnioski: Regionalna Instytucja Finansująca Odbiorcy ostateczni (wnioskodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: – Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub – Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub – Podejmują działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii lub innowacyjnych rozwiązań technicznych, – Nie działają w sektorze rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, skupu i przetwórstwa produktów rolnych © PARP

12 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP KATEGORIE PROJEKTÓW PROJEKTY DORADCZE W ZAKRESIE: – Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim – Jakości – Innowacji i nowych technologii – Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej – Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw – Łączenia się przedsiębiorstw – Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej

13 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP ZAŁOŻENIA FINANSOWE Budżet działania: 33,1 MEUR w tym: – 23,2 M EUR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 9,9 M EUR- Budżet państwa Wartość dotacji: min zł - max zł – do 50% wydatków kwalifikowanych; – do 100% dla MSP podejmujących działalność gospodarczą opartą na nowoczesnych technologiach lub rozwiązaniach innowacyjnych (kwota wsparcia + inna pomoc publiczna z ostatnich 3 lat nie może przekroczyć euro)

14 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Trwałość projektu w czasie Doświadczenie Udział własny projektodawcy Efektywność kosztowa Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Realizacja polityk horyzontalnych

15 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP TRYB WYBORU PROJEKTÓW Wezwanie do składania wniosków – PARP, Instytucja Zarządzająca, Regionalne Instytucje Finansujące, prasa o zasięgu krajowym i regionalnym Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna – RIF Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. oceny projektów w PARP Rekomendacja projektów Instytucji Zarządzającej - Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów do współfinansowania – Instytucja Zarządzająca Przesłanie stosownej informacji do aplikantów – PARP Odwołanie (decyzja pozytywna/negatywna) Podpisanie umowy o dofinansowanie – Prezes PARP

16 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KATEGORIE PROJEKTÓW Inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego Inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, know-how), związane z transferem technologii

17 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE ZAŁOŻENIA FINANSOWE Budżet działania: 359 MEUR, w tym: – 251,3 M EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 107,7 M EUR z budżetu państwa Wartość dotacji: min zł - max zł – do 30% w powiatach m.Warszawa, m. Poznań, – do 40% w powiatach m.Kraków, m.Wrocław, m.Gdańsk, m.Gdynia, m.Sopot – do 50% na pozostałych obszarach Polski, Pozostała część musi być sfinansowana: w dotacjach poniżej zł ze środków własnych przedsiębiorcy, w dotacjach powyżej zł kredyt w wysokości 50% projektu Wyjątki – leasing © PARP

18 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KOSZTY KWALIFIKOWANE Zakup nowych środków trwałych Zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu Zakup używanych środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Instalacja i uruchomienie środków trwałych Zakup gruntu (do10% wartości projektu) Zakup robót i materiałów budowlanych Zakup nieruchomości zabudowanej Porady prawne, taksy notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe

19 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Trwałość projektu w czasie Doświadczenie Zarządzanie jakością Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Innowacyjność Wkład własny Lokalizacja projektu Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu Realizacja polityk horyzontalnych UE © PARP

20 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP TRYB WYBORU PROJEKTÓW Wezwanie do składania wniosków – PARP, Instytucja Zarządzająca, Regionalne Instytucje Finansujące, prasa krajowa i regionalna; Promesa kredytowa – akredytowane banki Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna - RIF Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. oceny projektów Rekomendacja projektów Instytucji Zarządzającej - Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów do współfinansowania – Instytucja Zarządzająca Przesłanie stosownej informacji do aplikantów – PARP Odwołanie (decyzja pozytywna/negatywna) Podpisanie umowy o dofinansowanie – Prezes PARP Podpisanie umowy kredytowej – akredytowany bank

21 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Priorytet 2, działanie 3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Budżet: 255,3 mln EUR, w tym 196 mln EUR Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO © PARP

22 Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo- badawczych podstawowe doradztwo i informacja dla małych przedsiębiorstw szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania BHP projekty w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca) © PARP

23 Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 35%45%Specjalistyczne 60%80%Ogólne DPMSP Wielkość przedsiębiorstwa/ Rodzaj szkolenia Poziom dofinansowania a rodzaj szkolenia i wielkość przedsiębiorstw: Projektodawcami mogą być: instytucje szkoleniowe, szkoły, w tym szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz związki zawodowe. Projektodawcy mogą składać zarówno projekty na szkolenia otwarte, jak również szkolenia szyte na miarę dla konkretnego przedsiębiorcy

24 Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ GRUPA DOCELOWA: WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY RODZAJ POMOCY: GRANTY OBSZARY WSPARCIA: NOWE INWESTYCJE, TARGI MIĘDZYNARODOWE, MISJE HANDLOWE WKŁAD PUBLICZNY: DO 50% (65% dla MSP) MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: EUR na nowe miejsce pracy, PLN na targi międzynarodowe, PLN na misję handlową

25 Działanie 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GRUPA DOCELOWA: WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY TYP POMOCY: GRANTY, POŻYCZKI PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE OBSZARY WSPARCIA: POZWOLENIE ZINTEGROWANE, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI WKŁAD PUBLICZNY: DO 50% (65% dla MSP) MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: 5 mln EUR

26 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Beneficjentami mogą być mikroprzedsiębiorstwa, które: 1.rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego, 2.w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

27 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Dofinansowywane mogą być inwestycje związane z: utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, wprowadzaniem zasadniczych zmian produkcji lub procesie produkcyjnym zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, modernizacją środków produkcji.

28 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Kwota wsparcia dla projektu inwestycyjnego nie będzie mogła przekroczyć euro (równowartości w PLN) i jednocześnie: 1) 45% kwalifikowanych kosztów inwestycji w powiatach Warszawa i Poznań, 2) 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji w powiatach Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, 3) 65% kwalifikowanych kosztów inwestycji w pozostałych powiatach Powyżej euro konieczny kredyt w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty (nie dotyczy leasingu).

29 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Pomoc skierowana jest do: osób fizycznych, nie zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. osób, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności. Priorytetowo są traktowane osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zagrożone utratą zatrudnienia, młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

30 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Wsparcie pomostowe Przedsiębiorca otrzymuje, przez okres pierwszych 6 m-cy działalności bezzwrotną pomoc kapitałową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł Istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca funkcjonowania firmy). Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności sfinansowanie pierwszych wydatków, inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie więcej niż 5000 EUR

31 Na stronach PARP: Gdzie szukać informacji o funduszach strukturalnych? © PARP

32 Aleje Jerozolimskie 125/ Warszawa tel. (0 prefiks 22) /45 faks (0 prefiks 22) / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © PARP


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google