Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP

2 Środki pomocowe Unii Europejskiej dla Polski po rozszerzeniu ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI PO AKCESJI DO UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Fundusze StrukturalneFundusz Spójności Programy Wspólnotowe EQUAL INTERREG Programy pomocowe UE © PARP

3 Lp. Program operacyjny Współfinansowanie 1. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Europejski Fundusz Społeczny 3.SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 4.SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo RybFinansowy Instrument Wsparcia dla Rybołówstwa 5.SPO TransportEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny Źródło: Narodowy Plan Rozwoju, projekt, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, © PARP PROGRAMY OPERACYJNE NPR

4 PRIORYTET 1 – 715,9 M EURO, w tym 547,3 M EURO z EFRR Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu PRIORYTET 2 – 969,3 EURO, w tym 683,3 MEURO z EFRR Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw PRIORYTET 3 Pomoc techniczna © PARP SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

5 DZIAŁANIA W RAMACH SPO WKP © PARP PRIORYTET 1 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (PARP) 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (PARP) 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (ARP S.A) 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (MNiI) 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (MNiI) PRIORYTET 2 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (PARP) 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej (MGPiPS) 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (PARP) 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (NFOŚiGW).

6 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU (poprawa warunków funkcjonowania KSU poprzez koordynację prac KSU, udoskonalanie i utrzymanie standardów usług, wdrażanie nowych usług, projekty inwestycyjne oraz promocja); 2. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu (pakiety nowych usług, poprawa istniejącej oferty, projekty o charakterze ponadregionalnym, projekty inwestycyjne, projekty promocyjne); Beneficjent końcowy: PARP; Projektodawcy: Instytucje wspierania biznesu oraz ich sieci; Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy; Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 36,4 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 5,6 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 30,8 mln euro

7 Krajowy System Usług Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 178 OŚRODKÓW AKREDYTOWANYCH W KSU © PARP 51 OŚRODKÓW REKOMENDOWANYCH DO KSU – wiosna 2004

8 157 Punktów Konsultacyjno-Doradczych (PKD) na terenie całego kraju BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNO-DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem Maksymalnie 10 darmowych godzin doradczych rocznie na klienta BEZPŁATNE DORADZTWO – będzie finansowane ze środków SPO WKP bezpłatne porady na temat dostępnych programów pomocy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa W każdej gminie informacje w Lokalnych Okienkach Przedsiębiorczości (LOP) © PARP

9 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.2. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW RODZAJE PROJEKTÓW: Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych; Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych; Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego poprzez ich dokapitalizowanie; Beneficjent końcowy: PARP Projektodawcy: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych oraz fundusze seed capital Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 219,0 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 45,0 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 174,0 mln euro PLANOWANY EFEKT DZIAŁANIA 1.2 : 16 REGIONALNYCH I i 100 LOKALNYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH 16 REGIONALNYCH I i 100 LOKALNYCH FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH

10 © PARP DEFINICJA MSP Obowiązuje od 1 stycznia 2005, zgodnie z rekomendacja Komisji Europejskiej 2003/361/EC

11 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. i 2.3.WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE BENEFICJENCI Instytucja wdrażająca: PARP Instytucja przyjmująca wnioski: Regionalna Instytucja Finansująca Odbiorcy ostateczni (wnioskodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: – Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub – Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub – Podejmują działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii lub innowacyjnych rozwiązań technicznych, – Nie działają w sektorze rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, skupu i przetwórstwa produktów rolnych © PARP

12 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP KATEGORIE PROJEKTÓW PROJEKTY DORADCZE W ZAKRESIE: – Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim – Jakości – Innowacji i nowych technologii – Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej – Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw – Łączenia się przedsiębiorstw – Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej

13 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP ZAŁOŻENIA FINANSOWE Budżet działania: 33,1 MEUR w tym: – 23,2 M EUR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 9,9 M EUR- Budżet państwa Wartość dotacji: min 2 500 zł - max 250 000 zł – do 50% wydatków kwalifikowanych; – do 100% dla MSP podejmujących działalność gospodarczą opartą na nowoczesnych technologiach lub rozwiązaniach innowacyjnych (kwota wsparcia + inna pomoc publiczna z ostatnich 3 lat nie może przekroczyć 100 000 euro)

14 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Trwałość projektu w czasie Doświadczenie Udział własny projektodawcy Efektywność kosztowa Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Realizacja polityk horyzontalnych

15 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO © PARP TRYB WYBORU PROJEKTÓW Wezwanie do składania wniosków – PARP, Instytucja Zarządzająca, Regionalne Instytucje Finansujące, prasa o zasięgu krajowym i regionalnym Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna – RIF Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. oceny projektów w PARP Rekomendacja projektów Instytucji Zarządzającej - Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów do współfinansowania – Instytucja Zarządzająca Przesłanie stosownej informacji do aplikantów – PARP Odwołanie (decyzja pozytywna/negatywna) Podpisanie umowy o dofinansowanie – Prezes PARP

16 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KATEGORIE PROJEKTÓW Inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego Inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, know-how), związane z transferem technologii

17 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE ZAŁOŻENIA FINANSOWE Budżet działania: 359 MEUR, w tym: – 251,3 M EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 107,7 M EUR z budżetu państwa Wartość dotacji: min 10 000 zł - max 1 250 000 zł – do 30% w powiatach m.Warszawa, m. Poznań, – do 40% w powiatach m.Kraków, m.Wrocław, m.Gdańsk, m.Gdynia, m.Sopot – do 50% na pozostałych obszarach Polski, Pozostała część musi być sfinansowana: w dotacjach poniżej 50.000 zł ze środków własnych przedsiębiorcy, w dotacjach powyżej 50.000 zł kredyt w wysokości 50% projektu Wyjątki – leasing © PARP

18 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KOSZTY KWALIFIKOWANE Zakup nowych środków trwałych Zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu Zakup używanych środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Instalacja i uruchomienie środków trwałych Zakup gruntu (do10% wartości projektu) Zakup robót i materiałów budowlanych Zakup nieruchomości zabudowanej Porady prawne, taksy notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe

19 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Trwałość projektu w czasie Doświadczenie Zarządzanie jakością Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Innowacyjność Wkład własny Lokalizacja projektu Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu Realizacja polityk horyzontalnych UE © PARP

20 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP TRYB WYBORU PROJEKTÓW Wezwanie do składania wniosków – PARP, Instytucja Zarządzająca, Regionalne Instytucje Finansujące, prasa krajowa i regionalna; Promesa kredytowa – akredytowane banki Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna - RIF Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. oceny projektów Rekomendacja projektów Instytucji Zarządzającej - Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów do współfinansowania – Instytucja Zarządzająca Przesłanie stosownej informacji do aplikantów – PARP Odwołanie (decyzja pozytywna/negatywna) Podpisanie umowy o dofinansowanie – Prezes PARP Podpisanie umowy kredytowej – akredytowany bank

21 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Priorytet 2, działanie 3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Budżet: 255,3 mln EUR, w tym 196 mln EUR Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO © PARP

22 Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo- badawczych podstawowe doradztwo i informacja dla małych przedsiębiorstw szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania BHP projekty w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca) © PARP

23 Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 35%45%Specjalistyczne 60%80%Ogólne DPMSP Wielkość przedsiębiorstwa/ Rodzaj szkolenia Poziom dofinansowania a rodzaj szkolenia i wielkość przedsiębiorstw: Projektodawcami mogą być: instytucje szkoleniowe, szkoły, w tym szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz związki zawodowe. Projektodawcy mogą składać zarówno projekty na szkolenia otwarte, jak również szkolenia szyte na miarę dla konkretnego przedsiębiorcy

24 Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ GRUPA DOCELOWA: WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY RODZAJ POMOCY: GRANTY OBSZARY WSPARCIA: NOWE INWESTYCJE, TARGI MIĘDZYNARODOWE, MISJE HANDLOWE WKŁAD PUBLICZNY: DO 50% (65% dla MSP) MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: 4 000 EUR na nowe miejsce pracy, 20 000 PLN na targi międzynarodowe, 7 500 PLN na misję handlową

25 Działanie 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GRUPA DOCELOWA: WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY TYP POMOCY: GRANTY, POŻYCZKI PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE OBSZARY WSPARCIA: POZWOLENIE ZINTEGROWANE, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI WKŁAD PUBLICZNY: DO 50% (65% dla MSP) MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: 5 mln EUR

26 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Beneficjentami mogą być mikroprzedsiębiorstwa, które: 1.rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego, 2.w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

27 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Dofinansowywane mogą być inwestycje związane z: utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, wprowadzaniem zasadniczych zmian produkcji lub procesie produkcyjnym zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, modernizacją środków produkcji.

28 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Kwota wsparcia dla projektu inwestycyjnego nie będzie mogła przekroczyć 50 000 euro (równowartości w PLN) i jednocześnie: 1) 45% kwalifikowanych kosztów inwestycji w powiatach Warszawa i Poznań, 2) 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji w powiatach Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, 3) 65% kwalifikowanych kosztów inwestycji w pozostałych powiatach Powyżej 10 000 euro konieczny kredyt w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty (nie dotyczy leasingu).

29 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Pomoc skierowana jest do: osób fizycznych, nie zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. osób, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności. Priorytetowo są traktowane osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zagrożone utratą zatrudnienia, młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

30 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) © PARP 2004 Wsparcie pomostowe Przedsiębiorca otrzymuje, przez okres pierwszych 6 m-cy działalności bezzwrotną pomoc kapitałową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł Istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca funkcjonowania firmy). Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności sfinansowanie pierwszych wydatków, inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie więcej niż 5000 EUR

31 www.funduszestrukturalne.gov.plwww.konkurencyjnosc.gov.plwww.efs.gov.pl Na stronach PARP: www.parp.gov.pl/regionalny.htmlwww.koszefs.pl Gdzie szukać informacji o funduszach strukturalnych? © PARP

32 Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel. (0 prefiks 22) 699 70 44/45 faks (0 prefiks 22) 699 70 46/56 http://www.parp.gov.pl e-mail: biuro@parp.gov.pl doradca@parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © PARP


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Marcin Wojciechowski Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google