Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Zmiany w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Zmiany w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Zmiany w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 15 grudnia 2004 r. Zmiany w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 15 grudnia 2004 r.

2 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany zasadnicze: zmiana procedury wdrażania schematu a) w Działaniu 1.2 i 1.3 - projekty PUP wybierane w drodze konkursu ogłoszonego przez WUP; uwzględnienie wśród publicznych źródeł współfinansowania krajowego dla schematu b) Działań 1.2 i 1.3 środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej; modyfikacja źródeł danych i częstotliwości pomiaru wskaźników monitorowania odnoszących się do Działań 1.1, 1.5 i 1.6;

3 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany zasadnicze (c.d.): modyfikacja zapisów odnośnie projektów w ramach Działania 3.1 i 3.2, schemat a) oraz odpowiednich zapisów w katalogu kosztów kwalifikowalnych - uwzględnienie obok szkoleń także innych form kształcenia dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz instytucji wdrażających; zmiana zapisów dotyczących przeprowadzania przez instytucje wdrażające okresowej oceny realizacji Działań poprzez uwzględnienie w badaniu reprezentatywnej grupy beneficjentów ostatecznych (zamiast 10% beneficjentów ostatecznych);

4 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany zasadnicze (c.d.): uwzględnienie wśród grupy beneficjentów ostatecznych Działania 1.6 pracodawców; uwzględnienie wśród grupy potencjalnych beneficjentów w Działaniu 2.3, schemat a) regionalnych instytucji finansujących (RIF); uwzględnienie wśród grupy beneficjentów ostatecznych w Działaniu 2.3, schemat b) instytucji szkoleniowych zamiast placówek kształcenia dorosłych;

5 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany zasadnicze (c.d.): zmiana zapisu dotyczącego terminu, w jakim beneficjent zobowiązany jest do odesłania instytucji wdrażającej podpisanych egzemplarzy umowy - wiążącym jest termin uzgodniony z instytucją wdrażającą (zamiast 7 dni roboczych); modyfikacja opisu wydatków związanych z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, biurowego, technodydaktycznego - zniesienie ograniczenia wartości jednostek sprzętu do wysokości 5 tys. PLN; zmiana w załączniku nr 3 - Zasady formalne - wyłączenie z obowiązku zachowania minimalnej wartości projektu (15 tys. euro), projektów wdrażanych w ramach priorytetu III;

6 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany zasadnicze (c.d.): zmiana w załączniku nr 7 - Tabela pomocy publicznej: - uwzględnienie instrumentów wsparcia dla beneficjentów Działań 1.2 i 1.3 - jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej; - modyfikacja zapisów dotyczących opisu instrumentu wsparcia w postaci subsydiowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w ramach Działania 1.4; - doprecyzowanie zapisów w odniesieniu do wsparcia w postaci subsydiowania wynagrodzeń młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych;

7 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany o charakterze organizacyjnym lub doprecyzowującym: uszczegółowienie zapisów odnośnie projektów w Działaniu 3.1, schemat a) dotyczącego organizacji spotkań oraz kosztów związanych z pracą Komitetów Sterujących SPO RZL; doprecyzowanie opisu zadań instytucji pośredniczących i wdrażających SPO RZL (rozdział 6.1); doprecyzowanie opisu roli Komitetów Sterujących SPO RZL (rozdział 6.3);

8 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany o charakterze organizacyjnym lub doprecyzowującym (c.d.): przeformułowanie zapisów w zakresie przeprowadzania przez instytucje wdrażające monitoringu projektów przyjętych do realizacji (rozdział 6.4); uszczegółowienie zapisów dotyczących systemu płatności w związku z uwzględnieniem środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej;(rozdział 7.2.1 i rozdział 8); uszczegółowienie zapisów odnoszących się do wykrywania nieprawidłowości (rozdział 7.2.2),

9 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany o charakterze organizacyjnym lub doprecyzowującym (c.d.): ujednolicenie stosowanej terminologii w zakresie obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; doprecyzowanie zapisów oraz ujednolicenie stosowanej terminologii w zakresie sprawozdawczości, przedkładania wniosków i zatwierdzania płatności (rozdział 7.2.2);

10 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Zmiany w Uzupełnieniu SPO RZL Zmiany o charakterze organizacyjnym lub doprecyzowującym (c.d.): doprecyzowanie zapisów w opisie kosztów kwalifikowalnych(załącznik nr 4); uwzględnienie zapisów, iż wydatki kwalifikowalne to wydatki poniesione zgodne z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 448/2004.


Pobierz ppt "Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Zmiany w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google