Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC TECHNICZNA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC TECHNICZNA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 POMOC TECHNICZNA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne W ramach Priorytetu IV wsparcie przeznaczone jest dla: Instytucji Zarządzającej ZPORR Urzędów Marszałkowskich Urzędów Wojewódzkich Beneficjentów Końcowych Priorytetu II ZPORR i działania 3.4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Priorytet IV. Pomoc Techniczna ( 1.3% całości środków – 53,2 mln euro) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Zakres działania obejmuje: Pokrycie kosztów zatrudnienia osób wypełniających ściśle określone zadania związane z wdrażaniem ZPORR (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 448/2004) Pokrycie kosztów obsługi Komitetu Monitorującego, Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR, zbierania i analizy danych na potrzeby wdrażania i monitorowania pomocy Pokrycie kosztów organizacji i obsługi procesu oceny i selekcji projektów (organizacja prac Komitetów Sterujących, paneli ekspertów i Komisji Oceny Projektów) Wydatki związane z kontrolą realizacji projektów

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 ZATRUDNIENIE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Możliwe formy zatrudnienia pracowników finansowanych ze środków pomocy technicznej ZPORR: powierzenie pracownikowi zatrudnionemu wcześniej zadań związanych z wdrażaniem ZPORR zatrudnienie pracowników na podstawie umów o pracę zatrudnienie pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych na czas określony najpóźniej do 2008 roku (w przypadku braku możliwości zatrudnienia pracowników na umowę o pracę lub w przypadku osób wykonujących zadania związane z informacją i promocją) Pracownicy finansowani ze środków pomocy technicznej, wykonujący zadania związane ze ZPORR, nie mogą łączyć tych zadań z żadnymi innymi zadaniami.

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 ZATRUDNIENIE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ INFORMACJĄ I PROMOCJĄ Istnieje możliwość finansowania ze środków pomocy technicznej ZPORR osób zajmujących się informacją i promocją, ale jedynie na podstawie umów cywilno-prawnych Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się informacją i promocją będą pochodziły ze środków nielimitowanych w ramach działania 4.3.

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 ZATRUDNIENIE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ Koszty zatrudnienia pracowników wypełniających od 1 stycznia 2004 r. zadania ściśle związane z realizacją ZPORR są kwalifikowalne. Finansowanie kadry zarządzającej (odpowiedzialnej także za działania niekwalifikowalne - ewaluację, informację i promocję) nie kwalifikuje się do finansowania ze środków pomocy technicznej ZPORR. Do wniosku o zatrudnienie pracowników należy dołączyć imienne opisy stanowisk, z których będzie wynikało, iż koszty zatrudnienia danych osób kwalifikują się do wpółfinansowania z pomocy technicznej.

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 ZATRUDNIENIE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ – c.d. Z puli środków na zatrudnienie osób można sfinansować: wynajem powierzchni biurowej remont pomieszczeń biurowych wynagrodzenia dla paneli ekspertów przeprowadzenie kontroli, w tym kontroli na miejscu.

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 ZATRUDNIENIE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ – c.d. Będzie istniała możliwość przesuwania środków dla poszczególnych instytucji w ramach Działań Pomocy Technicznej. Jeżeli instytucja zadecyduje o przesunięciu środków przeznaczonych na zatrudnienie pracowników na realizacje innych projektów w ramach Działania 4.1 – będzie musiała złożyć stosowne oświadczenie, iż zagwarantowany przez nią z własnych środków poziom zatrudnienia jest wystarczający dla wdrażania ZPORR. Decyzja o przesunięciu środków między działaniami będzie podejmowana przez Instytucję Zarządzającą po uzyskaniu zgody Komitetu Monitorującego.

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 ZATRUDNIENIE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA - Urzędy Wojewódzkie i jednostki pełniące z ramienia samorządu województwa funkcje beneficjenta końcowego dla działań 2.5 i 3.4 75% - środki pochodzące z EFRR 25% - środki pochodzące z budżetu państwa - Samorząd województwa (poza kosztami realizacji zadań związanych z wdrażaniem działań 2.5 i 3.4) 75% - środki pochodzące z EFRR 25% - środki pochodzące z budżetu samorządu

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Zakres działania obejmuje: Pokrycie kosztów szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Zakup wyposażenia, w szczególności sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania ZPORR, sprzętu biurowego itp. Przygotowanie analiz, badań i raportów służących poprawie efektywności zarządzania ZPORR Pokrycie kosztów ewaluacji

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Zakres działania obejmuje działania informacyjno – promocyjne, m.in.: Organizację szkoleń dla beneficjentów ZPORR Publikację materiałów informacyjnych, tekstów dokumentów programowych oraz podręczników wdrażania ZPORR Przygotowanie i publikację materiałów prasowych Stworzenie i obsługę stron internetowych Organizację konferencji, seminariów, itp. Utworzenie punktów informacyjnych dla beneficjentów

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA W PRZYPADKU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH I JEDNOSTEK PEŁNIĄCYCH W IMIENIU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA FUNKCJĘ BENEFICJENTA KOŃCOWEGO DLA DZIAŁAŃ 2.5 I 3.4 75% - środki pochodzące z EFRR 25% - środki pochodzące z budżetu państwa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA W PRZYPADKU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA (POZA KOSZTAMI REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM DZIAŁAŃ 2.5 I 3.4) 1. Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki limitowane - Zatrudnienie, wynajem i remont powierzchni biurowych, wynagrodzenia dla ekspertów oceniających projekty, koszty leasingu samochodu: 75% - środki pochodzące z EFRR 25% - środki pochodzące z budżetu samorządu - pozostałe rodzaje projektów: 75% - środki pochodzące z EFRR 15% - środki pochodzące z budżetu państwa 10% - środki pochodzące z budżetu samorządu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA W PRZYPADKU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA (POZA KOSZTAMI REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM DZIAŁAŃ 2.5 I 3.4) 1. Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR- wydatki nielimitowane - sprzęt, wyposażenie: 75% - środki pochodzące z EFRR 25% - środki pochodzące z budżetu samorządu - pozostałe rodzaje projektów: 75% - środki pochodzące z EFRR 15% - środki pochodzące z budżetu państwa 10% - środki pochodzące z budżetu samorządu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA W PRZYPADKU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA (POZA KOSZTAMI REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM DZIAŁAŃ 2.5 I 3.4) 1. Działanie 4.3. Działanie informacyjne i promocyjne - szkolenia dla beneficjentów: 75% - środki pochodzące z EFRR 15% - środki pochodzące z budżetu państwa 10% - środki pochodzące z budżetu samorządu - pozostałe rodzaje projektów: 75% - środki pochodzące z EFRR 25% - środki pochodzące z budżetu samorządu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Wnioskowanie o przyznanie środków z pomocy technicznej ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Propozycje projektów należy składać w formie Wniosku aplikacyjnego o przyznanie środków z pomocy technicznej ZPORR do Sekretariatu Komisji Zatwierdzającej Wnioski o przyznanie środków z pomocy technicznej ZPORR (Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, MGPiPS) Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji, która będzie obradować przynajmniej raz w miesiącu Sekretariat Komisji zawiadomi beneficjenta pomocy technicznej o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku W przypadku projektów realizowanych przez Urzędy Wojewódzkie, umowa o przyznanie dofinansowania projektu z pomocy technicznej będzie zawierana między Wojewodą a Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 Wnioskowanie o przyznanie środków z pomocy technicznej ZPORR – c.d. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej W przypadku projektów realizowanych przez samorząd województwa, umowa o przyznanie dofinansowania projektu z pomocy technicznej będzie zawierana między samorządem województwa a Wojewodą Wnioski aplikacyjne o przyznanie środków z pomocy technicznej ZPORR będzie można składać po zatwierdzeniu Uzupełnienia ZPORR przez Komitet Monitorujący, po uprzednim ogłoszeniu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą

18 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) lata 2004-2006 ADRES SEKRETARIATU KOMISJI ZATWIERDZAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Plac Trzech Krzyży 3/5 00 – 507 Warszawa tel. (22) 693-48-34 fax (22) 628-64-65, (22) 621-56-93 mail: kinga.baranowska@mg.gov.pl

19 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "POMOC TECHNICZNA Kwiecień 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google