Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie organizacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie organizacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie organizacyjne
Strategia rozwoju miasta Puławy do 2020 roku z perspektywą do roku 2030 Puławy, 19 marca 2014

2 Harmonogram prac nad Strategią.
Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w dniu r. godz Podstawa podjęcia prac nad Strategią Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. Harmonogram prac nad Strategią. Stan wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata Zakres diagnozy, rodzaj zbieranych informacji. Planowania struktura zapisów drzewa celów. Charakterystyka zespołów zadaniowych. Podział na zespoły zadaniowe. Ankietyzacja.

3 Podstawa podjęcia prac nad Strategią
Nowa perspektywa finansowania inwestycji z udziałem funduszy UE Zmieniona sytuacja społeczno-gospodarcza Potrzeba nowego spojrzenia na wyzwania rozwojowe

4 Perspektywa czasowa Strategii
Rok 2020 – planowanie zgodne z terminami budżetu UE Konieczność wydłużenia perspektywy planowania

5 Harmonogram prac Sformułowanie propozycji drzewa celów
Diagnoza sytuacji Miasta Sformułowanie propozycji drzewa celów Dyskusja Spotkanie informacyjne Ankietyzacja Przekazanie diagnozy Spotkania zespołów Przekazanie uwag zespołu 19.03 Ok 5-9.05 Do 31.05

6 Harmonogram prac Ustalenie treści zapisów Strategii Dyskusja
Przekazanie projektu Strategii Ankietyzacja kluczowych zagadnień II seria spotkań Zespołów Przekazywanie uwag Projekt dokumentu Przekazanie uwag zespołu do 14.06 II poł. czerwca Do poł. sierpnia Ok

7 Harmonogram prac Konsultacje, uwagi Postępowanie środowiskowe
Przyjęcie Strategii przez RM Projekt Strategii Wniosek do RDOŚ, opinia Przygotowanie OOŚ Konsultacje społeczne OOŚ Przekazanie końcowego dokumentu Rada Miasta Ok 1-9.11 Od 10.11 6.12

8 Planowana struktura Strategii
Diagnoza stanu aktualnego Wizja rozwoju miasta Cel strategiczny Cele pośrednie Zadanie strategiczne

9 Diagnoza stanu aktualnego
Element diagnozy Stan przygotowania Źródło informacji Analiza sytuacji wewnętrznej Miasta Puławy, w tym: W przygotowaniu - Położenie i demografia Gotowe GUS (BDL) Gospodarka komunalna Komunikacja i transport MZK „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (…)” Mieszkalnictwo Sfera społeczna (w tym: edukacja, opieka społeczna, kultura, sport i rekreacji, opieka zdrowotna) UM Puławy Sfera gospodarcza Turystyka i rekreacja „Analiza potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy” Puławy oczami mieszkańców Wyniki ankiet Analiza SWOT, PEST Miasta Puławy Miasto Puławy na tle innych gmin – analiza porównawcza

10 Zespoły zadaniowe – 3 grupy zagadnień
Problematyka społeczna – jakość życia i aktywność mieszkańców Problematyka gospodarcza – inwestycje, miejsca pracy, turystyka Zagospodarowanie miasta – przestrzeń, infrastruktura

11 Stan wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015
„Puławy to atrakcyjny miejski ośrodek województwa lubelskiego, będący pomostem współpracy regionów Europy Wschodniej i Zachodniej; to miasto dumne ze swego dziedzictwa kulturowego, przyjazne dla mieszkańców i gości, gdzie nowoczesny przemysł i nauka rozwijają się w harmonii z naturalnym środowiskiem” Cel strategiczny I. Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Cel strategiczny II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki Cel strategiczny III. Poprawa jakości życia mieszkańców

12 Cel strategiczny I. Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta
Cel pośredni I.1. Zagospodarowanie przestrzenne miasta Zadanie I.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta Zadanie I.1.2. Wykreowanie centrum miasta wokół ulicy Piłsudskiego Cel pośredni I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej Zadanie I.2.1. Budowa nowego mostu na Wiśle wraz z budową północnej obwodnicy miasta Zadanie I.2.2. Budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Zadanie I.2.3. Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego Zadanie I.2.4. Integracja systemów komunikacji publicznej Zadanie I.2.5. Poprawa dostępności oraz rozwój infrastruktury informatycznej Cel pośredni I.3. Ochrona środowiska Zadanie I.3.1. Integracja gminnych systemów gospodarki wodno-ściekowej w ramach „Aglomeracji Puławskiej” Zadanie I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami Zadanie I.3.3. Edukacja ekologiczna Zadanie I.3.4. Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami lokalnymi, w tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. w zakresie ochrony środowiska Zadanie I.3.5. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu Cel pośredni I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego Zadanie I.4.1. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Zadanie I.4.2. Rozwój funkcji kulturalnych i turystycznych zespołu parkowo-pałacowego Zadanie I.4.3. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy Cel pośredni I.5. Promocja miasta Zadanie I.5.1. Tworzenie i promocja wizerunku Puław Zadanie I.5.2. Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy Zadanie zrealizowane Zadanie w trakcie realizacji Zadanie realizowane w sposób ciągły

13 Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki
Cel strategiczny II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki Cel pośredni II.1. Rozwój przedsiębiorczości Zadanie II.1.1. Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców, w tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. Zadanie II.1.2. Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów wspierania przedsiębiorców Zadanie II.1.3. Uporządkowanie handlu targowiskowego na terenie Puław Zadanie II.1.4. Wykorzystanie walorów Puławskiego Parku Przemysłowego dla rozwoju przedsiębiorczości Cel pośredni II.2. Pozyskiwanie inwestycji Zadanie II.2.1. Przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe, usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne Zadanie II.2.2. Wykorzystanie potencjału terenów inwestycyjnych Puławskiego Parku Przemysłowego Zadanie II.2.3. Przygotowanie oferty inwestycyjnej Miasta Puławy i powołanie Centrum Obsługi Inwestora Cel pośredni II.3. Rozwój turystyki i rekreacji Zadanie II.3.1. Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz organizacjami regionalnymi w zakresie promocji turystyki Zadanie II.3.2. Otwarcie Puław na Wisłę poprzez zagospodarowanie pobrzeża Wisły oraz uruchomienie portu rzecznego Zadanie II.3.3. Opracowanie oferty turystycznej Miasta Puławy Zadanie II.3.4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej Cel pośredni II.4. Rozwój innowacyjności Zadanie II.4.1. Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego Zadanie II.4.2. Powołanie parku naukowo-technologicznego Zadanie zrealizowane Zadanie w trakcie realizacji Zadanie realizowane w sposób ciągły

14 Cel strategiczny III. Poprawa jakości życia mieszkańców
Cel pośredni III.1. Lokalna polityka oświatowa Zadanie III.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku Strategii Rozwoju Edukacji Zadanie III.1.2. Opracowanie do końca 2007 roku programu modernizacji obiektów oświatowych i ich wyposażenia Zadanie III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania Cel pośredni III.2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i ochrony zdrowia Zadanie III.2.1. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia Zadanie III.2.2. Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień Zadanie III.2.3. Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego Zadanie III.2.4. Prowadzenie instytucji oparcia społecznego Zadanie III.2.5. Promocja kultury fizycznej i sportu Cel pośredni III.3. Poprawa oferty i jakości usług komunalnych Zadanie III.3.1. Przygotowanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe Zadanie III.3.2. Zapewnienie miastu bezpieczeństwa energetycznego Zadanie III.3.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków Cel pośredni III.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego Zadanie III.4.1. Rozwój współpracy z Policją Zadanie III.4.2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego Zadanie III.4.3. Organizacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożeń Zadanie III.4.4. Rozwój systemów monitoringu zagrożeń oraz modernizacja systemów alarmowania i ostrzegania Cel pośredni III.5. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury Zadanie III.5.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury Zadanie III.5.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców Zadanie zrealizowane Zadanie w trakcie realizacji Zadanie realizowane w sposób ciągły

15 Ankietyzacja Ankieta dla mieszkańców Ankieta dla maturzystów
Ankietyzacja zagadnień zgłoszonych w zespołach Konsultacje dokumentu Konsultacje oceny oddziaływania na środowisko

16 Dziękujemy za uwagę Paweł Dryl Agata Chmielarczyk
Logos Consulting Sp. z o.o. ul. 3 Maja 18/4 Lublin


Pobierz ppt "Spotkanie organizacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google