Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne Puławy, 19 marca 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne Puławy, 19 marca 2014."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne Puławy, 19 marca 2014

2 1. Podstawa podjęcia prac nad Strategią Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. 2. Harmonogram prac nad Strategią. 3. Stan wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015. 4. Zakres diagnozy, rodzaj zbieranych informacji. 5. Planowania struktura zapisów drzewa celów. 6. Charakterystyka zespołów zadaniowych. 7. Podział na zespoły zadaniowe. 8. Ankietyzacja. Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w dniu 19.03.2014r. godz. 14.00 2

3 Nowa perspektywa finansowania inwestycji z udziałem funduszy UE Zmieniona sytuacja społeczno-gospodarcza Potrzeba nowego spojrzenia na wyzwania rozwojowe Podstawa podjęcia prac nad Strategią 3

4 Rok 2020 – planowanie zgodne z terminami budżetu UE Konieczność wydłużenia perspektywy planowania Perspektywa czasowa Strategii 4

5 Harmonogram prac 5 Diagnoza sytuacji Miasta Sformułowanie propozycji drzewa celów DyskusjaDyskusja Spotkanie informacyjne 19.03 Spotkania zespołów 5-9.05 Ankietyzacja 24.03-14.04 Przekazanie diagnozy Ok. 21.04 Przekazanie uwag zespołu Do 31.05

6 Harmonogram prac 6 Ustalenie treści zapisów Strategii DyskusjaDyskusja Przekazanie projektu Strategii Ankietyzacja kluczowych zagadnień do 14.06 Projekt dokumentu Ok. 15.09 II seria spotkań Zespołów II poł. czerwca Przekazywani e uwag Do poł. sierpnia Przekazanie uwag zespołu

7 Harmonogram prac 7 Konsultacje, uwagi Postępowanie środowiskowe Przyjęcie Strategii przez RM Projekt Strategii Ok. 30.09 Przekazanie końcowego dokumentu 6.12 Przygotowani e OOŚ 1-9.11 Konsultacje społeczne OOŚ Od 10.11 Wniosek do RDOŚ, opinia 9-31.10 Rada Miasta

8 Planowana struktura Strategii 8 Diagnoza stanu aktualnego Wizja rozwoju miasta Cel strategicznyCele pośrednie Zadanie strategiczne

9 Diagnoza stanu aktualnego 9 Element diagnozyStan przygotowaniaŹródło informacji Analiza sytuacji wewnętrznej Miasta Puławy, w tym: W przygotowaniu- Położenie i demografiaGotoweGUS (BDL) Gospodarka komunalnaGotoweGUS (BDL) Komunikacja i transportGotowe MZK Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (…) MieszkalnictwoGotoweGUS (BDL) Sfera społeczna (w tym: edukacja, opieka społeczna, kultura, sport i rekreacji, opieka zdrowotna) W przygotowaniu GUS (BDL) UM Puławy Sfera gospodarczaW przygotowaniu GUS (BDL) UM Puławy Turystyka i rekreacjaGotowe Analiza potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy Puławy oczami mieszkańcówW przygotowaniuWyniki ankiet Analiza SWOT, PEST Miasta PuławyW przygotowaniu- Miasto Puławy na tle innych gmin – analiza porównawcza W przygotowaniuGUS (BDL)

10 Problematyka społeczna – jakość życia i aktywność mieszkańców Problematyka gospodarcza – inwestycje, miejsca pracy, turystyka Zagospodarowanie miasta – przestrzeń, infrastruktura Zespoły zadaniowe – 3 grupy zagadnień 10

11 Stan wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 Puławy to atrakcyjny miejski ośrodek województwa lubelskiego, będący pomostem współpracy regionów Europy Wschodniej i Zachodniej; to miasto dumne ze swego dziedzictwa kulturowego, przyjazne dla mieszkańców i gości, gdzie nowoczesny przemysł i nauka rozwijają się w harmonii z naturalnym środowiskiem Cel strategiczny I. Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Cel strategiczny II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki Cel strategiczny III. Poprawa jakości życia mieszkańców 11

12 Cel strategiczny I. Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Cel pośredni I.1. Zagospodarowanie przestrzenne miasta Zadanie I.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta Zadanie I.1.2. Wykreowanie centrum miasta wokół ulicy Piłsudskiego Cel pośredni I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej Zadanie I.2.1. Budowa nowego mostu na Wiśle wraz z budową północnej obwodnicy miasta Zadanie I.2.2. Budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Zadanie I.2.3. Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego Zadanie I.2.4. Integracja systemów komunikacji publicznej Zadanie I.2.5. Poprawa dostępności oraz rozwój infrastruktury informatycznej Cel pośredni I.3. Ochrona środowiska Zadanie I.3.1. Integracja gminnych systemów gospodarki wodno- ściekowej w ramach Aglomeracji Puławskiej Zadanie I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami Zadanie I.3.3. Edukacja ekologiczna Zadanie I.3.4. Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami lokalnymi, w tym z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. w zakresie ochrony środowiska Zadanie I.3.5. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu Cel pośredni I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego Zadanie I.4.1. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Zadanie I.4.2. Rozwój funkcji kulturalnych i turystycznych zespołu parkowo-pałacowego Zadanie I.4.3. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy Cel pośredni I.5. Promocja miasta Zadanie I.5.1. Tworzenie i promocja wizerunku Puław Zadanie I.5.2. Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy Zadanie zrealizowane Zadanie w trakcie realizacji Zadanie realizowane w sposób ciągły 12

13 Cel strategiczny II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki Cel pośredni II.1. Rozwój przedsiębiorczości Zadanie II.1.1. Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców, w tym z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. Zadanie II.1.2. Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów wspierania przedsiębiorców Zadanie II.1.3. Uporządkowanie handlu targowiskowego na terenie Puław Zadanie II.1.4. Wykorzystanie walorów Puławskiego Parku Przemysłowego dla rozwoju przedsiębiorczości Cel pośredni II.2. Pozyskiwanie inwestycji Zadanie II.2.1. Przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe, usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne Zadanie II.2.2. Wykorzystanie potencjału terenów inwestycyjnych Puławskiego Parku Przemysłowego Zadanie II.2.3. Przygotowanie oferty inwestycyjnej Miasta Puławy i powołanie Centrum Obsługi Inwestora Cel pośredni II.3. Rozwój turystyki i rekreacji Zadanie II.3.1. Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz organizacjami regionalnymi w zakresie promocji turystyki Zadanie II.3.2. Otwarcie Puław na Wisłę poprzez zagospodarowanie pobrzeża Wisły oraz uruchomienie portu rzecznego Zadanie II.3.3. Opracowanie oferty turystycznej Miasta Puławy Zadanie II.3.4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz rozwój oferty sportowo- rekreacyjnej Cel pośredni II.4. Rozwój innowacyjności Zadanie II.4.1. Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego Zadanie II.4.2. Powołanie parku naukowo-technologicznego Zadanie zrealizowane Zadanie w trakcie realizacji Zadanie realizowane w sposób ciągły 13

14 Cel strategiczny III. Poprawa jakości życia mieszkańców Cel pośredni III.1. Lokalna polityka oświatowa Zadanie III.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku Strategii Rozwoju Edukacji Zadanie III.1.2. Opracowanie do końca 2007 roku programu modernizacji obiektów oświatowych i ich wyposażenia Zadanie III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania Cel pośredni III.2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i ochrony zdrowia Zadanie III.2.1. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia Zadanie III.2.2. Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień Zadanie III.2.3. Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego Zadanie III.2.4. Prowadzenie instytucji oparcia społecznego Zadanie III.2.5. Promocja kultury fizycznej i sportu Cel pośredni III.3. Poprawa oferty i jakości usług komunalnych Zadanie III.3.1. Przygotowanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe Zadanie III.3.2. Zapewnienie miastu bezpieczeństwa energetycznego Zadanie III.3.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków Cel pośredni III.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego Zadanie III.4.1. Rozwój współpracy z Policją Zadanie III.4.2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego Zadanie III.4.3. Organizacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożeń Zadanie III.4.4. Rozwój systemów monitoringu zagrożeń oraz modernizacja systemów alarmowania i ostrzegania Cel pośredni III.5. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury Zadanie III.5.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury Zadanie III.5.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców Zadanie zrealizowane Zadanie w trakcie realizacji Zadanie realizowane w sposób ciągły 14

15 Ankieta dla mieszkańców Ankieta dla maturzystów Ankietyzacja zagadnień zgłoszonych w zespołach Konsultacje dokumentu Konsultacje oceny oddziaływania na środowisko Ankietyzacja 15

16 Paweł Dryl Agata Chmielarczyk Logos Consulting Sp. z o.o. ul. 3 Maja 18/4 20-078 Lublin Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne Puławy, 19 marca 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google