Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski po warsztatach Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 spotkanie Grupy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski po warsztatach Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 spotkanie Grupy."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski po warsztatach Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 spotkanie Grupy roboczej wspierającej przygotowanie K-P RPO na lata 2014-2020 z udziałem Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 3 października 2013, Toruń 1

2 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa: wyłącznie w zakresie wielkości nakładów na działalność B+R Brak opisu PI 1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy (przypisana alokacja 19 mln euro) Analiza SWOT: Brak Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw

3 Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora: Niskie nakłady na działalność innowacyjną, w tym B+R Niska innowacyjność firm sektora MSP Niska liczba wdrożeń, patentów, licencji Niskie wykorzystanie jednostek otoczenia biznesu Mała liczba powiązań sieciowych w ramach RSI Słabe powiązania gospodarki ze sferą nauki - Zasadne jest wskazanie specyfiki regionu, co jest głównym problem w tym obszarze? Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów: Nieznajomość prawa i niestabilność prawa w obszarze wsparcia działalności B+R (np. kwestie związane z opodatkowaniem). Brak długofalowego myślenia w przedsiębiorstwach, które mają największy potencjał do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Duża presja na bieżące wyniki finansowe. W sektorze MSP potencjał do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej praktycznie nie istnieje. Na uczelniach, choć potencjał jest spory, to nie jest on wykorzystywany do pobudzania innowacyjności regionalnej gospodarki, ponieważ pozostaje na uczelniach, jako własność intelektualna uczelni. Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw – c.d.

4 Uwagi wynikające z badania delfickiego: Względnie najniżej oceniono użyteczność interwencji publicznej dla rozwiązywania problemów/potrzeb: Niska innowacyjność firm, szczególnie sektora MŚP. Mała liczba wdrożeń, patentów, licencji. Uzasadnienie: konieczność wprowadzenia dzięki RPO trwałych mechanizmów zapewniających wzrost innowacyjności regionu zamiast jednorazowych wzrostów dzięki interwencji publicznej. Tylko stworzenie realnego i trwałego systemu wspierania procesów rozwoju innowacji i transferu technologii opartego o silne powiązania sieciowe, w który zaangażowane będą instytucje otoczenia biznesu zapewni trwały i systematyczny wzrost innowacyjności firm. Jako uzasadnienie tezy, wskazano np. działania 5.4.1 POIG, które nie wpłynęło w znaczący sposób na zwiększenie ilości udzielanych polskim firmom patentów. Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw – c.d.

5 Uwagi wynikające z badania delfickiego – c.d.: Nisko oceniono skuteczność działań takich, jak: Wspieranie powstawania i rozwoju regionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorstwa działające w branżach inteligentnych specjalizacji regionu. Wsparcie wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych, w tym wsparcie regionalnych agend badawczych. Niska ocena powyższych dwóch działań wynika z jednej strony z przekonania, iż poza okresem dofinansowywania, klaster ma szansę utrzymać się tylko i wyłącznie, jeżeli jest budowany na kanwie doświadczeń i z inspiracji dużego, silnego lidera. W przypadku agend badawczych koszty ich utrzymania oraz uzależnienie od województwa sprawia, iż efektywniejsze wydaje się wspieranie już istniejących instytucji. Z drugiej jednak strony, Badany wskazuje na niedocenione wspieranie budowy i rozbudowy działów rozwoju w firmach. Jego zdaniem, działanie to może zainspirować firmy do innowacyjności, a w dalszej perspektywie do wzrostu nakładów na prace B+R. Ekspert zauważył, iż jego zdaniem cele wynikają z działań, a nie działania z celów rozwojowych, co stanowi poważne zagrożenie dla realizacji celów stawianych przed RPO. Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw – c.d.

6 Zasadne jest uzupełnienie diagnozy obszaru, opisanie dużego potencjału województwa jakim są usługi uzdrowiskowe – zapisy z Aktualizacji strategii, wnioski z badania Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom z RPO WK-P 2007-2013 – konieczne do wskazania logiki programowania Działanie wsparcie IOB powinno zapewnić w większym stopniu wsparcie MSP a nie jedynie samych IOB. Celem wsparcia z RPO będzie urynkowienie wsparcia IOB opierając się na potrzebach przedsiębiorców oraz wykorzystując w tym zakresie doświadczenia innych krajów (wsparcie popytowe). Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu

7 -Dysproporcja oddziaływania RPO WK-P 2007-2013 pod względem stworzonych miejsc pracy (raporty z wdrożenia RPO pokazują obszary na których tworzono miejsca pracy ze środków RPO: Bydgoszcz, Włocławek, powiat inowrocławski) – zasadność wprowadzenia kryteriów konkursowych wsparcia -Uzupełnienie diagnozy o problem przedsiębiorców dot. braku wykwalifikowanej kadry pracowników do pracy. Problemem jest niewłaściwy system kształcenia zawodowego. Problem ten powinien szerzej opisany w diagnozie Osi priorytetowej 8. Edukacja. -Opisanie sytuacji klastrów w regionie - Brak działania dotyczącego wsparcia rozwój klastrów regionalnych i lokalnych, które mogą być realizowane na poziomie RPO (dostępne finansowanie z PI3.3rozwój klastrów regionalnych i lokalnych ). -Nie określono w diagnozie /analizie SWOT czynników zewnętrznych (Uwarunkowania formalno-prawne: zbyt silne powiązanie kwestii wspierania przedsiębiorczości z przeciwdziałaniem bezrobociu, wąsko pojmowanym i ograniczonym, Dominujący imitacyjny charakter innowacji ze względu na relatywnie dużą lukę technologiczną regionu) Oś priorytetowa 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu

8 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa: W diagnozie odniesiono się głównie do kwestii pokrycia obszaru dostępem do szerokopasmowego Internetu, a więc do obszaru, który nie będzie wspierany w ramach RPO (w obecnym okresie w ramach PO IG i PO RPW, a w nowej perspektywie: Polska Cyfrowa). Analiza SWOT: brak Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region

9 Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora: Niski stopień wykorzystania ICT w działalności przedsiębiorstw Niska znajomość rozwiązań cyfrowych Niski poziom e-usług świadczonych przez administrację publiczną oraz służbę zdrowia Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów: Niski stopień wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach Niski stopień wykorzystania ICT w administracji publicznej Mentalność – zakorzeniona potrzeba przechowywania dokumentów papierowych Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region – c.d.

10 Uwagi wynikające z badania delfickiego: Jeden z Ekspertów w uzasadnieniu wskazał, iż najczęściej jeśli ICT ma przynieść pozytywny wpływ na wyniki finansowe, to przedsiębiorstwa same je wprowadzają. Stąd też Interwencja publiczna jest wskazana tylko przy uruchamianiu nowych firm, których przetrwanie na rynku jest uzasadnione potrzebami społecznymi a nie tylko rentownością. Oś priorytetowa 3. Cyfrowy region – c.d.

11 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa: Diagnoza tego aspektu w ramach RPO nie została przygotowana. Pewną formą diagnozy jest opracowany przed 2012 r. przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku dokument pn. Województwo Kujawsko-Pomorskie – Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dotyczy on takich źródeł energii jak woda, wiatr, energia słoneczna, geotermia i biomasa/ biogaz. Analiza SWOT: brak Oś priorytetowa 4. Gospodarka niskoemisyjna

12 Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora: Niewystarczający udział OZE w bilansie energetycznym województwa, Wymagająca poprawy efektywność energetyczna mikro, małych i średnich, Negatywny wpływ transportu publicznego na stan środowiska naturalnego. Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów: Korekta pierwszego obszaru problemowego i zapisanie go jako: Niewystarczające wykorzystanie potencjału OZE w bilansie energetycznym województwa (Zapora wodna i elektrownia we Włocławku – WK-P ma stosunkowo wysoki udział OZE w bilansie energetycznym). Należy doprowadzić do uporządkowania procesu powstawania nowych instalacji wiatrowych i wydawania pozwoleń na takie instalacje zgodnie z ustawą o ochronie krajobrazu (problem lokalizacji dominant). Z tego powodu RPO nie powinien wspierać przemysłowej energetyki wiatrowej, a jedynie instalacje prosumenckie. Energetyka wodna – próby lokalizacji nowych zakładów energetycznych blokowane są przez organizacje środowiskowe. Jako problem wskazano duży udział paliw tradycyjnych w produkcji energii. Powinno to ulegać stopniowemu ograniczaniu, także na skutek realizacji projektów wspieranych przez RPO. Jako problem wskazano również brak obserwatorium OZE. Pomimo że informacje na ten temat istnieją, są one bardzo rozproszone – zazwyczaj dysponują nimi gminy. Zdaniem uczestników warsztatu taka jednostka powinna być częścią regionalnego systemu. Powinna zostać utworzona w ramach środków przeznaczonych na monitorowanie Programu. Zauważono także, że problemem nie jest utworzenie jednostki, a jej późniejsze utrzymanie. Oś priorytetowa 4. Gospodarka niskoemisyjna – c.d.

13 Uwagi wynikające z badania delfickiego: Badani wskazywali przede wszystkim na fakt, iż efektywność energetyczna leży w interesie samych MŚP, dlatego nie należy przeceniać wagi pomocy w tym sektorze, ale raczej pobudzać do odpowiednich zachowań poprzez stosowne zapisy prawa i ewentualne wspieranie najbardziej innowacyjnych projektów. Podkreślono także rolę promocji działań sprzyjających efektywności energetycznej oraz upowszechniania informacji o OZE. Jeden z Ekspertów zwrócił także uwagę na konieczność wsparcia transportu publicznego, który z jednej strony sam w sobie generuje o wiele mniej zanieczyszczeń niż transport prywatny, z drugiej zaś jego modernizacja w znacznej mierze przekracza możliwości strefy prywatnej. Oś priorytetowa 4. Gospodarka niskoemisyjna – c.d.

14 -Uszczegółowienie diagnozy, wskazanie obszarów szczególnie narażonych na klęski żywiołowe, brak jasnego zasygnalizowania problemów z zakresu występującego deficytu wody w województwie -Problem: Rejestrowane wielkości stężeń pyłu zawieszonego PM10 wskazuje na pogłębienie się niekorzystnego stanu. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu w 2012 r. wystąpiły analogicznie jak w roku ubiegłym w Bydgoszczy, Toruniu, we Włocławku, w Grudziądzu, w Nakle n. Notecią, -obszar diagnozy jaki powinien zostać uzupełniony dotyczy kontekstu planowania wspierania systemów wczesnego reagowania (który jest wymieniany głównie w kontekście niebezpieczeństwa powodziowego). Sugeruje się także uwzględnienie innych zjawisk jak np. trąby powietrzne, gradobicia, nawalne opady atmosferyczne -Niezbędne jest uzasadnienie trybu pozakonkursowego - podkreślić konieczność realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia powodziowego, która wynika m.in. z tzw. dyrektywy wodnej (RDW) -Konieczne wskazanie aspektu terytorialnego wsparcia Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu

15 Uwagi wynikające z badania delfickiego: Jako problemy/potrzeby zdecydowanie wymagające interwencji publicznej wskazano: Zagrażające klęski żywiołowe (powodzie i susze). Nienajlepszy stan techniczny wałów i urządzeń melioracyjnych. Niezagospodarowana Dolina Wisły. Nisko ocenione działanie Wsparcie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych służy minimalizowaniu skutków, a nie zapobieganiu sytuacjom zagrożenia. Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu – c.d.

16 PI 6.1. usunięto i Pi 6.2 przeniesione do Osi priorytetowej 11, Polityka miejska PI 6.5 Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza – przeniesione do Osi 11. Zasadne opisanie problemu azbestu, PCB w regionie budowa RIPOK, analiza mapy składowisk odpadów, które składowiska wymagają dostosowania – realizacja na poziomie regionalnym dyrektywy 2008/98/WE oraz konieczność wdrożenia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 1052) wskazujące termin graniczny 2015 rok na dostosowanie instalacji do wymagań rozporządzenia i rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. poz. 38) wskazującego nowe kryteria dopuszczania do składowania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r. Problemem podnoszonym w tym obszarze jest kwestia finansowania rozwoju i promocji edukacji ekologicznej z RPO. Zgodnie z linią demarkacyjną możliwe będzie realizowanie wsparcia z PI 6.4. Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku

17 Uwagi wynikające z badania delfickiego: Problemy i potrzeby poruszane w RPO zostały ocenione jako istotne lub bardzo istotne. Wskazano również, że interwencja publiczna jest niezbędna dla rozwiązania poszczególnych problemów. O trafności przewidzianych w RPO działań może świadczyć ocena ich wpływu na poprawę sytuacji województwa. Niemal wszystkie zostały ocenione jako zdecydowanie przyczyniające się do poprawy. Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku

18 -Obszar diagnozy w przedmiocie transportu wymaga weryfikacji. Rekomenduje się przedstawienie w diagnozie trendów związanych z potrzebami realizacji inwestycji drogowych, odwołanie do regionalnych planów inwestycji transportowych i planów zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest zamieszczenie danych statystycznych, a nie tylko opisu mechanizmu przyczynowo- skutkowego -Należy także odnieść się do kontekstu diagnozy sytuacji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej w ramach wskaźników SRWK-P i SRK. -Przedstawione działania odpowiadają na zdiagnozowane problemy społeczno-gospodarcze -Konieczne jest powołanie się w uzasadnieniu celu szczegółowego na dokumenty planistyczne województwa. -zasadne jest zrezygnowanie obszaru transportu wodnego oraz zapewnienie zintegrowania z transportem drogowym i szynowym. Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

19 -Przyjęto jedynie wskaźniki odnoszące się do transportu drogowego i kolejowego. Wybrane wskaźniki nie mierzą efektu i rezultatu planowanych działań. -Nie zidentyfikowano czynników zewnętrznych mających wpływ na osiągniecie zamierzonych rezultatów. Sugeruje się rozważenie kwestii rozproszenia osadnictwa (suburbanizacja), migracji poza wojewódzkich oraz ryzyka zmniejszenia atrakcyjności tranzytowej regionu -Konieczne jest sformułowanie analizy SWOT w kategoriach uzyskania planowanych efektów interwencji. -Weryfikacja uzasadnienia trybu pozakonkursowego (brak uzasadnienia, lecz pośród typów beneficjentów wskazano PKP PLK S.A. co oznaczać może na planowaną realizację projektu strategicznego – kluczowego) Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu cd.

20 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa: przedstawiono dosyć szczegółowo sytuację w WK-P dotyczącą edukacji i wykształcenia, a także sytuacji na rynku pracy i problemu bezrobocia Analiza SWOT: Brak Oś realizować ma dwa Cele CT8 i CT10 – konieczne uzasadnienie osi wielotematycznej Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie

21 Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora: Słabość potencjału kształcenia o profilu technicznym na poziomie wyższym w regionie. Jeden z najniższych w kraju i obiektywnie bardzo niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego Instytucje szkoleniowe w województwie obsługują mniej klientów niż wynosi średnia ogólnopolska Zagrożenie ubóstwem wpływające na potencjał rozwojowy kapitału ludzkiego Pogłębiające się problemy na rynku pracy na wsi i brak alternatywy dla zatrudnienia pozarolniczego Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów: Słabość gospodarcza regionu Niższe niż ogólnopolskie zapotrzebowanie na pracowników Oś priorytetowa 8. Edukacja i zatrudnienie – c.d.

22 Wprowadzono nową Oś priorytetową 10. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry -EFRR Uwagi wynikające z badania delfickiego: Eksperci w komentarzach podkreślali, że z jednej strony, z uwagi na skalę problemów, interwencja wydaje się niezbędna, z drugiej – należy pamiętać, żeby działania miały charakter wspierający, a nie zastępujący działania samych osób zagrożonych wykluczeniem/wykluczonych. Co ciekawe i wyjątkowe na tle odpowiedzi do pozostałych osi, żadne działania opisane w RPO, zdaniem ekspertów, nie zasługują na określenie jako zdecydowanie przyczyniające się do poprawy sytuacji w województwie w kontekście analizowanej problematyki. Większość interwencji zebrała średnie oceny, a najważniejsze zdaje się być dla Ekspertów: A) Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia i seniorami oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym B) wdrożenie elastycznych form zatrudnienia (worksharing, telepraca, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników), przy uwzględnieniu modelu flexicurity C) wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po urlopach Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo – EFS

23 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa: -Oś wielotematyczne: CT4, CT6, CT 9, CT10 -brak jednolitej diagnozy społeczno-gospodarczej -Zasadne uzasadnienie przeniesienia zadań gospodarki wod-kan i osadów do osi 11 z osi 6. -diagnozę RPO sugeruje się uzupełnić o precyzyjny opis sytuacji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach miejscowości 10 tys. RLM -Brak uzasadnienia osi wielotematycznej -Konieczne uzasadnienie osi wielotematycznej, dlaczego lepiej będą te działania realizowane właśnie razem (komplementarność, doświadczenia historyczne z poprzedniego i obecnego okresu programowania itp.) Analiza SWOT: brak Oś priorytetowa 11. Polityka miejska

24 Problemy/potrzeby opisane na potrzebę warsztatów przez ewaluatora: Niedobór oraz zły stan techniczny mieszkań komunalnych Zły stan techniczny i słaba promocja obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna Zdegradowane tereny poprzemysłowe i powojskowe Niedorozwój infrastruktury i sieci transportowej Potrzeba dostosowywania się do wymogów jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności transportu Rozwój BTOM. Problemy/potrzeby wskazane przez uczestników warsztatów: Zły stan budynków komunalnych i socjalnych Zdegradowane tereny miejskie (w tym poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie) Niedorozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz sieci transportowej w miastach i ich obszarach funkcjonalnych Rozwój BTOM [komentarz: Uczestnicy uznali zgodnie że jest to jeden z najważniejszych problemów polityki miejskiej w województwie kujawsko-pomorskim] Rozwój małych miasteczek Oś priorytetowa 11. Polityka miejska – c.d.

25 Generalnie pozytywnie należy ocenić decyzję o wprowadzeniu oddzielnej osi priorytetowej dot. RLKS do programu. Opis diagnozy nie będzie kompletny z uwagi na zapisy Umowy Partnerstwa określające możliwe działania realizowane za pośrednictwem RKLS Z punktu widzenia regionu głównym celem tej osi powinno być budowanie wsparcia inicjatyw oddolnych realizowanych przez lokalne społeczności. Wybór działań odpowiada możliwym typom działań wskazanym w Umowie Partnerstwa, z zastrzeżeniem przetwórstwa. Zgodnie z uwagami MRR, poprzez realizację 9.9. mogą być realizowane cele wszystkich CT i PI. Pośród działań Osi 13. przewiduje się działanie: Rozwój ekonomii społecznej na poziomie lokalnym; tymczasem jest to działanie w ramach priorytetu 9.2. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza (EFRR) W programie operacyjnym należy wskazać: zasady identyfikacji obszarów, na których CLLD będzie wdrażane zgodnie z UP; zasady wyboru, zatwierdzania oraz finansowania strategii CLLD oraz LGD zgodnie z Artykułem 29(2-5) CPR, mechanizmy koordynacyjne oraz administracyjne ramy wdrażania CLLD zgodnie z UP ; ustalenia dotyczące wsparcia przygotowawczego zgodnie z UP; w jaki sposób osiągane będzie zintegrowane podejście na poziomie lokalnym w przypadku nie realizowania CLLD Oś priorytetowa 13. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną

26 Uwagi wynikające z badania delfickiego: problemem jest bezrobocie ukryte, choć nie widać go w statystykach. sam niski poziom wykształcenia mieszkańców regionu nie musi być bezpośrednio problemem – ważne, czy odpowiada on zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez rynek pracy. trzeba zastanowić się, czy nieoddawanie dzieci do przedszkoli jest problemem, czy może tak naprawdę kwestią problemową jest brak pracy, który wiąże się z pozostawianiem dzieci w domu przy niepracującym rodzicu. również rynek pracy może regulować kwestię depopulacji wsi. starzenie się mieszkańców regionu nie jest głównym problemem w rozwoju aktywności lokalnej i tworzeniu PES. Oś priorytetowa 13. Rozwój kierowany przez społeczność lokalną – c.d.

27 analiza SWOT dla programu operacyjnego opis uzasadnienia trybu pozakonkursowego (projekty strategiczne – kluczowe EFRR i strategiczne EFS) – wynikający z konieczności realizacji przepisów UE lub krajowych opis wymiaru terytorialnego Wskaźniki monitorowania (wartości bazowe i docelowe dla wskaźników strategicznych EFRR i kamieni milowych) opis osi priorytetowej dla pomocy technicznej ze wskazaniem realizowanych priorytetów inwestycyjnych oraz wyznaczonych celów szczegółowych - informacje odrębnie dla każdej osi priorytetowej oraz - tam gdzie jest to wskazane forma i zakres wykorzystania instrumentów finansowych (na podstawie wyników analizy ex ante instrumentów finansowych) Ogólnie elementy do uzupełnienia:

28 Dziękuję za uwagę! Michał Marciniak marciniak@agrotec.pl


Pobierz ppt "Wnioski po warsztatach Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 spotkanie Grupy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google