Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa projektodawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa projektodawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji."— Zapis prezentacji:

1 Nazwa projektodawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów” Tytuł projektu:

2 Wartość całkowita projektu – kwota brutto:8 381 980 zł Wartość dofinansowania z funduszy UE:5 656 132 zł Źródło dofinansowania:EFRR program:RPO WZ poddziałanie:2.1.6 Województwo Zachodniopomorskie Powiat Szczecinecki Miasto Szczecinek Okres realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2012 Procent dofinansowania z funduszy UE: 83 % Wartość całkowita projektu – kwota netto:6 814 617 zł

3 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. powstało 01.07.2008 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Szczecinku”. Od 31.03.2010 roku po komunalizacji, ma mocy umowy z Ministrem Skarbu Państwa 100 % udziałów (21 400 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy) w spółce należy do Powiatu Szczecineckiego. PKS w Szczecinku Sp. z o.o. jest jedynym przykładem komunalizacji przedsiębiorstwa tego typu na terenie województwa zachodniopomorskiego przez samorząd powiatowy.

4 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku jest spółką komunalną, której właścicielem jest samorząd Powiatu Szczecineckiego. Realizuje w imieniu samorządu Powiatu Szczecineckiego zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego, zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt. 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Spółka działa na terenie dwóch powiatów (szczecineckiego i drawskiego), posiada filię w mieście Złocieniec.

5 Spółka zatrudnia 189 osób oraz posiada 87 autobusów, natomiast jej przychody za rok 2010 wyniosły 20 182 000 zł. Spółka realizowała w roku 2010 umowy na przewozy szkolne z następującymi samorządami: Gminą Barwice – Powiat Szczecinecki, Gmina Borne Sulinowo – Powiat Szczecinecki, Gminą Kalisz Pomorski – Powiat Drawski, Gminą Złocieniec – Powiat Drawski, Gminą Wierzchowo – Powiat Drawski, Gminą Ostrowice – Powiat Drawski

6 Z posiadanych 87 autobusów do przewozu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedszkolnych PKS Szczecinek wykorzystuje razem 48 autobusów: w tym 25 z bazy w Szczecinku, 23 z filii w Złocieńcu. Ilość przejechanych w roku szkolnym, kilometrów związanych z przewozem dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolnej to 1.484.863 km, w tym 721.633 km baza z Szczecinku, 763.230 km filia w Złocieńcu. Ilość przewiezionych dzieci (średnio) w jednym dniu, w roku szkolnym wynosi 3.254, w tym 1.431 baza w Szczecinku, 1.823 filia w Złocieńcu. Ilość biletów szkolnych (tam i z powrotem) w roku szkolnym wynosi razem 598.767, w tym 267.597 baza w Szczecinku, 331.170 filia w Złocieńcu.

7 Projekt polega na zakupie 10 nowoczesnych autobusów 44 miejscowych, które pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług publicznych i wzrost potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku. Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym nakłada na Powiat Szczecinecki szereg zadań. Do zadań organizatora będzie należało planowanie rozwoju transportu oraz organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na terenie Powiatu Szczecineckiego. Przy opracowywaniu planu samorząd będzie musiał uwzględnić między innymi wpływ transportu na środowisko. Opis projektu

8 Ponadto 04.12.2010 r. upłynął termin wdrożenia dyrektywy PE i Rady z dnia 23.04.2009 r., która zawiera regulacje odnoszące się do środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy. Mając na uwadze zadania, jakie stoją przed samorządem powiatowym związane z ustawą oraz w oparciu o wnioski wypływające ze zbiorczej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w powiecie szczecineckim w roku 2010 konieczna jest wymiana wieloletniego, zużytego taboru, jaki jest w dyspozycji PKS Szczecinek – na ogólną liczbę 87 autobusów, aż 35 z nich to autobusy mające powyżej 20 lat.

9 Wymiana starego taboru na nowy spełniający normy związane z ochroną środowiska będzie miała również wpływ w kontekście przyjętego przez samorząd województwa „Programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie benzoapirenu” oraz konsultowanego właśnie „Programu ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego PM10”. Projekt wpisuje się bezpośrednio w poddziałanie 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 poprzez zakup nowego taboru autobusowego w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem transportu publicznego. Wpływ na realizację RPO WZ i strategie krajowe i wojewódzkie

10 Projekt jest zgodny z celem strategicznym NSRO i wpisuje się w cel główny sformułowany dla SRK, którym jest „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski”. Cel ten ma zostać zrealizowany m.in. poprzez priorytety: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej” oraz „Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”. Wpływ na realizację RPO WZ i strategie krajowe i wojewódzkie

11 Ponadto projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Woj. i przyczyni się do realizacji celu „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu" wspierając cel kierunkowy 3.6. "Poprawa dostępności do obszarów o walorach turystycznych i uzdrowiskowych” oraz celu „Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego" wspierając cele kierunkowe 2.2. „Popieranie rozwoju lokalnych produktów i usług” i 2.3. „Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu” oraz cel główny RPO „Poprawa stanu infrastruktury transportowej i technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu". Wpływ na realizację RPO WZ i strategie krajowe i wojewódzkie

12 Projekt wpisuje się w cele polityki spójności wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a co za tym idzie przyczyni się do osiągnięcia zakładanych wskaźników w Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013. W przypadku SRK będzie to np. wskaźnik emisja zanieczyszczeń powietrza w ramach Priorytetu II Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Wpływ na realizację RPO WZ i strategie krajowe i wojewódzkie

13 W ramach NSRO projekt będzie realizował wskaźniki zawarte w celach: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski oraz Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wpływ na realizację RPO WZ i strategie krajowe i wojewódzkie

14 Projekt będzie miał wpływ na wartość następujących wskaźników przypisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Poddziałania 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego: Wskaźnik produktu: Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy) – wnioskodawca zakłada zakup 10 sztuk nowoczesnych autobusów. Wskaźniki rezultatu: - Liczba pasażerokilometrów; - Zmniejszenie zużytego paliwa w wyniku realizacji projektu. Wpływ na realizację RPO WZ i strategie krajowe i wojewódzkie

15 Dziękuję za uwagę. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Nazwa projektodawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google