Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia konkursu dla poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia konkursu dla poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Założenia konkursu dla poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 20 listopada 2015 r.

2 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Marcin Erhard 58 32 68 117 m.erhard@pomorskie.eu

3 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Kluczowe dokumenty: ‐Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 ‐Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 ‐Regulamin Konkursu rpo.pomorskie.eu

4 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Cel szczegółowy poddziałania: Poprawiona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Zakres projektu: W ramach kompleksowych projektów przewiduje się głęboką modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła (w tym indywidualnych) i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.

5 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Budynek użyteczności publicznej: Przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu.

6 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Typy projektów: Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na: zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic), likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego, modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji, modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

7 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Audyt energetyczny / Audyt efektywności energetycznej: Zakres prac musi wynikać z przeprowadzonej uprzednio analizy możliwych rozwiązań w ramach sporządzanego audytu energetycznego (w miarę potrzeby dodatkowo audytu efektywności energetycznej), a wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych.

8 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Oszczędność energetyczna: Wspierane będą kompleksowe terytorialnie projekty, obejmujące swym zakresem wiele obiektów, których realizacja prowadzić będzie do oszczędności energii wynoszącej, co najmniej 30% średnio na budynek. W przypadku projektu obejmującego pojedynczy budynek dofinansowanie będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia efektywności energetycznej, o co najmniej 25%.

9 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Typ beneficjenta: 1)jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst 2)związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 3)jednostki naukowe 4)instytucje edukacyjne 5)szkoły wyższe 6)publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie 7)organizacje pozarządowe 8)kościoły i związki wyznaniowe

10 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Podmioty lecznicze: W przypadku projektów dotyczących głębokiej modernizacji, realizowanych przez podmioty lecznicze, ich wsparcie w ramach Działań 10.2. będzie możliwe w sytuacji, gdy istnienie i funkcjonowanie usług zdrowotnych będzie uzasadnione mapą potrzeb o której mowa w ukierunkowaniu interwencji Działania 7.1.

11 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Wskaźniki: Produktu: 1)Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Rezultatu: 1)Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 2)Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

12 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Ukierunkowanie terytorialne: Poddziałanie realizowane będzie na obszarze całego województwa poza OMT, za wyjątkiem przedsięwzięcia strategicznego realizowanego na obszarze całego województwa.

13 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Preferencje: 1)kompleksowe 2)wykorzystujące odnawialne źródła energii 3)zapewniające zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 60% (dla projektów obejmujących pojedynczy budynek) 4)zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych 5)zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 6)uzgodnione w ramach ZPT

14 Podziałanie 10.2.1. Efektywność Energetyczna - wsparcie dotacyjne Informacje dodatkowe: Termin składania wniosków: od 4 do 29 stycznia 2016 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2016 r. Dostępna alokacja: 155 049 513 PLN Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Instrument elastyczności: Tak Warunki uwzględniania dochodu w projekcie: Luka w finansowaniu

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia konkursu dla poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google