Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie sektora energetyki w ramach POIiŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie sektora energetyki w ramach POIiŚ"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020
Konferencja: Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata Bolesławiec, 8 czerwca 2015 r. 1) realne potrzeby zidentyfikowane przez sektor energetyki, dot. inwestycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne, ale również ralizujące cele Strategii Europa 2020, czyli zwiększenie udziału oze w produkcji energii, zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisyjności szkodliwych substancji, w tym CO2. Market failure został zidentyfikowany jako brak wystarczajacych środków publicznych i prywatnych na realizację niezbednych inwestycji 2) realne potrzeby są spójne z rekomend. KE zawartymi w dok. Postion Paper (diagnoza sytuacji) 3) Dotychczas pomoc udzielana w formie dotacji na podstawie notyfikacji indywidualnej lub pomocy regionalnej, w oparciu o programy pomocowe. Teraz pomoc będzie opierała się na Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cle związane z energią w latach W lutym zakończono konsultacje, zgoszono uwagi, kolejna spodziewana wersja – kwiecień br. ; bardziej restrykcyjne podejście do udz. Pomocy, np.. dla projektów, które spełnią wymogi surowsze niż obowiazujace normy unijne lub podniosą poziom ochrony środowiska przy braku norm. 4) IF – zlecone będzie badanie , które wskaże obszar, na kt. Można zastosować IF, rodzaje projektów, beneficjentów oraz zidentyfikuje instytucje, które posiadają potencjał do wdrożenia IF w kolejnej perspektywie. 5) Project pipeline – projekty ważne, strategiczne, kt. Spełnią cele programu jak i Strategii Europa 2020, ale też zaawansowane w przygotowaniu a jednocześnie nie łamiące tzw. efektu zachęty. Projekty będą podlegały dalszej selekcji i ocenie. 6) doświadczenie – opóźnienia, 7)linia demark – podział interwencji PO i RPO, 8)np. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. 1

2 Wspierane sektory w ramach PO IiŚ (mld zł)
Energetyka – mln euro

3 Porównanie alokacji środków w POIiŚ na sektor energetyka w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
(mln euro) Obszar interwencji 958 Bezpieczeństwo energetyczne 1 000 392 Odnawialne Źródła Energii 300 359 Efektywność energetyczna 1 528 Efektywność energetyczna pozwoli realizować cele Strategii Europa 2020 3

4 Rzut oka na wspierane obszary w ramach sektora energetyka PO IiŚ na lata 2014-2020
Poddziałanie 1.1.1 OZE Działanie 1.5 Sieci ciepłownicze Działanie 1.3 EE w budynkach publicznych i mieszkalnictwie Poddziłanie 1.1.2, działania 1.4, 7.1 Infrastruktura energetyczna Działanie 1.2 EE w dużych przedsiębiorstwach Działanie 1.6 Wysokosprawna kogeneracja

5 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
Działanie 1.1 POIiŚ : Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii Proponowane obszary poddziałań: Podziałanie Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Podziałanie Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Tryb wyboru projektów: konkursowy / indywidualny Wstępnie planowana forma finansowania: zwrotne (ew. mieszane) , bezzwrotne Proponowana alokacja: 300 mln euro (150/150) 1) podział interwencji w oparciu o moc zainstalowanej jednstki/elektrowni oraz w zakresie sieci – po stronie programów krajowych projekty będące w gestii operatorów systemu przesyłowego oraz dystrybucyjnego dla sieci o napięciu 110 kV, a po stronie RPO – dla operatorów sieci dystrybucynych o napięciu średnim i niskim. 5

6 Działanie 1.2 POIiŚ : Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach Proponowane obszary działań (duże przedsiębiorstwa): - modernizacja linii technologicznych; - głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, - zastosowanie technologii efektywnych energetycznie; - budowa/rozbudowa instalacji własnych OZE - zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego Tryb wyboru projektów: konkursowy Wstępnie planowana forma finansowania: bezzwrotne Alokacja: 150,3 mln euro Podział interwencji w oparciu o wielkość przedsiębiorstwa 6

7 Działanie 1.5 POIiŚ: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Proponowane obszary działań: - budowa/rozbudowa/modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej celem zmniejszenia strat na przesyle, -podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. Tryb wyboru projektów: lista ZIT Wstępnie planowana forma finansowania: Zwrotne lub bezzwrotne Alokacja: 337,5 mln euro W zakresie PI 5.4 jest jeszcze cześć dot. transportu w mieście , ale to przedmiot osi III POIŚ, we wdrażaniu której MG nie bierze udziału 7

8 co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenach miejskich.
Działanie 1.5 POIiŚ : Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu „ (…) Działania przewidziane w przedmiotowym priorytecie ukierunkowane będą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenach miejskich. W ramach gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie do obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej (…)” Dokumentem takim może być każda lokalna strategia odnosząca się do kwestii związanej z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także przyczyniająca się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno–klimatycznego 3x20 (w przypadku Polski 2x20 i 1x15% w zakresie OZE). 8

9 Podziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji,
Działanie 1.6 POIiŚ : Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną Podziałanie Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Proponowane obszary działań: - budowa uzasadnionych pod względem ekonomicznym nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej emisji CO2, przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji, skutkująca redukacją emisji CO2 o co najmniej 30% w stosunku do istniejących instalcji. projekty kompleksowe wraz z sieciami ciepłowniczymi/chłodu, umożłiwiające wykorzystanie ciepła/chłodu powstałego w danej instalacji. Tryb wyboru projektów: konkursowy (źródła), Wstępnie planowana forma finansowania: bezzwrotne Alokacja: 100,2 mln euro Podział interwencji w oparciu o moc zainstalowaną urządzenia 9

10 Działanie 1.6 POIiŚ :Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną Podziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Proponowane obszary działań: - budowa sieci ciepłowniczych lub chłodu do nowych odbiorców w celu wykorzystania ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE, a także powodującego zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach. Tryb wyboru projektów: lista ZIT (sieci) Wstępnie planowana forma finansowania: bezzwrotne Alokacja: 176,5 mln euro Podział interwencji w oparciu o moc zainstalowaną urządzenia 10 10

11 Opracowanie i przyjęcie dokumentów programowych
Elementy wpływające na możliwość uruchomienia wsparcia w ramach sektora energetyka PO IiŚ Opracowanie i przyjęcie dokumentów programowych Zidentyfikowanie instrumentów finansowych pod obszary wsparcia Opracowanie i przyjęcie programów pomocowych 11 11

12 Elementy do wypełnienia Przewidywany termin uruchomienia naborów
Obszar wsparcia Elementy do wypełnienia Przewidywany termin uruchomienia naborów Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Dokumenty programowe III - IV kwartał 2015 r. jednostki wytwarzające energię z OZE Program pomocowy Instrument finansowy IV kwartał 2015 r. wysokosprawna kogeneracja systemy ciepłownicze i chłodnicze dystrybucja energii elektrycznej i gazu, w tym sieci OZE efektywność energetyczna dla przedsiębiorstw oraz sektora mieszkaniowego 3. Instrument finansowy sieci przesyłowe energii el., gazociągi przesyłowe, magazyny gazu, rozbudowa terminala LNG Uzyskanie decyzji KE w zakresie pomocy publicznej III kwartał 2015 r. (rozpoczęcie podpisywania umów o dofinansowanie) 12

13 Dziękuję za uwagę Izabella Stańczak Izabella.stanczak@mg.gov.pl
Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki


Pobierz ppt "Wsparcie sektora energetyki w ramach POIiŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google