Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru."— Zapis prezentacji:

1 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

2 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Szkolenie dla Wnioskodawców w ramach VI konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Dane do kontaktu: e-mail: budynki_uzytecznosci_publicznej@nfosigw.gov.plbudynki_uzytecznosci_publicznej@nfosigw.gov.pl lub nr tel.22 45 90 654, 22 45 90 168

3 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Program priorytetowy Regulamin VI konkursu Małgorzata Kijowska Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 23.01.2014r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

4 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy - podstawa przeprowadzenia konkursów o dofinansowanie przedsięwzięć przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć zgodnie z preferencjami obowiązujących w Funduszu programów priorytetowych, które stanowią podstawę do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie

5 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy - podstawa przeprowadzenia konkursów o dofinansowanie przedsięwzięć przez NFOŚiGW cd Każdy z programów NFOŚiGW zawiera warunki ramowe dla organizowanych naborów wniosków, takie jak: cel programu, budżet programu, formę i intensywność dofinansowania, warunki dofinansowania, katalog beneficjentów programu, rodzaje przedsięwzięć, tryb naboru wniosków (konkurs, nabór ciągły), kryteria wyboru przedsięwzięć.

6 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Cel programu: - ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, Budżet programu: - planowane zobowiązania dla bezzwrotnej formy dofinansowania 298,3 mln zł - planowane zobowiązania dla zwrotnych form finansowania 464,9 mln zł

7 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Okres wdrażania : -Program wdrażany jest w latach 2010-2017 -Alokacja środków w latach 2010-2016 -Wydatkowanie środków do 31.12.2016 r. W ramach programu ogłoszono 5 konkursów. -Wszystkie umowy zostały zawarte i są realizowane lub zostały zakończone. Środki przewidziane w VI konkursie: -w formie dotacji 40 mln zł -w formie pożyczki 80 mln zł

8 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej / Regulamin VI Konkursu Okres kwalifikowalności kosztów: - Od 01.01.2009 do 31.12.2015 r. Intensywność dofinansowania: - Dotacja ze środków innych niż GIS do 30 % kosztów kwalifikowanych. - Dofinansowanie w formie pożyczki do 60% kosztów kwalifikowanych Warunki dofinansowania - Wymagany minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł, w przypadku wniosków grupowych, łączny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 5 mln zł, - Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie w ramach POIiŚ działanie 9.3 lub w ramach innych programów NFOŚiGW, - Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. - Uprawdopodobnienie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym sporządzonym w sposób umożliwiający wydatkowanie do 100% dofinansowania oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.09.2015 r.

9 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; - podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami; - Ochotnicza Straż Pożarna; - uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze; - Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych; - organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne;

10 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej cd Rodzaje przedsięwzięć: Przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynkach użyteczności publicznej, przez które rozumie się budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji : - administracji samorządowej; - ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP; - kultury; - kultu religijnego; - oświaty; - nauki; - służby zdrowia; - opieki społecznej i socjalnej; - budynki zamieszkania zbiorowego okresowego pobytu – internaty, domy studenckie; - budynki zamieszkania zbiorowego stałego pobytu – domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory.

11 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej cd Rodzaje przedsięwzięć cd: Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów, w szczególności: - ocieplenie obiektu, - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła), - wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, - przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, - zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, - wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii - wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacja obiektów)

12 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Tryb naboru wniosków: Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć: Kryteria dostępu: - Kryteria formalne - Kryteria merytoryczne Kryteria selekcji wniosku

13 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google