Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Człuchów, 16 lipca 2009r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Możliwość dofinansowania instalacji solarów uwzględniona jest w ramach Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wykorzystanie źródeł odnawialnych (wiatr, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, energia wody płynącej) do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Projekty powinny koncentrować się na budowie nowej oraz rozbudowie lub przebudowie istniejącej infrastruktury oraz zakupie urządzeń niezbędnych do produkcji energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych. W ramach tego działania będzie także możliwa budowa lub rozbudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Cel główny działania: Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Projekty realizowane przez beneficjentów powinny być (preferencje): -Zgodne z zapisami gminnych założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; -Kompleksowe, obejmujące obszar całej gminy lub jej istotną cześć; -Realizowane w partnerstwie. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Typy projektów: 1)Budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, w tym m.in..: -budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących wiatr; -budowa źródeł ciepła opalanych biomasą, biogazem lub biopaliwami; -budowa instalacji solarnych; -budowa geotermalnych źródeł ciepła; -budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 10 MW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Typy projektów: 2)Budowa źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; 3)Budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Typy beneficjentów: 1)Jst, ich związki i stowarzyszenia; 2)Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; 3)Podmioty wykonujące zadania jst/ związku komunalnego; 4)Organizacje pozarządowe; 5)Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 6)Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione powyżej); 7)Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” W kontekście instalacji solarnych montowanych na prywatnych budynkach, stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa, może ubiegać się o dofinansowanie na zakup i instalację paneli słonecznych (panele te byłyby instalowane na obiektach prywatnych należących do członków tego stowarzyszenia). Ocenę zdolności instytucjonalnej do zrealizowania przez stowarzyszenie projektu przeprowadzą niezależni eksperci na ocenie wykonalności. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

9 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Dofinansowanie: -Minimalna wartość projektu, co do zasady wynosi 1.000.000,00zł; -Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR: do 75% wartości kosztów kwalifikowanych (możliwe jest dofinansowanie na niższym poziomie, tj. od 40% do 75%) Termin składania wniosków o dofinansowanie : -I termin: od 5 października 2009r. do 13 listopada 2009r.; -II termin: od lutego 2011r. do marca 2011r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

10 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Tryb wyboru projektów: Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przez poszczególne instytucje obejmuje następujące etapy: a) ocena formalna – weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu pod względem kwalifikacji do RPO WP. Ocena formalna obejmuje ocenę dopuszczalności i ocenę administracyjną – Departament Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; b) ocena wykonalności – weryfikacja wniosku pod względem wykonalności techniczno – technologicznej, finansowo – ekonomicznej, instytucjonalnej i środowiskowej – Zespół Ekspertów; c) Ocena strategiczna – weryfikacja wniosku pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, celami Programu i wpływu na rozwój społeczno – gospodarczy regionu oraz rekomendacja projektów do realizacji dla Zarządu Województwa Pomorskiego – Grupa Strategiczna; d) Wybór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu – Zarząd Województwa Pomorskiego; e) Podpisanie umowy dofinansowanie projektu z beneficjentem – Zarząd Województwa Pomorskiego. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

11 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Kryteria udziału w projekcie: 1.Kryteria formalno – prawne: a)Jasna sytuacja prawna nieruchomości, tj. uregulowana forma własności potwierdzona aktualnym wypisem z księgi wieczystej (wymagany po wstępnej kwalifikacji zgłoszenia w terminie do 10.09.2009r.); b)trwałe zamieszkanie nieruchomości, tj. nie mogą to być obiekty w budowie; c)w budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza, tj. nie może wystąpić pomoc publiczna, co wiąże się z obniżeniem dofinansowania; UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

12 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Kryteria udziału w projekcie: 2.Kryteria techniczne: a)Możliwość bezkolizyjnej instalacji urządzeń solarnych na danym domku; b)Bezpieczna, trwała konstrukcja stropodachu, dachu danego domku; c)Właściwa ekspozycja dachu – preferowane strony: południowa, południowo – wschodnia i południowo - zachodnia; d)Brak zacienienia strony słonecznej dachu; UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

13 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Kryteria udziału w projekcie: 3.Kryteria polityki energetycznej i ochrony środowiska: a)istniejące ogrzewanie bazujące na węglu, oleju opałowym, gazie – zmniejszenie/ niska emisja dwutlenku węgla; b)budynek nie jest podłączony do systemu ciepłowniczego – uszczuplenie liczby odbiorców ciepła, brak efektu zmniejszenia niskiej emisji. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

14 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Kryteria udziału w projekcie: W projekcie nie mogą wziąć udziału duże budynki mieszkalne: wspólnoty, spółdzielnie - ze względu na trudności w rozliczaniu zużycia ciepłej wody przez poszczególnych odbiorców oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

15 Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Kryteria udziału w projekcie: Ważnym kryterium jest zapewnienie trwałości projektu, w ramach której m.in. właścicielem zakupionych solarów (przez 5 lat od zakończenia finansowego projektu) będzie stowarzyszenie. Członkowie stowarzyszenia użyczą swoich nieruchomości pod instalację solarów. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "Konferencja pt. „Energia słoneczna dla każdego” Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google