Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja w systemie strategicznego planowania rozwoju województwa pomorskiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja w systemie strategicznego planowania rozwoju województwa pomorskiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP II."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja w systemie strategicznego planowania rozwoju województwa pomorskiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP II Ogólnopolskie Forum Placówek Doskonalenia Nauczycieli Gdańsk, 19-20 maja 2015

2 1.Niższy niż w kraju udział dzieci w edukacji przedszkolnej 2.Utrzymujące się poniżej średniej krajowej wyniki egzaminów zewnętrznych 3.Brak dobrze zorganizowanego system wspomagania pracy szkół 4.Niedostatecznie wykształcone i upowszechnione mechanizmy wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 5.Niska jakość i brak elastyczności oferty kształcenia zawodowego na tle zmiennych potrzeb gospodarki (w tym deficyty we współpracy i koordynacji oferty) 6.Słaba współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami 7.Niski odsetek absolwentów szkół zawodowych z potwierdzonymi kwalifikacjami Edukacyjny „punkt wyjścia”

3 NOWOCZESNA GOSPODARKA AKTYWNI MIESZKAŃCY ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ 1.Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.Wysoki poziom zatrudnienia 1.Sprawny system transportowy 2.Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 2.Wysoki poziom kapitału społecznego 2.Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna 3.Efektywny system edukacji3.Dobry stan środowiska 4.Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Miara sukcesu: dynamika wzrostu PKB per capia w latach 2013-2020 wyższa od średniej dla Polski i od średniej dla UE Miara sukcesu: wskaźnik zatrudnienia w roku 2020 wyższy niż średnia dla Polski i nie mniejszy niż 90% średniej dla UE Miara sukcesu: dynamika spadku energochłonności gospodarki, w tym energochłonności transportu, w latach 2013-2020 szybsza niż średnio w Polsce Cele Strategii POMORSKIE 2020

4 Zobowiązanie SWP w obszarze edukacji Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Mechanizm współpracy uczelni ze szkołami System monitorowania losów absolwentów Sieć dialogu edukacyjnego w regionie Regionalny system poradnictwa zawodowego Strategiczne zobowiązania Regionu

5 Regionalne Programy Strategiczne

6 Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze edukacji Wartość (mln zł) Termin realizacji Sieć ponadgimnazjalnych szkół zawodowych325,92023 Kompleksowe wsparcie szkół i placówek251,02020 Zdolni z Pomorza43,92023 RAZEM620,8 RPS Aktywni Pomorzanie

7 RPO WP Strategia – RPS – RPO WP SRWP

8 RPO WP w systemie programowania RPO WP 2014-2020 UE regulacje, cele EU 2020, Posinione Paper POMORSKIE MiIR Umowa Partnerstwa 16 RPO PO PTPO PC PO IŚ PO IRPO WER PROWPO Ryby

9 Oś PriorytetowaAlokacja EU (mln EUR)% alokacji 1. Komercjalizacja wiedzy139,867,50 2. Przedsiębiorstwa174,659,37 3. Edukacja119,586,41 4. Kształcenie zawodowe68,683,68 5. Zatrudnienie225,4712,09 6. Integracja114,316,13 7. Zdrowie104,985,63 8. Konwersja159,018,53 9. Mobilność357,2119,16 10. Energia214,9511,53 11. Środowisko120,916,48 12. Pomoc techniczna65,213,50 EFS524,5628,13 EFRR1340,2571,87 OGÓŁEM1 864,81100,00 Struktura finansowa RPO WP

10 Obszar tematyczny RPO WP i PO KL 2007-2013RPO WP 2014-2020 mln euro % zmiana 1. Komercjalizacja wiedzy70,4 139,9+99% 2. Przedsiębiorstwa 105,8 174,6+65% 3. Edukacja 141,8 188,3+33% 4. Kształcenie zawodowe 5. Zatrudnienie 217,5 225,5+4% 6. Integracja 75,3 114,3+52% 7. Zdrowie 35,9 105,0+192% 8. Konwersja 211,2 159,0-25% 9. Mobilność 266,4 357,2+34% 10. Energia 34,1 215,0+530% 11. Środowisko 78,3 120,9+54% 12. Pomoc techniczna 44,2 65,2+48% RAZEM 1 280,9 1 864,9+46% Inne akcenty w stosunku do okresu 2007+

11 Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli Projekty realizowane przez organy prowadzące szkoły/przedszkola z co najmniej jednym spośród następujących podmiotów: a)organizacje pozarządowe b)instytucje edukacyjne/szkoły wyższe c)instytucje kultury d)instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego) Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Projekty realizowane w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego Kształcenie zawodowe Projekty realizowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami Preferencje dla partnerstw w RPO WP

12 Realizowane w oparciu o ramy (standardy ) regionalne (np. diagnoza potrzeb) Kompleksowe obejmujące m.in. doskonalenie nauczycieli, zajęcia dodatkowe w zakresie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, działania na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami Partnerskie Realizowane w pierwszej kolejności na obszarach o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji Inicjatorem – organ prowadzący Profil projektów edukacyjnych w RPO WP

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja w systemie strategicznego planowania rozwoju województwa pomorskiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google