Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 25.07.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 25.07.2007."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 25.07.2007

2 projekt Uszczegółowienia POIiŚ z 17 kwietnia 2007 r. wraz załącznikami: nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing; nr 4 - Poziom wydatków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej; nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania; nr 6 - Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. dostępny jest na www.mrr.gov.pl od 19 kwietnia 2007 r.www.mrr.gov.pl tryb konsultacji

3 konsultacje odbyły się w terminie 19 kwietnia – 19 maja 2007 r. IZ otrzymała formularze z uwagami drogą mailową na adres poiis@mrr.gov.pl oraz listowną poiis@mrr.gov.pl po opracowaniu stanowiska IZ do wszystkich uwag, zostanie ono opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego trwają prace nad kolejną wersją uszczegółowienia POIiŚ tryb konsultacji

4 przebieg konsultacji wpłynęło 167 uwag uwagi zgłaszały osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, administracja rządowa i samorządowa uwagi dotyczyły m.in.:  zakresu wsparcia sektorów: ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego  rodzaju beneficjentów  poziomu dofinansowania, wartości minimalnych dla projektów  trybu wdrażania (m.in. projektów kluczowych, pomocy publicznej, zawierania umów)  wskaźników produktu i rezultatu

5 statystycznie

6 wybrane uwagi ochrona środowiska 1) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 1.1 o osoby fizyczne instalujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2) Dopuszczenie możliwości współfinansowania indywidualnych projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę i budowy kanalizacji deszczowej. 3) Działanie 4.1. powinno być ukierunkowane na wsparcie MSP. 4) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 5.4 o jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe inne niż ekologiczne, a także o media publiczne. 5) Działanie 5.1. – postulat obniżenia min. wartości projektu z 400 tys. zł na 100 tys. zł.

7 wybrane uwagi transport 1) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 6.2 o uwzględnienie spółki celowej w katalogu beneficjentów. 2) Działanie 6.2 - postulat uzupełnienia zapisów w zakresie wsparcia infrastruktury dostępu do portów lotniczych. 3) Działanie 7.3 – postulat w zakresie umożliwienia zakupu taboru autobusowego na paliwo ekologiczne. energetyka 1)działanie 10.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - postulat obniżenia minimalnej wartości projektu 5 mln zł. 2)Postulat umożliwienia składania projektu termomodernizacyjnego w partnerstwie przez powiat i gminy. ochrona zdrowia 1) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 13.2 o niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej - zarzut nierównego traktowania podmiotów wykonujących podobne zakresy usług medycznych. 2) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 13.2 o regionalne centra onkologii prowadzone przez JST.

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych (Instytucja Zarządzająca dla POIiŚ) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 25.07.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google