Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 25.07.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 25.07.2007."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa,

2 projekt Uszczegółowienia POIiŚ z 17 kwietnia 2007 r. wraz załącznikami: nr 3 - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing; nr 4 - Poziom wydatków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej; nr 5 - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania; nr 6 - Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. dostępny jest na od 19 kwietnia 2007 r.www.mrr.gov.pl tryb konsultacji

3 konsultacje odbyły się w terminie 19 kwietnia – 19 maja 2007 r. IZ otrzymała formularze z uwagami drogą mailową na adres oraz listowną po opracowaniu stanowiska IZ do wszystkich uwag, zostanie ono opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego trwają prace nad kolejną wersją uszczegółowienia POIiŚ tryb konsultacji

4 przebieg konsultacji wpłynęło 167 uwag uwagi zgłaszały osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, administracja rządowa i samorządowa uwagi dotyczyły m.in.:  zakresu wsparcia sektorów: ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego  rodzaju beneficjentów  poziomu dofinansowania, wartości minimalnych dla projektów  trybu wdrażania (m.in. projektów kluczowych, pomocy publicznej, zawierania umów)  wskaźników produktu i rezultatu

5 statystycznie

6 wybrane uwagi ochrona środowiska 1) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 1.1 o osoby fizyczne instalujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2) Dopuszczenie możliwości współfinansowania indywidualnych projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę i budowy kanalizacji deszczowej. 3) Działanie 4.1. powinno być ukierunkowane na wsparcie MSP. 4) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 5.4 o jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe inne niż ekologiczne, a także o media publiczne. 5) Działanie 5.1. – postulat obniżenia min. wartości projektu z 400 tys. zł na 100 tys. zł.

7 wybrane uwagi transport 1) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 6.2 o uwzględnienie spółki celowej w katalogu beneficjentów. 2) Działanie postulat uzupełnienia zapisów w zakresie wsparcia infrastruktury dostępu do portów lotniczych. 3) Działanie 7.3 – postulat w zakresie umożliwienia zakupu taboru autobusowego na paliwo ekologiczne. energetyka 1)działanie 10.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - postulat obniżenia minimalnej wartości projektu 5 mln zł. 2)Postulat umożliwienia składania projektu termomodernizacyjnego w partnerstwie przez powiat i gminy. ochrona zdrowia 1) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 13.2 o niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej - zarzut nierównego traktowania podmiotów wykonujących podobne zakresy usług medycznych. 2) Rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 13.2 o regionalne centra onkologii prowadzone przez JST.

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych (Instytucja Zarządzająca dla POIiŚ) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 25.07.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google