Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Wymagania techniczne i ekologiczne dla przedsięwzięć Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Wymagania techniczne i ekologiczne dla przedsięwzięć Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu."— Zapis prezentacji:

1 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Wymagania techniczne i ekologiczne dla przedsięwzięć Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

2 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagany zakres rzeczowy 1. Termomodernizacja budynku: docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej, wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznych, oraz zadania bezpośrednio związane z termomodernizacją budynku: 1. Wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji 2. Wymiana źródła ciepła 3. Przebudowa systemów grzewczych 4. Wykorzystanie OZE 5. Systemy zarządzania energią w budynkach 6. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 7. Przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski Zadania mające ścisły związek z wykazanymi we wniosku oszczędnościami energii Koszty kwalifikowane

3 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagany zakres rzeczowy Uwaga: Koszty niekwalifikowane mogą dotyczyć wyłącznie zadań mających pośredni związek z prowadzoną termomodernizacją Przykład: wykonanie/naprawa ogrodzenia obiektu nie może być wykazane we wniosku jako koszt niekwalifikowany ale montaż nowego pokrycia dachowego, tak

4 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagany zakres rzeczowy 1. Projekt powinien dotyczyć budynków użytkowanych 2. Realizacja prac termomodernizacyjnych danego budynku nie została ukończona (protokolarnie odebrana) 3. Dla ocieplanych przegród, współczynniki przenikania ciepła „U” oraz oporu cieplnego „R” muszą być zgodne z obowiązującym prawem (rozp. MTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od 01.01.2014 r. odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.926)) 4. Przyjęty do realizacji wariant, to wariant optymalny wynikający z przeprowadzonej w audycie optymalizacji

5 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagany zakres rzeczowy 5. Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu pierwotnego dla całego przedsięwzięcia wykazanego we wniosku o minimum 40%. 6. Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania dla całego przedsięwzięcia wykazanego we wniosku nie mniej niż o 30%.

6 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagane dokumenty/opracowania merytoryczne 1. Audyt energetyczny budynku oraz źródła ciepła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 2. Opracowanie z zakresu oszczędności energii z tytułu modernizacji oświetlenia wewnętrznego 3. Załącznik ekologiczno-techniczny. Określenie scenariusza bazowego dla projektu. Obliczenie wskaźnika DGC zgodnie z Instrukcją dla wnioskodawców w sprawie sporządzenia dokumentacji odniesienia baseline zgodnie z Instrukcją oszacowania emisji i redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji

7 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagane dokumenty/opracowania Załącznik ekologiczno-techniczny 1. Wskaźniki emisji i wartości opałowe paliw www.kobize.pl Opracowanie pn.: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013” 2.Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej pobieranej z KSE przyjmować: 0,812 MgCO 2 /MWh

8 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagane dokumenty/opracowania Załącznik ekologiczno-techniczny 1. Określenie baseline dla projektu (tabela nr 1) Zestawienie zapotrzebowania na energię chemiczną oraz zużycia paliw z podziałem na rodzaje paliw Obliczenie emisji CO 2 dla stanu istniejącego oraz po modernizacji Obliczenie redukcji emisji CO 2 2. Obliczenie kosztów eksploatacyjnych (tabela nr 4) Koszty ustalić należy dla stanu przed i po modernizacji Zakres kosztów eksploatacyjnych został precyzyjnie określony Koszty należy określić zależnie od rodzaju źródła ciepła zasilającego dany budynek (kotłownia własna/sieć ciepłownicza)

9 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagane dokumenty/opracowania Załącznik ekologiczno-techniczny 3. Obliczenie wskaźnika DGC [w zł/MgCO 2 ] (tabela nr 3)

10 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wymagane dokumenty/opracowania Prace termomodernizacyjne muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem, między innymi, potrzeb i biologii ptaków i nietoperzy. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować, jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień. Oświadczenie o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm., ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.

11 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Użyteczne informacje 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzględniać zadania wskazane w audycie energetycznym (spójność pod względem zakresu rzeczowego, ilościowego i nakładów inwestycyjnych) 2. W audytach budynków i źródeł ciepła nie pomijać analizy kilku wariantów modernizacji (w szczególności w audytach źródeł ciepła) 3. W obliczeniach dotyczących opłacalności zastosowania OZE stosować rzetelne i uzasadnione założenia 4. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki

12 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l

13 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Wymagania techniczne i ekologiczne dla przedsięwzięć Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google