Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pawłowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pawłowice,"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pawłowice, 27 listopada 2013 r.

2 Harmonogram prac III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 22 października 2013r. II wersja projektu Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Listopad/grudzień 2013 r. Przedłożenie projektu RPO Radzie Ministrów (wraz z raportem z konsultacji społecznych, ewaluacji ex-ante i uzgodnioną SOOŚ) Grudzień 2013 r. Rozpoczęcie negocjacji RPO z Komisją Europejską I-II kwartał 2014 r.

3 Różnice pomiędzy obecnym a przyszłym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego RPO WSL 2007-2013 był współfinansowany wyłącznie ze środków EFRR Program dwufunduszowy (EFRR + EFS) Przeznaczenie większej ilości środków na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności energetycznej i OZE punktowej infrastruktury społecznej (np. w zakresie sportu, kultury, turystyki) dróg gminnych sieci szerokopasmowych (poziom krajowy) szkolnictwa wyższego (w zakresie działalności dydaktycznej) punktowej rewitalizacji (rewitalizacja tylko jako projekty zintegrowane) lotnisk lokalnych ścieżek rowerowych (tylko jako część większego projektu zintegrowanego) uzbrojenia terenów typu „greenfield” powstawania nowych klastrów i parków technologicznych ograniczony zakres wsparcia infrastruktury edukacyjnej (wychowanie przedszkolne, szkolnictwo zawodowe) Brak wsparcia dla:Większy udział ścieżki pozakonkursowej

4 Przewidywane tryby wyboru projektów w RPO WSL 2014-2020 PK 21,0% alokacji ZIT 35,5% alokacji Konkurs 36,1% alokacji OSI 4,0% IF w konsultacji z MRR PS 3,4% alokacji RPO WSL

5 3 117,0 mln EUR 124,7 (OSI) 434,3 (ZIT) 2558,0 (RPO) Propozycja alokacji w Projekcie RPO WSL 2014-2020 - na podstawie wstępnego projektu Umowy Partnerstwa z lipca 2013 r.

6 Podział alokacji w Projekcie RPO WSL 2014-2020 [EUR]

7 RPO WSL 2014-2020 I Nowoczesna gospodarka II Cyfrowe śląskie III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów VI Transport VII Regionalny rynek pracy (EFS) VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy (EFS) IX Włączenie społeczne (EFS) X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna Koncentracja tematyczna EFRR EFS Wynikające z EFS XII Infrastruktura edukacyjna XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (EFS) Struktura RPO WSL 2014-2020

8 Priorytety inwestycyjne dot. OZE w ramach EFRR

9 Priorytet inwestycyjny 4.1 promowanie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Priorytet inwestycyjny 4.1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Konkurs Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Konkurs Wskaźnik: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW] Wskaźnik: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW] Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

10 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 5.Szkoły wyższe; 6.Organizacje pozarządowe; 7.Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 8.Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lider; 9.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; 10.Organy administracji rządowej Proponowane typy beneficjentów PI 4.1 Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

11 Priorytet inwestycyjny 4.2 promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w MŚP 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 2. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 4.2

12 PI 4.2 Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 1.Przedsiebiorstwa Proponowane typy beneficjentów Konkurs Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW]; … Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW]; …

13 Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym 1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła Priorytet inwestycyjny 4.3 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Konkurs Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW] … Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW] … Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 2. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i/lub instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

14 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 5.Szkoły wyższe; 6.Organizacje pozarządowe; 7.Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 8.TBS; 9.Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 10.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; 11.Organy administracji rządowej. Proponowane typy beneficjentów PI 4.3 Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

15 Priorytet inwestycyjny 4.7 promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną * Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych. Priorytet inwestycyjny 4.7 Konkurs Wskaźnik: Liczba wybudowanych / zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji [szt.] … Wskaźnik: Liczba wybudowanych / zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji [szt.] … Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna *Przyjmując „zakres” kogeneracji wg linii demarkacyjnej z listopada 2013r.

16 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 3.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); 4.Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 5.Szkoły wyższe; 6.Organizacje pozarządowe; 7.Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 8.Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 9.Przedsiębiorcy; 10.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; 11.Organy administracji rządowej Proponowane typy beneficjentów PI 4.7 Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

17 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014+ programowanie@slaskie.pl pkrzysik@slaskie.pl


Pobierz ppt "Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pawłowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google