Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pawłowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pawłowice,"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Pawłowice, 27 listopada 2013 r.

2 Harmonogram prac III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 22 października 2013r. II wersja projektu Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Listopad/grudzień 2013 r. Przedłożenie projektu RPO Radzie Ministrów (wraz z raportem z konsultacji społecznych, ewaluacji ex-ante i uzgodnioną SOOŚ) Grudzień 2013 r. Rozpoczęcie negocjacji RPO z Komisją Europejską I-II kwartał 2014 r.

3 Różnice pomiędzy obecnym a przyszłym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego
RPO WSL był współfinansowany wyłącznie ze środków EFRR Program dwufunduszowy (EFRR + EFS) Przeznaczenie większej ilości środków na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności energetycznej i OZE punktowej infrastruktury społecznej (np. w zakresie sportu, kultury, turystyki) dróg gminnych sieci szerokopasmowych (poziom krajowy) szkolnictwa wyższego (w zakresie działalności dydaktycznej) punktowej rewitalizacji (rewitalizacja tylko jako projekty zintegrowane) lotnisk lokalnych ścieżek rowerowych (tylko jako część większego projektu zintegrowanego) uzbrojenia terenów typu „greenfield” powstawania nowych klastrów i parków technologicznych ograniczony zakres wsparcia infrastruktury edukacyjnej (wychowanie przedszkolne, szkolnictwo zawodowe) Brak wsparcia dla: Większy udział ścieżki pozakonkursowej

4 RPO WSL Przewidywane tryby wyboru projektów w RPO WSL 2014-2020 PK
21,0% alokacji ZIT 35,5% alokacji Konkurs 36,1% alokacji OSI 4,0% IF w konsultacji z MRR PS 3,4%% alokacji RPO WSL

5 3 117,0 mln EUR Propozycja alokacji w Projekcie RPO WSL 2014-2020
- na podstawie wstępnego projektu Umowy Partnerstwa z lipca 2013 r. 3 117,0 mln EUR 124,7 (OSI) 434,3 (ZIT) 2558,0 (RPO)

6 Podział alokacji w Projekcie RPO WSL 2014-2020 [EUR]

7 RPO WSL 2014-2020 Struktura RPO WSL 2014-2020 I Nowoczesna gospodarka
VII Regionalny rynek pracy (EFS) V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów II Cyfrowe śląskie VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy (EFS) III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP VI Transport IX Włączenie społeczne (EFS) X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (EFS) XII Infrastruktura edukacyjna Koncentracja tematyczna EFRR EFS Wynikające z EFS

8 Priorytety inwestycyjne dot. OZE w ramach EFRR

9 Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet inwestycyjny 4.1 promowanie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł Priorytet inwestycyjny 4.1 Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wskaźnik: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW] Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Konkurs

10 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna PI 4.1 Proponowane typy beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Szkoły wyższe; Organizacje pozarządowe; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lider; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; Organy administracji rządowej

11 Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet inwestycyjny 4.2 promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w MŚP Priorytet inwestycyjny 4.2 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach 2. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

12 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna PI 4.2 Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW]; Konkurs Proponowane typy beneficjentów Przedsiebiorstwa

13 Priorytet inwestycyjny 4.3
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym Priorytet inwestycyjny 4.3 1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła 2. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i/lub instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Wskaźniki: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW] Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Konkurs

14 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Proponowane typy beneficjentów PI 4.3 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Szkoły wyższe; Organizacje pozarządowe; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; TBS; Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; Organy administracji rządowej.

15 Priorytet inwestycyjny 4.7
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet inwestycyjny 4.7 promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną * Priorytet inwestycyjny 4.7 Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych. Wskaźnik: Liczba wybudowanych / zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji [szt.] Konkurs *Przyjmując „zakres” kogeneracji wg linii demarkacyjnej z listopada 2013r.

16 Proponowane typy beneficjentów
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Proponowane typy beneficjentów PI 4.7 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Szkoły wyższe; Organizacje pozarządowe; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; Przedsiębiorcy; Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; Organy administracji rządowej

17 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Regionalnego,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "Wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Pawłowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google