Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH SA Środki na OZE w Regionalnych Programach Operacyjnych - przegląd wybranych działań Dobiesław Świerzawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH SA Środki na OZE w Regionalnych Programach Operacyjnych - przegląd wybranych działań Dobiesław Świerzawski."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH SA Środki na OZE w Regionalnych Programach Operacyjnych - przegląd wybranych działań Dobiesław Świerzawski Departament Rozwoju Regionalnego Polkowice, 16 września 2010 r.

2 Środki na OZE w Regionalnych Programach Operacyjnych - przegląd wybranych działań 1.Wsparcie na OZE w ramach RPO – wprowadzenie; 2.Środki na OZE w RPO Województwa Dolnośląskiego; 3.Środki na OZE w RPO Województwa Śląskiego; 4.Podstawowe źródła informacji o funduszach europejskich.

3 Wsparcie na OZE w ramach RPO – wprowadzenie

4 Wartość funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 według programów operacyjnych

5 Wsparcie energetyki w RPO Wszystkie województwa zaplanowały wsparcie dla energetyki, w tym na odnawialne źródła energii; W ramach środków w regionach zaplanowano na ten cel ok. 3% wartości RPO;

6 Największe nakłady na energetykę w RPO Największe nakłady na energetykę zaplanowały województwa: -łódzkie (4,93%); -pomorskie (4,30%); -zachodniopomorskie (4,29%).

7 OZE w RPO Zakres wsparcia energetyki w RPO: - elektryczność (kod interwencji 33); - energia odnawialna wiatrowa (39); - energia odnawialna słoneczna (40); - energia odnawialna biomasa (41); - energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i inne (42); - efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii (43).

8 Zakres wsparcia w RPO dla rozwoju OZE Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej; Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączania jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii..

9 Przykładowe typy projektów Budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz lub wodę (małe elektrownie wodne o mocy do 10 MW) – projekty do 10 mln zł. Budowa i zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii z wykorzystaniem energii wiatrowej lub ciepła z energii słonecznej i geotermalnej - projekty do 20 mln zł. Budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych - projekty do 20 mln zł. Budowa instalacji i urządzeń do produkcji biodiesla (w procesie estryfikacji oleju) i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu - projekty do 20 mln zł

10 Przykładowe typy projektów Budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - projekty do 10 mln zł; Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – projekty do 20 mln zł; Wykorzystanie energii słonecznej i źródeł geotermalnych jako jeden z elementów projektu dotyczącego termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej.

11 Typy beneficjentów RPO w zakresie projektów OZE - jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; - podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada JST, w tym podmioty wykonujące usługi na mocy odrębnej umowy; - podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne w oparciu o umowę z JST; - administracją rządowa;

12 Typy beneficjentów RPO w zakresie projektów OZE - szkoły wyższe; - inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; - przedsiębiorcy; - organizacje pozarządowe; - podmioty działające w oparciu o ustawę o PPP; - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

13 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnośląskiego

14 Działanie 5.1. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Nabór : II kwartał 2011 r. Cel: Zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Zakres wsparcia: -Budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę; -Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (wymiana dobrych praktyk i doświadczeń)

15 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnośląskiego Działanie 5.1. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Wartość projektów: Kiedy beneficjentem jest gmina: -na obszarach nie objętych PROW 300 tys. - 10 mln zł całości kosztów kwalifikowalnych -na obszarach objętych PROW 3 mln – 10 mln zł. Pozostali beneficjenci: - 300 tys. – 10 mln zł całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

16 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnoślaskiego Działanie 5.1. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Beneficjenci: - jednostki sektora finansów publicznych; - związki i stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego; - przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dn. 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.); - regionalne zarządy gospodarki wodnej; - organizacje pozarządowe; - szkoły wyższe.

17 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnośląskiego Działanie 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Nabór: 2010 r. Cel: Poprawa dystrybucji energii elektrycznej oraz upowszechnienie wykorzystania gazu jako źródła energii. Zakres wsparcia: -Przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia; -Budowa nowych sieci dystrybucji niskiego i średniego napięcia wyłącznie w celu zapewnienia niezbędnych potrzeb terenów inwestycyjnych oraz społecznego budownictwa mieszkaniowego na obszarach małych miast

18 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnośląskiego Działanie 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Wartość projektów: Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł; Maksymalna wartość projektu: 20 mln zł Beneficjenci: - przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

19 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnoślaskiego Działanie 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja Nabór: III kwartał 2010 r. Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących produkcji energii cieplnej oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji. Zakres wsparcia: -Budowa, modernizacja ciepłowni wraz z ich niezbędnym wyposażeniem; -Inwestycje w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji o wysokiej wydajności, zgodnie z dyrektywą Nr 2004/8/WE; -Budowa i modernizacja sieci dystrybucji ciepła; -Przedsięwzięcia w zakresie wymiany doświadczeń.

20 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnoślaskiego Działanie 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja Wartość projektów: Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł; Maksymalna wartość projektu: 20 mln zł, z wyjątkiem 1. i 2., w których maksymalna wartość projektu wynosi 10 mln zł kosztów kwalifikowanych. Dla projektów miękkich (współpraca-wymiana doświadczeń) maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 tys. zł.

21 Środki na OZE w RPO Województwa Dolnoślaskiego Działanie 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dn. 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.); - organizacje pozarządowe; - szkoły wyższe.

22 Środki na OZE w RPO Województwa Śląskiego

23 Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Nabór: 6 kwietnia – 6 czerwca 2011 r. Cel: Poprawa jakości powietrza – wsparcie uzyskają projekty eliminujące lub ograniczające zanieczyszczenie powietrza, a także projekty zwiększające udział alternatywnych źródeł energii Przykładowe rodzaje projektów: -Budowa, przebudowa i remont elementów systemów ciepłowniczych (z likwidacją systemów indywidualnych), a także wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do środowiska; -Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;

24 Środki na OZE w RPO Województwa Śląskiego Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Przykładowe rodzaje projektów: -Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna; -Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia z biomasy; -Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – pozostałe (energetyka geotermalna, biogaz, energetyka wodna).

25 Środki na OZE w RPO Województwa Śląskiego Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Beneficjenci: - JST, ich związki i stowarzyszenia; - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; - podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; - porozumienia podmiotów wymienionych wyżej, reprezentowane przez lidera; - podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

26 Informacje o Funduszach Europejskich

27 Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

28 Informacje o Funduszach Europejskich Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl WYSZUKIWARKA DOTACJI UNIJNYCH

29 Informacje o Funduszach Europejskich Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl CODZIENNY NEWSLETTER

30 Informacje o Funduszach Europejskich Strona Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA: www.paiz.gov.pl

31 Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przy PAIiIZ SA 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 99 34, faks (+48 22) 334 99 99 Infolinia 801 005 075 e-mail: info-punkt@paiz.gov.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH SA Środki na OZE w Regionalnych Programach Operacyjnych - przegląd wybranych działań Dobiesław Świerzawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google