Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

3 Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie: 1.1.1 - Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących: budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych,skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Wsparcie będzie obejmować minn. budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię geotermalną (pow. 2 MWth). Typy projektów: budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących energię geotermalną. Odbiorcy wsparcia: przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii. Instytucja wdrażająca: NarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych (w EUR) - 150 000 000. Tryb wyboru – konkursowy. Projekty dotyczące wytwarzania energii z OZE oceniane będą głównie z wykorzystaniem kryteriów efektywności kosztowej, w tym koncepcja opłacalności, czyli najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy instalacji oraz wielkości redukcji CO2. Dodatkowo w przypadku realizacji projektów (zwłaszcza dużych) wdrażanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego, w trakcie oceny będą brane pod uwagę aspekty dotyczące lokalizacji tych inwestycji względem obszarów Natura 2000. Możliwość udzielenia dofinansowania w formie zaliczki. Maksymalny % poziom dofinansowania UE – 85% Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) – nie dotyczy.

4

5 PROGRAM PRIORYTETOWY BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu - ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Budżet na realizację programu - 570 000 tys. zł. Okres wdrażania programu - 2015 - 2023, przy czym: umowy będą podpisywane do 2020 r., a środki wydatkowane do 2023 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW nie może być wyższy niż 3,5 mln zł/MW Nie kwalifikuje się kosztów związanych z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakupu gruntu ani jakichkolwiek innych kosztów związanych z posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości. Nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem, z zastrzeżeniem że kwalifikuje się koszty nadzoru inwestorskiego. Forma dofinansowania - pożyczka. Intensywność dofinansowania dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych. Warunki dofinansowania  kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie;  oprocentowanie pożyczki: nie mniej niż 2 % (w skali roku);  pożyczka nie podlega umorzeniu;  w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Beneficjenci - przedsiębiorcy Rodzaje przedsięwzięć - budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji pozyskiwania energii z wód geotermalnych o mocy 5MWt-20MWt.

6

7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Beneficjenci wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy’ Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) - 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. Poziom dofinansowania projektu – 80% prace badawcze, 60% prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Beneficjenci przedsiębiorcy, w tym duzi. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Maksymalna wartość dofinansowania - 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych  5 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez MŚP;  20 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MŚP. Maksymalna wartość dofinansowania -15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych - 50 mln euro. Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:  dla mikroprzedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;  dla małego przedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;  dla średniego przedsiębiorcy: 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;  dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

10 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

11

12

13

14 Dziękuję za uwagę Piotr Jasion


Pobierz ppt "Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google