Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

3 Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących: budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych,skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Wsparcie będzie obejmować minn. budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię geotermalną (pow. 2 MWth). Typy projektów: budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących energię geotermalną. Odbiorcy wsparcia: przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii. Instytucja wdrażająca: NarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych (w EUR) Tryb wyboru – konkursowy. Projekty dotyczące wytwarzania energii z OZE oceniane będą głównie z wykorzystaniem kryteriów efektywności kosztowej, w tym koncepcja opłacalności, czyli najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy instalacji oraz wielkości redukcji CO2. Dodatkowo w przypadku realizacji projektów (zwłaszcza dużych) wdrażanych w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego, w trakcie oceny będą brane pod uwagę aspekty dotyczące lokalizacji tych inwestycji względem obszarów Natura Możliwość udzielenia dofinansowania w formie zaliczki. Maksymalny % poziom dofinansowania UE – 85% Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) – nie dotyczy.

4

5 PROGRAM PRIORYTETOWY BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu - ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Budżet na realizację programu tys. zł. Okres wdrażania programu , przy czym: umowy będą podpisywane do 2020 r., a środki wydatkowane do 2023 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto kwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW nie może być wyższy niż 3,5 mln zł/MW Nie kwalifikuje się kosztów związanych z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakupu gruntu ani jakichkolwiek innych kosztów związanych z posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości. Nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem, z zastrzeżeniem że kwalifikuje się koszty nadzoru inwestorskiego. Forma dofinansowania - pożyczka. Intensywność dofinansowania dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych. Warunki dofinansowania  kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie;  oprocentowanie pożyczki: nie mniej niż 2 % (w skali roku);  pożyczka nie podlega umorzeniu;  w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Beneficjenci - przedsiębiorcy Rodzaje przedsięwzięć - budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji pozyskiwania energii z wód geotermalnych o mocy 5MWt-20MWt.

6

7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Beneficjenci wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy’ Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) - 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. Poziom dofinansowania projektu – 80% prace badawcze, 60% prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Beneficjenci przedsiębiorcy, w tym duzi. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Maksymalna wartość dofinansowania - 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych  5 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez MŚP;  20 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MŚP. Maksymalna wartość dofinansowania -15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych - 50 mln euro. Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:  dla mikroprzedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;  dla małego przedsiębiorcy: 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;  dla średniego przedsiębiorcy: 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;  dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

9 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

10 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

11

12

13

14 Dziękuję za uwagę Piotr Jasion


Pobierz ppt "Wsparcie finansowe inwestycji geotermalnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google