Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi społeczne dla osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Sejmiku Senioralnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi społeczne dla osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Sejmiku Senioralnego."— Zapis prezentacji:

1 Usługi społeczne dla osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego 30 marca 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Jakie działania są wspierane w ramach RPO WM? Działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych w lokalnej społeczności sprzyjające deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi.

3 Usługi świadczone w lokalnej społeczności Usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym świadczone w sposób: zindywidualizowany - jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym; umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą; zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem; gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

4 Deinstytucjonalizacja Proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, wymagający rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.

5 Możliwe formy wsparcia dla osób starszych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (osoby niesamodzielne) Usługi asystenckie (osoby z niepełnosprawnościami) Mieszkania wspomagane

6 Istotne warunki realizacji projektów  Projekt musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności)  Tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być miejscami: stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w podmiotach nowych w podmiotach istniejących

7 Przykłady usług społecznych dla osób starszych usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w lokalnej społeczności wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności działania wspierające opiekunów faktycznych np. szkolenia i zajęcia praktyczne dla opiekunów faktycznych, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi

8 Przykłady usług społecznych dla osób starszych cd. tworzenie mieszkań wspomaganych tj. mieszkań chronionych, treningowego, wspieranych tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu całodobowego lub dziennego w zastępstwie za opiekunów faktycznych działania umożliwiające pozostawanie osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi

9 Nabory wniosków w 2016r.

10 Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Zaplanowano dwa nabory w ramach rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych: Rozwój dziennych form wsparcia, środowiskowych usług społecznych realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych- marzec 2016 r. Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji- grudzień 2016 r.

11 Informacja o naborach Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach infolinia: 0 801 101 101 adres e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu www.funduszedlamazowsza.eu

12 Usługi zdrowotne Działanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Przedsięwzięcia w obszarze zdrowia realizowane zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia

13 Możliwe formy wsparcia  Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) Projekty realizowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia  wdrożenie projektów profilaktycznych służących wykrywaniu cukrzycy wśród osób 60+ ogłoszenie konkursu uzależnione jest od pozytywnego zaopiniowania programu zdrowotnego przez AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)

14 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Usługi społeczne dla osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Sejmiku Senioralnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google