Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Gałązka, Monika Chaba, Jarosław Hawrysz,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Gałązka, Monika Chaba, Jarosław Hawrysz,"— Zapis prezentacji:

1 Rola ośrodków pomocy społecznej w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Anna Gałązka, Monika Chaba, Jarosław Hawrysz, Dyrekcja d/s Zatrudnienia i Włączania Społecznego Bruksela, 23 września 2015

2 Priorytety inwestycyjne EFS
9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 9vi lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

3 Priorytety inwestycyjne EFS

4 Aktywne włączenie Rekomendacje:
OPS jako element systemu aktywizacji zawodowej odpowiedzialny za etap integracji społecznej Konieczna współpraca z PUP, organizacjami pozarządowymi, agencjami zatrudnienia, CIS, KIS Koncentracja na bezrobotnych należących do III profilu pomocy Warunkowość pomocy – kontrakt socjalny Komplementarność z PO Pomoc Żywnościowa

5 Rozwój usług społecznych Rekomendacje:
Deinstytucjonalizacja - wsparcie usług (opiekuńczych, asystenckich, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, mieszkań wspomaganych) świadczonych w lokalnej społeczności Partnerstwo z podmiotami ekonomii społecznej Podstawą dla projektów powinna być analiza problemów, potrzeb, zasobów, trendów demograficznych Trwałość dodatkowych miejsc świadczenia usług – myślenie systemowe

6 Wsparcie ekonomii społecznej Rekomendacje:
Aktywna rola ROPS w rozwoju sektora Nastawienie na rezultaty – tworzenie nowych podmiotów i miejsc pracy, CISy i spółdzielnie socjalne Komplementarność z działaniami realizowanymi w PI 9i Koordynacja rozwoju sektora na poziomie regionu Wsparcie strategiczne i edukacja Wykorzystywanie monitoringu na poziomie regionalnym Współpraca z IZ/IP na poziomie krajowym – projekty PO WER

7 Wsparcie ekonomii społecznej Rekomendacje:
Stosowanie klauzul społecznych Preferencje dla podmiotow ekonomii spolecznej przy opracowywaniu kryteriów dla KM Tworzenie PESow w oparciu o środki funduszu pracy (TO8)

8 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -20
- Stan wdrażania i dostępna alokacja - Aktywność OPS w poszczególnych województwach - Ścieżka aktywizacyjna FEAD, a EFS

9


Pobierz ppt "Anna Gałązka, Monika Chaba, Jarosław Hawrysz,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google