Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25.11.2015 r. Deinstytucjonalizacja usług – EFS 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25.11.2015 r. Deinstytucjonalizacja usług – EFS 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25.11.2015 r. Deinstytucjonalizacja usług – EFS 2014-2020

2 CT 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 4 Nr PI Nazwa PIFundusz 9.1Inwestowanie w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych EFRR 9.4Aktywna integracjaEFS 9.7Poprawa dostępu do tanich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i publicznych usług socjalnych EFS

3 EFS 2014-20: PO WER + 16 RPO Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 Obszary deinstytucjonalizacji: Wsparcie rodziny i piecza zastępcza Usługi dla osób niepełnosprawnych Opieka nad osobami starszymi Mieszkania wspomagane 4

4 Deinstytucjonalizacja usług – od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób: a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym; b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą; c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem; d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców. 4

5 Wsparcie rodziny i piecza zastępcza - RPO 4 Przykładowe działania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przystosowanie infrastruktury pod placówki wsparcia dziennego przystosowanie infrastruktury pod rodzinne domy dziecka przystosowanie infrastruktury pod mieszkania wspomagane

6 Osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze - RPO 4 Przykładowe działania – Europejski Fundusz Społeczny Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami Usługi teleopieki (doradztwa telefonicznego i bezpośredniej pomocy specjalistów na wezwanie w szczególnej sytuacji Przykładowe działania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przygotowanie infrastruktury na potrzeby mieszkań chronionych lub innych form mieszkań Przystosowania infrastruktury w jednostkach wsparcia dziennego Podstawowe zasady wsparcia infrastrukturalnego: co do zasady w oparciu o istniejącą infrastrukturę (co do zasady brak zgody na budowę nowych obiektów) konieczności zapewnienia trwałości infrastruktury

7 Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Działanie 4.1 PO WER - Makro-innowacje – projekty koncepcyjne dotyczące rozwiązań systemowych, problemy o dużej skali Konkurs sprzężony Konkurs I etapu - nabór wniosków od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r. wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez: 1)opracowanie modelu innowacyjnego (wraz z jego konsultacjami), który będzie gotowy do testowania i wdrożenia w kolejnym konkursie w tym samym temacie oraz 2) zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu Okres realizacji projektów – 4 m-ce (ok. IV-VII.2016) 4

8 Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi Konkurs II etapu: Na testowanie i wdrażanie modelu Planowany do ogłoszenia w III kwartale 2016 r. Dla beneficjentów, którzy z powodzeniem zrealizowali projekty w I etapie i uzyskali rekomendację Grupy Sterującej (GS) Skład GS: MZ, MRPiPS, MR, NFZ, organizacje pacjenckie, eksperci Rola: Doradzanie beneficjentom na etapie realizacji projektów Ocena rezultatów Rekomendowanie zmian np. połączenie wypracowanych koncepcji, rezygnacja z testowania określonych modeli itp. 4

9 WYMAGANIA ODNOŚNIE FINALNEJ WERSJI MODELU I.Merytoryczna zawartość modelu: 1.Objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną 2.Przeciwdziałanie izolacji w życiu społecznym jak i zawodowym po odbytym leczeniu/terapii (mechanizm powrotu do życia codziennego) 3.Działania prewencyjne (zapobieganie hospitalizacji lub powrotom do form opieki zinstytucjonalizowanej) 4.Koordynacja usług zdrowotnych i społecznych 5.Wykorzystanie jednego, wspólnego źródła finansowania dla działań z obu zakresów (opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) lub zapewnienie zarządzania dostępnymi funduszami na przedmiotowe działania przez jeden podmiot lub montaż finansowy (z uwzględnieniem środków publicznych i prywatnych) w celu utrzymania trwałości po zakończeniu projektu 6.Minimalny standard świadczenia kompleksowych usług wysokiej jakości 4

10 KONKURS I ETAPU Kto może być beneficjentem 1.publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne lub 2.publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej lub 3.podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotneWymagania 1.Minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi lub minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług społecznych dla ww. grupy. Doświadczenie w ww. obszarach musi mieścić się w okresie od 2012 roku do daty złożenia wniosku o dofinansowanie 2.Odpowiedni potencjał finansowy oraz społeczny, niezbędny do realizacji tego projektu 4

11 Dziękuję za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Rozwoju Konkurs.makro@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 25.11.2015 r. Deinstytucjonalizacja usług – EFS 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google