Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie wdrażał działania finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie wdrażał działania finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1

2 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie wdrażał działania finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących osi priorytetowych: » Oś 8 - Rynek pracy » Oś 9 - Włączenie społeczne » Oś 10 – Edukacja

3 W ramach Osi 8 RPO – Rynek Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakłada realizację następujących priorytetów inwestycyjnych: » 8.1 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia » 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy » 8.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego » 8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się W ramach Osi 9 RPO – Włączenie społeczne Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakłada realizację następujących priorytetów inwestycyjnych: » 9.1 Aktywna integracja » 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych » 9.3 Wspieranie gospodarki społecznej W ramach Osi 10 RPO – Edukacja Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakłada realizację następującego priorytetu inwestycyjnego: » 10.2 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

4 Działania dedykowane przedsiębiorcom z branży uzdrowiskowej: » Priorytet Inwestycyjny 8.5 w ramach osi 8 RPO WD – Aktywne i zdrowe starzenie się » Priorytet Inwestycyjny 9.2 w ramach osi 9 RPO WD – Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych

5 PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.5 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ

6 REZULTATY: Wdrożenie rozwiązań sprzyjających ograniczeniu ryzyka wykluczenia osób z rynku pracy z przyczyn zdrowotnych, stworzenie warunków do dłuższej aktywności zawodowej i zapewnienie odpowiedniej motywacji do dalszej pracy, jak również stworzenie warunków do starzenia się w dobrym zdrowiu i samodzielności. Poprzez działania nakierowane na wspieranie zdrowia i aktywność zawodową osób starszych zwiększona zostanie spójność społeczna oraz dostępność do świadczeń zdrowotnych przyczyniających się do polepszenia życia w regionie.

7 KIERUNKI WSPARCIA: Programy zdrowotne kierowane przede wszystkim do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej (tj. podjęcie zatrudnienia lub – w przypadku osób zagrożonych utratą pracy - kontynuacja pracy).

8 KIERUNKI WSPARCIA: Zakres programów zdrowotnych powinien obejmować promocję zdrowia, której składnikami są: 1)edukacja zdrowotna (wiedza oraz zmiana postaw i zachowań), 2)zapobieganie chorobom (profilaktyka pierwotna, wtórna - np. w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy – trzeciego stopnia – m.in. rehabilitacja medyczna), 3)lokalna polityka zdrowotna. Istotne znaczenie z tego zakresu będą miały projekty dotyczące chorób onkologicznych oraz obszarów chorobowych zidentyfikowanych na poziomie regionalnym.

9 KIERUNKI WSPARCIA: Wsparcie ukierunkowane będzie również na działania z zakresu przekwalifikowania osób starszych (50+) pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

10 POTENCJALNI BENEFICJENCI I GRUPY DOCELOWE Potencjalni beneficjenci: » wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); Główne grupy docelowe: » pracownicy i pracodawcy dolnośląscy

11 KIERUNKOWE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW : » Przewiduje się wybór projektów w trybie konkursowym. » Preferowane będą projekty o znaczeniu regionalnym lub subregionalnym.

12 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.2 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SPOŁECZNYCH

13 REZULTATY: » Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. » Wyrównywanie standardów tych usług w terytorialnym układzie regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i peryferyjnych.

14 REZULTATY: » Zapewniony zostanie większy dostęp do usług opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz poszerzenie oferty opiekuńczej, tak aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. » Zapewnione zostanie wsparcie rodzinom, w których znajdują się osoby niesamodzielne. Wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu udziału usług niestacjonarnych (deinstytucjonalizacja usług).

15 KIERUNKI WSPARCIA: » Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych). Podstawowym celem interwencji będzie zwiększenie dostępności oraz jakości ww. usług. Prowadzone będą również działania z zakresu rozwoju usług związanych z mieszkalnictwem chronionym, wspomaganym oraz treningowym.

16 KIERUNKI WSPARCIA: » Wsparcie dla usług w formie mieszkań o charakterze wspomaganym będzie się odbywało zgodnie z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej.

17 KIERUNKI WSPARCIA: » Opieka nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi oraz opieki zdrowotnej. Ponadto w ramach priorytetu inwestycyjnego dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak również środowiskowych form pomocy i samopomocy. » Wsparcie w ramach priorytetu może być komplementarne do działań realizowanych w ramach inwestycji w infrastrukturę społeczną.

18 POTENCJALNI BENEFICJENCI I GRUPY DOCELOWE Potencjalni beneficjenci: » wszystkie podmioty – w tym podmioty ekonomii społecznej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

19 Główne grupy docelowe: » osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupy osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy); » osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, » otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (łączny udział z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi) – jedynie jako element projektu właściwego.

20 KIERUNKOWE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW Przewiduje się wybór projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do projektów polegających na wspieraniu realizacji zadań publicznych w ramach pomocy i integracji społecznej

21 Preferowane będą projekty: » realizowane przez organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne; » realizowane w partnerstwie podmiotów świadczących opiekę zdrowotną lub usługi społeczne oraz organizacji pozarządowych; » realizowane na obszarach o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług.

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie wdrażał działania finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google