Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 18 grudnia 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS Działanie 10.2

3 Działanie 10.2 (10iii) - Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Rodzaj przedsięwzięcia - Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji.

4 L.p.Kryterium Ocena kryterium 1.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 0/1 2. W przypadku realizacji projektu w obszarze szkoleń językowych (angielski, niemiecki i francuski) zapewnienie uzyskania przez uczestników certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.Kryterium Ocena kryterium 3. W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji kończące się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu określonych kompetencji cyfrowych wg standardu określonego w regulaminie konkursu. 0/1 4. Wnioskodawca zapewnia, że stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne i szkoleniowe podlegają otwartemu, publicznemu udostępnianiu. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

6 L.p.Kryterium Ocena kryterium 5. Wnioskodawca przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadza diagnozę w zakresie potrzeb szkoleniowych grupy docelowej oraz zapewnia zgodność proponowanego w projekcie wsparcia z przeprowadzoną diagnozą. 0/1 6. Projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 1.Projekt jest realizowany w partnerstwie. 0/3 pkt 3 pkt 2. Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 30 % uczestników). procentowy udział w projekcie osób w wieku 50 lat i więcej: poniżej 30% - 0 pkt, od 30% do 60% - 2 pkt, powyżej 60% - 4 pkt 4 pkt KRYTERIA MERYTORYCZNE- SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 3. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach. 0/6 pkt 6 pkt 4. Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych osób zamieszkujących obszary wiejskie, które stanowić będą min. 30% uczestników. uczestnictwo w projekcie osób zamieszkujących obszary wiejskie: poniżej 30% – 0 pkt, powyżej 30% do 60% uczestników – 2 pkt, powyżej 60% uczestników – 4 pkt 4 pkt KRYTERIA MERYTORYCZNE- SZCZEGÓŁOWE

9 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 5. Projekt bazuje na już istniejących wysokiej jakości materiałach edukacyjnych dostępnych na zasadzie wolnych licencji. 0/1 pkt 1 pkt 6. Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015. 0/2 pkt 2 pkt KRYTERIA MERYTORYCZNE- SZCZEGÓŁOWE

10 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google