Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 19 lutego 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria dostępu oraz kryteria merytoryczne szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

3 Poddziałanie 9.2.1 (9iv) Typ projektu – Rozwój dziennych form wsparcia, środowiskowych usług społecznych realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami

4 L.p.KryteriumPunktacja 1. Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. Doświadczenie, którym legitymuje się projektodawca lub partner, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.KryteriumPunktacja 2.Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

6 L.p.KryteriumPunktacja 3. Wnioskodawca zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 24 miesięcy. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

7 L.p. Kryterium Punktacja 4.4. Wnioskodawca zapewnia, że preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

8 L.p.KryteriumPunktacja 5. Średni koszt wsparcia 1 osoby w zakresie tworzenia i funkcjonowania usług społecznych dla osób niesamodzielnych przez okres 24 miesięcy wynosi nie więcej niż 32 000,00 PLN 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

9 L.p.KryteriumPunktacja 6. Wnioskodawca oświadcza, że inwestycje w infrastrukturę, w ramach cross-financingu, będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

10 L.p.KryteriumPunktacja 7. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla osób niesamodzielnych realizowane w ramach projektu odbywać się będzie zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności - zestaw narzędzi” 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU ZMIANA! - DODATKOWE KRYTERIUM

11 L.p.Kryterium Punktacj a 8. Wnioskodawca zapewnia, że projekt prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych prowadzonych przez danego Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU ZMIANA KRYTERIUM

12 L.p.Wersja pierwotna kryteriumWersja zmodyfikowana 8. Wnioskodawca deklaruje, że projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych usługami społecznymi prowadzonymi przez danego Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba osób objętych usługami społecznymi jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Wnioskodawca zapewnia, że projekt prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych prowadzonych przez danego Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności KRYTERIA DOSTĘPU ZMIANA KRYTERIUM

13 L.p.KryteriumPunktacja 9. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie osoby niesamodzielnej odbywać się będzie na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki dla tej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

14 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 1. Grupę docelową projektu w 100 % stanowią osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Projekt skierowany wyłącznie do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi – 10 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 10 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

15 L.p. KryteriumPunktacja Maksymaln a liczba punktów 2. Projekt obejmuje wsparciem osoby niesamodzielne zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym na obszarach wiejskich. Podejmowane interwencje w ramach projektu będą realizowane: wyłącznie na obszarach poniżej progu defaworyzacji – 5 pkt. wyłącznie na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji – 10 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 10 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

16 L.p.KryteriumPunktacja Maksymal na liczba punktów 3. Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów: za partnerstwo podmiotu publicznego z podmiotem ekonomii społecznej - 15 pkt; za partnerstwo z podmiotem ekonomii społecznej - 10 pkt; za partnerstwo z podmiotem z innego sektora - 5 pkt Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 15 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

17 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google