Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 10 sierpnia 2015

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS Działanie 9.3

3 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 9.3 (9v) Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

4 L.p.Kryterium Komentarz 1. Wnioskodawcą jest OWES, posiadający ważną akredytację w województwie mazowieckim, zgodnie z systemem akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES) oraz zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze standardami akredytacyjnymi określonymi dla OWES, a także do utrzymania akredytacji w całym okresie realizacji projektu. Na spotkaniu roboczym w dniu 22 lipca 2015 roku wnioskowano, aby w związku z zaistniałym opóźnieniem w procesie akredytacji, posiadanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie akredytacji zostało zweryfikowane przed podpisaniem umowy. Rekomendacja IZ RPO WM 2014-2020: W procesie akredytacji, posiadanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie akredytacji zostanie zweryfikowane przed podpisaniem umowy. Natomiast do złożenia wniosków w konkursie uprawnione będą te OWES, które przystąpiły do procesu akredytacji. Informacja o konieczności przedłożenia potwierdzenia przystąpienia do procesu akredytacji zostanie podana w Regulaminie konkursu. DRRiFE wystąpiło w dniu 20 lipca 2015 do MPiPS z zapytaniem o zakończenie procesu akredytacji dla OWES.

5 2. Projekt obejmuje dwa typy operacji, tj. tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej. DRRiFE wystąpiło do MPiPS z zapytaniem dotyczącym rozbieżności nazewnictwa pomiędzy systemem akredytacji (i standardami działania OWES) a Wytycznymi. Odpowiedź MPiPS zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu. Lp.KryteriumKomentarz

6 5. Wnioskodawca zapewnia co najmniej 5 % wkładu własnego. Wkład własny może wnieść Partner w projekcie. Wnioskodawca zapewnia, co najmniej 5 % wkładu własnego, w części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej. Wkład własny może wnieść Partner w projekcie. Na spotkaniu roboczym w dniu 22 lipca 2015 została zakwestionowana konieczność wnoszenia wkładu własnego – minimum 5% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Rekomendacja IZ RPO WM 2014- 2020: Wysokość wkładu własnego oraz dofinansowania ze środków budżetu państwa określona zgodnie z zapisem w Kontrakcie Terytorialnym. Lp.Zapis proponowany przez IZKryterium po uwagachKomentarz

7 8. Wnioskodawca zapewnia, że budżet projektu (na 3 lata) nie przekroczy kwoty: 1. dla subregionu radomskiego 1 807 121,14 PLN; 2. dla subregionu płockiego 1 743 713,37 PLN; 3. dla subregionu ostrołęckiego 1680 305,61 PLN; 4. dla subregionu ciechanowskiego 1 616 897,85 PLN; 5. dla subregionu siedleckiego 1 553 490,09 PLN; 6. dla subregionu warszawsko-wschodniego 1 490 082,33 PLN; 7. dla subregionu warszawsko-zachodniego 1 426 674,57 PLN; 8. dla m.st. Warszawa 1 363 266,81 PLN. Wnioskodawca zapewnia, że budżet projektu (na 3 lata) nie przekroczy kwoty: 1. dla subregionu radomskiego – 14,25% alokacji; 2. dla subregionu płockiego – 13,75% alokacji; 3. dla subregionu ostrołęckiego - 13,25% alokacji; 4. dla subregionu ciechanowskiego – 12,75% alokacji; 5. dla subregionu siedleckiego – 12,25% alokacji 6. dla subregionu warszawsko-wschodniego – 11,75% alokacji; 7. dla subregionu warszawsko-zachodniego – 11,25% alokacji; 8. dla m.st. Warszawa – 10,75% alokacji Rekomendacja IZ RPO WM 2014-2020: Proponuje się korektę kryterium w formie określenia % podziału alokacji przewidzianej na konkurs pomiędzy subregiony, natomiast alokacja w zł zostanie określona w regulaminie konkursu, gdyż jej wysokość zależy od kursu euro obowiązującego do wyliczenia alokacji środków dla konkursu. Podział jest spójny z Mazowieckim Barometrem ubóstwa przyjętym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Lp.Kryterium przed zmianamiKryterium po zmianachUzasadnienie

8 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE Działanie 9.3 (9v) Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

9 L.p.KryteriumKomentarz 1. Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące na obszarach (w gminach ) znajdujących się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Na spotkaniu grupy roboczej w dniu 22 lipca 2014 roku zaproponowano usunięcie przedmiotowego kryterium. Rekomendacja IZ RPO WM 2014-2020: Interwencja ma na celu wspieranie w pierwszej kolejności gminy znajdujących się poniżej progu defaworyzacji. W związku z powyższym, w opinii IZ propozycja usunięcia kryterium jest niezasadna. 2. Wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się na obszarach objętych rewitalizacją. Na spotkaniu grupy roboczej w dniu 22 lipca 2014 roku zaproponowano usunięcie przedmiotowego kryterium. Rekomendacja IZ RPO WM 2014-2020: Ze względu na konieczność dostosowania przez Beneficjentów Lokalnych Planów Rewitalizacji (LPR) do wymogów nowej ustawy o rewitalizacji oraz braku katalogu zidentyfikowanych i zweryfikowanych LPR, IZ przychyla się do wniosku o usunięcie kryterium.

10 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google