Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 20 listopada 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria ogólne wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Działanie 1.2 Typ projektu „Bon na innowacje”

3 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja 1.Zgodność z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego. W ramach kryterium oceniana będzie zgodność projektu z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckiem wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji (załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku). 0/1 2.Brak możliwości osiągnięcia celów projektu bez wsparcia środkami publicznymi. Zakres prac B+R objętych wnioskiem o dofinansowanie nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

4 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja 3.Utrzymanie pozytywnych efektów inwestycji w przyszłości. Wnioskodawca zakłada wdrożenie wyników prac B+R w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku tych prac i przedkłada wiarygodny plan komercjalizacji. 0/1 4.Brak aktywności B+R+I finansowanej ze środków publicznych. Wnioskodawcy nie została przyznana pomoc publiczna lub pomoc de minimis na projekty związane z pracami B+R lub wdrożeniem (komercjalizacją) wyników prac B+R, w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie naboru wniosków. 0/1

5 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Działanie 1.2 Typ projektu „Bon na innowacje”

6 KRYTERIA MERYTORYCZNE - SZCZEGÓŁOWE L.p. KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 1.Udział środków wnioskodawcy w finansowaniu projektu ponad wymagany wkład własny. Wkład własny beneficjenta przekraczający wymagany minimalny wkład własny, liczony od kwoty kwalifikowalnej ogółem: od 5% do 10% - 2 pkt; powyżej 10% do 15% - 4 pkt; powyżej 15% do 20% - 8 pkt; powyżej 20% - 10 pkt. Brak spełnienia ww. warunków – 0 pkt. 10

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 2. Zgodność projektu z kilkoma obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Projekt jest zgodny: z dwoma obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – 3 pkt; z trzema lub więcej obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – 6 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 6 KRYTERIA MERYTORYCZNE - SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 3. Znaczenie i potencjał rozwojowy nowej wiedzy. Wykazanie przez wnioskodawcę wiarygodnego wpływu planowanych prac B+R na procesy biznesowe oraz rozwój firmy – do 5 pkt. Zaproponowanie przez wnioskodawcę faktycznie nowatorskich rozwiązań i wykazanie ich wpływu na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy 5 – pkt. Punkty sumują się. 10

9 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 4. Realizacja projektu w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. Projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego – 5 pkt. Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 5 5.Rozwój technologii, obszarów gospodarczych lub procesów usługowych, zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionu. Minimum 2 wspierane sektory gospodarki/technologie wiodące/procesy usługowe - 2 pkt. Powyżej 2 wspieranych sektorów gospodarki/technologii wiodących/procesów usługowych - 4 pkt. Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

10 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 6.Promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Projekt zapewni: rozwiązania, które w wyniku projektu B+R pozytywnie oddziałują na ochronę środowiska – 3 pkt. Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 3 7. Obszar realizacji projektu. Projekt realizowany jest na obszarze wiejskim – 2 pkt. Projekt realizowany jest poza obszarem Miasta Stołecznego Warszawy i poza obszarem wiejskim – 1 pkt. Projekt realizowany jest na terenie Miasta Stołecznego Warszawy – 0 pkt. Punkty nie sumują się. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

11 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google