Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 20 listopada 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria ogólne wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS Poddziałanie 9.2.1

3 Poddziałanie 9.2.1 (9iv) Typ projektu – rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

4 L.p.KryteriumPunktacja 1. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych (m.in. grupa docelowe wsparcia, formy wsparcia, zasady tworzenia i funkcjonowania), odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przepisów wykonawczych do ustawy oraz z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności zestaw narzędzi”. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.KryteriumPunktacja 2. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych odbywa się na podstawie ścieżki reintegracji dla każdego dziecka, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

6 L.p.KryteriumPunktacja 3. Wnioskodawca zapewnia, że projekt obejmuje wsparcie istniejących lub nowo tworzonych placówek środowiskowych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej i w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę. Wnioskodawca zapewnia, że w wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc w tych placówkach. 0/1 4 Wnioskodawca zapewnia, że w wyniku realizacji projektu nastąpi rozszerzenie oferty wsparcia o ile była dotychczas świadczona przez istniejącą placówkę. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

7 L.p. Kryterium Punktacja 5. W przypadku, gdy projekt obejmuje realizację działań w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, podwórkowej lub specjalistycznej. Wnioskodawca zapewnia, że realizowane są zajęcia rozwijające, co najmniej cztery z ośmiu kompetencji kluczowych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami: 1.porozumiewanie się w języku ojczystym, 2.porozumiewanie się w językach obcych, 3.kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4.kompetencje informatyczne, 5.umiejętność uczenia się, 6.kompetencje społeczne i obywatelskie, 7.inicjatywność i przedsiębiorczość, 8.świadomość i ekspresja kulturalna. W przypadku osób w wieku 15+, w ramach obowiązkowych 4 kompetencji obowiązkowo będą rozwijane kompetencje z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości (p. 7) oraz dodatkowo będzie udzielane doradztwo w zakresie wyboru ścieżki zawodowej. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

8 L.p.KryteriumPunktacja 6. Wnioskodawca zapewnia, że w ramach dziennych form wsparcia tworzonych/wspieranych w ramach projektu pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. 0/1 7. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 0/1 8. Wnioskodawca zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

9 L.p.KryteriumPunktacja 9. Wnioskodawca zapewnia, że preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.2.1 są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 0/1 10. Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej wyłącznie w wymiarze społecznym wśród uczestników projektu mierzonego na zakończenie udziału w projekcie na poziomie 60%. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

10 L.p.KryteriumPunktacja 11. Maksymalny koszt wsparcia 1 osoby, dotyczący sytuacji, kiedy realizowane jest wsparcie w zakresie tworzenia i finansowania funkcjonowania dziennych form wsparcia dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej - przez okres 36 miesięcy (maksymalny okres realizacji projektu) wynosi 22400,00 PLN, przez okres 24 miesięcy 17600,00PLN, przez okres 12 miesięcy – 12800,00 PLN. 0/1 12. Wnioskodawca zapewnia, że inwestycje w infrastrukturę, w ramach cross-financingu, będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

11 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 1. Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące: na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego i zwalczania ubóstwa, na obszarach wiejskich lub na obszarach (w gminach, miastach), gdzie nie ma placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Podejmowane interwencje w ramach projektu będą realizowane: na obszarach poniżej progu defaworyzacji – 5 pkt. na obszarach wiejskich – 5 pkt. na obszarach (w gminach, w miastach), gdzie nie ma placówek wsparcia dziennego – 5 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 15 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

12 L.p. KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 2. Projekt obejmuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Podejmowane interwencje w ramach projektu będą realizowane w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę – 5 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 5 3. Kompleksowe projekty realizowane w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów. Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów: za partnerstwo z podmiotami ekonomii społecznej - 10 pkt., za partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli – 6 pkt., Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 10 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

13 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 4. W realizacji projektu, Wnioskodawca zobowiązuje się do dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) i/lub do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Projekt realizowany z wykorzystaniem klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych lub z wykorzystaniem zamówień u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych - 4 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

14 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google