Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie podmiotów reintegracyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice 18.11.2015 r. Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie podmiotów reintegracyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice 18.11.2015 r. Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie podmiotów reintegracyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice 18.11.2015 r. Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej

2 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie Osi IX Włączenie społeczne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 koncentrują się na trzech obszarach: Aktywna integracja Dostęp do usług społecznych i zdrowotnych Rozwój ekonomii społecznej

3 Cele szczegółowe Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie

4 Działanie 9.1 Aktywna integracja 9.1.1 ZIT Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (organizowanie społeczności lokalnej) 21 544 915 € 9.1.2 RIT 6 540 930 € 9.1.3 OSI Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 11 250 000 € 9.1.4 Konkurs LSR Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie 5 000 000 € 9.1.5 Konkurs Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (wzrost aktywności społecznej i zawodowej) 16 425 154 € 9.1.6 OPS/PCPR 78 893 259 €

5 Tworzenie podmiotów reintegracyjnych - KIS i CIS W ramach Osi IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 (EFS) umożliwiono tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.: trwałość podmiotu po zakończeniu CIS, KIS projektu z EFS minimum przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu na obecnym etapie wdrażania RPO WSL brak ZAZ, WTZ możliwości tworzenia nowych ZAZ i WTZ

6 Deinstytucjonalizacja Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.1 ZIT 1.Rozwój usług społecznych, tj. usług: wsparcia rodziny, mieszkalnictwa wspieranego, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, środowiskowych form usług społecznych. 2.Rozwój usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. 19 240 457 € 9.2.2 RIT 7 176 630 € 9.2.3 OSI 18 000 000 € 9.2.4 Konkurs LSR Rozwój usług społecznych 6 000 000 € 9.2.5 Konkurs 10 574 027 € 9.2.6 Konkurs 1.Dostęp do usług zdrowotnych: opieki nad matką i dzieckiem, diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci, diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla niepełnosprawnych dzieci i zagrożonych niepełnosprawnością 2.Rozwój usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. 24 420 291 € 9.2.7 ROPS Usługi wsparcia rodziny dotyczące adopcji 3 400 000 €

7 Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie 9.3.1 Konkurs dla OWES 1.Świadczenie usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz PES (podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, wspieranie powstawania miejsc pracy w PS); 2.Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem za pośrednictwem PES (udzielenie dotacji na zakładanie PS i wsparcie funkcjonujących PS w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy); 3.Animacja lokalna służących rozwojowi PES i partycypacji społecznej; 4.Poszukiwanie i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania PES oraz OWES 31 456 715 € 9.3.2 ROPS Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej, w tym: tworzenie regionalnej sieci współpracy OWES, inicjowanie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, kreowanie i promocja marki es w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych. 1 071 000 €

8 Wspieranie podmiotów reintegracyjnych Dedykowano środki w ramach Osi IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 na: wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych już funkcjonujących CIS, KIS, ZAZ, WTZ, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. KIS, CIS, ZAZ, WTZ współtworzą sektor ekonomii społecznej. Dlatego w ramach Poddziałania 9.3.1 służącemu rozwojowi ekonomii społecznej ww. podmioty będą mogły korzystać ze wsparcia świadczonego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, w szczególności w zakresie specjalistycznego doradztwa szkoleniowego. Natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opowiada za kreowanie ekonomii społecznej w regionie, w tym wyznaczanie kierunków i trendów rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

9 Tworzenie podmiotów reintegracyjnych - KIS i CIS W ramach Osi X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.2 i 10.3 (EFRR) istnieje możliwość przebudowy lub remontu zdegradowanych budynków na potrzeby tworzenia centrów usług społecznych, w tym Klubów i Centrów Integracji Społecznej działających na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. W ramach rewitalizacji wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Finansowanie podmiotów reintegracyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice 18.11.2015 r. Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google