Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ZAKRES WSPARCIA W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RPO WO Monika Kopka-Jędrychowska Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, 24 września 2015 r. COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 WSPARCIE W PERSPEKTYWIE 2014-2020
KRAJ REGION PO WER RPO WO ZASADY PODZIAŁU OKREŚLA UMOWA PARTNERSTWA ORAZ LINIA DEMARKACYJNA COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH RPO WO 2014-2020
ALOKACJA RPO WO : 944,9 mln Euro INFRASTRUKTURA ZASOBY LUDZKIE EFRR EFS 679,1 mln Euro 265,8 mln Euro 71,9% 28,1% COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 11 OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 2014-2020
UKŁAD OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 11 OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 7 OSI PRIORYTETOWYCH 4 OSIE PRIORYTETOWE EFRR EFS POMOC TECHNICZNA COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

5 ZAKRES TEMATYCZNY RPO WO 2014-2020
7 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS innowacje w gospodarce konkurencyjna gospodarka gospodarka niskoemisyjna zapobieganie zagrożeniom ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców inwestycje w infrastrukturę społeczną (w tym zdrowotną, edukacyjną, rewitalizacja) konkurencyjny rynek pracy integracja społeczna wysoka jakość edukacji pomoc techniczna COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 OBSZARY WSPARCIA - integracja społeczna
Oś priorytetowa 8 Integracja społeczna 73,9 mln Euro - EFS 7,8% UMWO Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych UMWO Działanie 8.2 Włączenie społeczne WUP Działanie 8.3 Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 95,0 mln Euro - EFRR 10,0% Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług UMWO Poddziałanie Infrastruktura w ochronie zdrowia OCRG Poddziałanie Infrastruktura usług społecznych UMWO Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów rewitalizacji COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 WERSJA 2 – 28 lipca 2015 r. WERSJA 3 – 22 września 2015 r.
SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PRO WO – ZAKRES EFS RPO WO Wytyczne horyzontalne do włączenia społecznego SZOOP EFS WERSJA 2 – 28 lipca 2015 r. WERSJA 3 – 22 września 2015 r. 8.1 usługi zdrowotne i społeczne (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) 8.2 Włączenie społeczne 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 8.1 usługi zdrowotne i społeczne (osoby niesamodzielne) 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

8 OŚ PRIORYTETOWA VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA
COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
(wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) USŁUGI SPOŁECZNE TYPY PROJEKTÓW Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo - wychowawcze np. asystentura rodzinna, rodziny wspierające pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej deinstytucjonalizacja usług Wsparcie pieczy zastępczej usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach chronionych/wspomaganych/ treningowych szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji pieczy zastępczej oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

10 (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d.
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d. GRUPY DOCELOWE osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym BENEFICJENCI podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d.
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d. LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady Wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa będzie realizowane jako działanie uzupełniające, towarzyszące kompleksowemu wsparciu grupy docelowej, stanowiące integralną część projektów. Wsparcie w zakresie indywidualnych programów usamodzielniania będzie realizowane maksymalnie przez okres 24 miesięcy. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 149 poz ). Świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy nie mogą być finansowane w ramach projektu, mogą zaś stanowić wkład własny do projektu. COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

12 Instytucja przyjmująca wnioski projektowe
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d. KONKURS 2015 Termin naboru r r. Alokacja na konkurs 12 mln PLN Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wkład własny 5,5 % COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

13 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
(opieka nad osobami niesamodzielnymi) USŁUGI SPOŁECZNE TYPY PROJEKTÓW usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami/ rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze; podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania chronione/treningowe/wspierane) Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

14 (opieka nad osobami niesamodzielnymi)
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (opieka nad osobami niesamodzielnymi) LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w ramach miejsc: - stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, - stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego Nie można tworzyć nowych miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki instytucjonalnej Możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

15 (opieka nad osobami niesamodzielnymi) c.d.
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (opieka nad osobami niesamodzielnymi) c.d. GRUPY DOCELOWE osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym personel służb świadczących usługi w społeczności lokalnej BENEFICJENCI podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej/ realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

16 Instytucja przyjmująca wnioski projektowe
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (opieka nad osobami niesamodzielnymi) c.d. KONKURS 2015 Alokacja na konkurs 24 mln PLN Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wkład własny 5,5 % COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

17 ZDROWIE Typy operacji Główne grupy docelowe Beneficjenci
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych ZDROWIE Typy operacji działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem kompleksowa opieka nad osobami starszymi Główne grupy docelowe osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańcy regionu w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym noworodki i dzieci kobiety w ciąży i w okresie połogu personel służb świadczących usługi zdrowotne Beneficjenci podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

18 Instytucja przyjmująca wnioski projektowe
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych ZDROWIE KONKURS 2015 Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym (nadwaga, otyłość, cukrzyca) Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi Zakres Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

19 Działanie 8.2 Włączenie społeczne
USŁUGI SPOŁECZNE TYPY PROJEKTÓW Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia: - poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - poradnictwo prawne i obywatelskie - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - kursy i szkolenia - pracę socjalną - staże/praktyki Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

20 Działanie 8.2 Włączenie społeczne c.d.
GRUPY DOCELOWE osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym BENEFICJENCI podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej podmioty ekonomii społecznej organizacje pozarządowe COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

21 Działanie 8.2 Włączenie społeczne c.d.
LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej zakłada osiągnięcie określonego wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

22 Instytucja przyjmująca wnioski projektowe
Działanie 8.2 Włączenie społeczne c.d. KONKURS 2015 Termin naboru Alokacja na konkurs 20 mln PLN, w tym: resocjalizacja – 7 mln PLN pozostały zakres wsparcia 13 mln PLN Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wkład własny 15% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 5% - pozostałe projekty COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

23 Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
TYPY PROJEKTÓW wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (animacja, rozwój ekonomii społecznej) wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej koordynacja polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (tryb pozakonkursowy) COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

24 Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej c.d.
GRUPY DOCELOWE podmioty ekonomii społecznej osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym BENEFICJENCI Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (w zakresie projektu pozakonkursowego) COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

25 Instytucja przyjmująca wnioski projektowe
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej c.d. KONKURS 2015 Alokacja na konkurs 11,3 mln PLN Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Wojewódzki Urząd Pracy Wkład własny 15% - projekty w zakresie koordynacji i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej 5% - pozostałe projekty COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

26 Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej c.d.
LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jest ono przyznawane w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

27 OŚ PRIORYTETOWA X INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ
COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

28 Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
TYPY PROJEKTÓW inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów służących opiece nad osobami niesamodzielnymi w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług opieki nad dziećmi: w wieku do lat 3, w tym m.in.: żłobków w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające integrację rodzin COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

29 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
TYPY PROJEKTÓW odnowa fizyczna obszarów miejskich przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im nowych funkcji użytkowych tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspieranie dostępu do usług dostosowanie infrastruktury do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

30 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
PYTANIA W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień regulaminu, IZ RPO WO udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą: Zakładki Często zadawane pytania na stronie: E – maila: Faksu: Telefonu:   Bezpośrednio w siedzibie: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu Ul. Barlickiego 17, Opole

31 Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google