Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole, 24 września 2015 r. Monika Kopka-Jędrychowska Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZAKRES WSPARCIA W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RPO WO 2014-2020 ZAKRES WSPARCIA W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RPO WO 2014-2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

2 WSPARCIE W PERSPEKTYWIE 2014-2020 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KRAJ PO WER 2014-2020 REGION RPO WO 2014-2020 ZASADY PODZIAŁU OKREŚLA UMOWA PARTNERSTWA ORAZ LINIA DEMARKACYJNA

3 COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH RPO WO 2014-2020 ALOKACJA RPO WO 2014-2020: 944,9 mln Euro ALOKACJA RPO WO 2014-2020: 944,9 mln Euro INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURA EFRR 679,1 mln Euro 71,9% ZASOBY LUDZKIE EFS 265,8 mln Euro 28,1%

4 COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE UKŁAD OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 2014-2020 11 OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 2014-2020 7 OSI PRIORYTETOWYCH EFRR 4 OSIE PRIORYTETOWE EFS POMOC TECHNICZNA

5 ZAKRES TEMATYCZNY RPO WO 2014-2020 COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 7 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS  innowacje w gospodarce  konkurencyjna gospodarka  gospodarka niskoemisyjna  zapobieganie zagrożeniom  ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców  inwestycje w infrastrukturę społeczną (w tym zdrowotną, edukacyjną, rewitalizacja)  innowacje w gospodarce  konkurencyjna gospodarka  gospodarka niskoemisyjna  zapobieganie zagrożeniom  ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców  inwestycje w infrastrukturę społeczną (w tym zdrowotną, edukacyjną, rewitalizacja)  konkurencyjny rynek pracy  integracja społeczna  wysoka jakość edukacji  pomoc techniczna  konkurencyjny rynek pracy  integracja społeczna  wysoka jakość edukacji  pomoc techniczna

6 OBSZARY WSPARCIA - integracja społeczna COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Oś priorytetowa 8 Integracja społeczna 73,9 mln Euro - EFS 7,8% Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Działanie 8.2 Włączenie społeczne Działanie 8.3 Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 95,0 mln Euro - EFRR 10,0% Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług Poddziałanie 10.1.1. Infrastruktura w ochronie zdrowia Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów rewitalizacji UMWO WUP OCRG UMWO

7 Wytyczne horyzontalne do włączenia społecznego COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PRO WO 2014-2020 – ZAKRES EFS WERSJA 2 – 28 lipca 2015 r.  8.1 usługi zdrowotne i społeczne (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej)  8.2 Włączenie społeczne  8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  9.1.5 Programy pomocy stypendialnej  9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego  8.1 usługi zdrowotne i społeczne (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej)  8.2 Włączenie społeczne  8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  9.1.5 Programy pomocy stypendialnej  9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego SZOOP EFS. WERSJA 3 – 22 września 2015 r. RPO WO 2014-2020  8.1 usługi zdrowotne i społeczne (osoby niesamodzielne)  9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej  9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej  8.1 usługi zdrowotne i społeczne (osoby niesamodzielne)  9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej  9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

8 OŚ PRIORYTETOWA VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

9 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej)  np. asystentura rodzinna, rodziny wspierające  pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej  pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej  deinstytucjonalizacja usług  usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym  szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji pieczy zastępczej oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą  szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji pieczy zastępczej oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą  indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach chronionych/wspomaganych/ treningowych USŁUGI SPOŁECZNE Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo - wychowawcze TYPY PROJEKTÓW Wsparcie pieczy zastępczej

10 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym  osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d. GRUPY DOCELOWE BENEFICJENCI  podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej  podmioty ekonomii społecznej  organizacje pozarządowe

11 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  Wsparcie w zakresie indywidualnych programów usamodzielniania będzie realizowane maksymalnie przez okres 24 miesięcy.  Wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa będzie realizowane jako działanie uzupełniające, towarzyszące kompleksowemu wsparciu grupy docelowej, stanowiące integralną część projektów.  Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 149 poz. 887). Świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy nie mogą być finansowane w ramach projektu, mogą zaś stanowić wkład własny do projektu.  Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 149 poz. 887). Świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy nie mogą być finansowane w ramach projektu, mogą zaś stanowić wkład własny do projektu. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d. LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady

12 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 21.09.2015 r.- 12.10.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Termin naboru Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Wkład własny 5,5 % Alokacja na konkurs 12 mln PLN Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) c.d. KONKURS 2015

13 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (opieka nad osobami niesamodzielnymi)  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami/ rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami  nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze; podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu  Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania chronione/treningowe/wspierane)  Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi  Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności USŁUGI SPOŁECZNE Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi TYPY PROJEKTÓW

14 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  Nie można tworzyć nowych miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki instytucjonalnej  Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w ramach miejsc: - stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, - stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego  Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w ramach miejsc: - stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, - stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego  Możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności  Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących  Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (opieka nad osobami niesamodzielnymi)

15 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym  osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (opieka nad osobami niesamodzielnymi) c.d. GRUPY DOCELOWE BENEFICJENCI  podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej/ realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi  podmioty ekonomii społecznej  organizacje pozarządowe  personel służb świadczących usługi w społeczności lokalnej

16 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Wkład własny 5,5 % Alokacja na konkurs 24 mln PLN Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (opieka nad osobami niesamodzielnymi) c.d. KONKURS 2015

17 COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym  kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem  kompleksowa opieka nad osobami starszymi  działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym  kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem  kompleksowa opieka nad osobami starszymi  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  mieszkańcy regionu w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym  noworodki i dzieci  kobiety w ciąży i w okresie połogu  personel służb świadczących usługi zdrowotne  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  mieszkańcy regionu w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym  noworodki i dzieci  kobiety w ciąży i w okresie połogu  personel służb świadczących usługi zdrowotne  podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej  podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne  podmioty ekonomii społecznej  organizacje pozarządowe  podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej  podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne  podmioty ekonomii społecznej  organizacje pozarządowe Typy operacji Główne grupy docelowe Beneficjenci Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznychZDROWIEZDROWIE

18 COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ZakresZakres  Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym (nadwaga, otyłość, cukrzyca)  Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi  Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym (nadwaga, otyłość, cukrzyca)  Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych ZDROWIE KONKURS 2015

19 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Działanie 8.2 Włączenie społeczne  Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia: - poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - poradnictwo prawne i obywatelskie - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - kursy i szkolenia - pracę socjalną - staże/praktyki  Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia: - poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - poradnictwo prawne i obywatelskie - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - kursy i szkolenia - pracę socjalną - staże/praktyki  Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS  Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS  Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ  Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji  Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ TYPY PROJEKTÓW USŁUGI SPOŁECZNE

20 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym  osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym GRUPY DOCELOWE BENEFICJENCI  podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej  podmioty ekonomii społecznej  organizacje pozarządowe Działanie 8.2 Włączenie społeczne c.d.

21 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu  Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej zakłada osiągnięcie określonego wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz wskaźnika efektywności zatrudnieniowej  Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji  W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady Działanie 8.2 Włączenie społeczne c.d.

22 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Wkład własny 15% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 5% - pozostałe projekty 15% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 5% - pozostałe projekty Alokacja na konkurs 20 mln PLN, w tym: -resocjalizacja – 7 mln PLN -pozostały zakres wsparcia 13 mln PLN 20 mln PLN, w tym: -resocjalizacja – 7 mln PLN -pozostały zakres wsparcia 13 mln PLN Działanie 8.2 Włączenie społeczne c.d. KONKURS 2015 Termin naboru 28.09.2015-05.10.2015

23 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej  świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (animacja, rozwój ekonomii społecznej)  wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej  podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej  koordynacja polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (tryb pozakonkursowy) TYPY PROJEKTÓW

24 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń  podmioty ekonomii społecznej  osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym c.d. Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej c.d. GRUPY DOCELOWE BENEFICJENCI  Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (w zakresie projektu pozakonkursowego)  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (w zakresie projektu pozakonkursowego)

25 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Wojewódzki Urząd Pracy Instytucja przyjmująca wnioski projektowe Wkład własny 15% - projekty w zakresie koordynacji i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej 5% - pozostałe projekty 15% - projekty w zakresie koordynacji i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej 5% - pozostałe projekty Alokacja na konkurs 11,3 mln PLN c.d. Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej c.d. KONKURS 2015

26 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE c.d. Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej c.d. LIMITY I OGRANICZENIA - przykłady  Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jest ono przyznawane w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

27 OŚ PRIORYTETOWA X INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

28 Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych  inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów służących opiece nad osobami niesamodzielnymi w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności  inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług opieki nad dziećmi: a)w wieku do lat 3, w tym m.in.: żłobków b)w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające integrację rodzin  inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług opieki nad dziećmi: a)w wieku do lat 3, w tym m.in.: żłobków b)w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w tym działania wspierające integrację rodzin TYPY PROJEKTÓW

29 COPYRIGHT ©2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  odnowa fizyczna obszarów miejskich  przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im nowych funkcji użytkowych  tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług  realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspieranie dostępu do usług  dostosowanie infrastruktury do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi  tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych TYPY PROJEKTÓW

30 PYTANIA W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień regulaminu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:  Zakładki Często zadawane pytania na stronie: http://rpo.opolskie.pl/?page_id=274  E – maila: info@opolskie.pl  Faksu: 77 44 04 721  Telefonu: 77 44 04 720-722  Bezpośrednio w siedzibie: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

31 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2015 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google