Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej

2 Krajowy Program Reform Kontrakt Terytorialny Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym KSRR KPZKEuropa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata 2014-2020 Umowa partnerstwa Krajowe Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WP Ryby Regionalne Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności 15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych RPO dla Mazowsza Programy EWT Elementy programowe perspektywy 2014-2020

3 Programy operacyjne polityki spójności 2014-2020 2014-2020 Program operacyjny Alokacja mln EUR Fundusz Polityka SpójnościEFRR, EFS, FS Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw PO Inteligentny Rozwój (PO IR) 7 625EFRR Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (POIŚ) 24 158EFRR, FS Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 3 197EFS Program dotyczący rozwoju cyfrowego PO Polska Cyfrowa1 946EFRR Program pomocy technicznej PO Pomoc techniczna570EFRR Program dotyczący Polski Wschodniej PO Polska Wschodnia 2 000EFRR Regionalne Programy Operacyjne28 089EFRR, EFS

4 Alokacja na RPO 2014-2020

5 Alokacja środków na WRPO 2014+ Składowe alokacji: A – Środki alokowane w wyniku zastosowania tzw. Metody Berlińskiej (wyliczenia bazują na danych dotyczących liczby ludności, poziomu PKB per capita oraz liczby bezrobotnych na poziomie NUTS-2, których źródłem jest Eurostat, za lata 2007- 2009 (uwzględnia się średnioroczny poziom danych w tym okresie) – 1 926,3 mln euro B – Środki alokowane w wyniku podziału rezerwy programowej B1 - ZIT - 160,2 mln euro B2 - inne OSI - 110 mln euro Środki alokowane w wyniku podziału rezerwy wykonania (7% alokacji na WRPO 2014+) WRPO 2014+ 2 196,6 mln euro (EFRR – 1 558,7 mln euro; EFS – 637,9 mln euro) Dla porównania: WRPO 2007-2013 – 1 332,6 mln euro (EFRR) komponent regionalny PO KL – 627,5 mln euro (EFS) RAZEM: 1 960,1 mln euro

6 Cel tematyczny Projekt Rozporz. KE Projekt UPRPO 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Min. 50% środków EFRR w tym min. 15% na cel 4 Min. 59% EFRR w tym min. 19% EFRR Min. 38,8% alokacji na program w tym min. 13,1% 2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystanie i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 20% EFS 21% EFS 7,8% alokacji na program 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

7 Warunkowości ex-ante Warunki dotyczące regionów:  Określenie ram inteligentnej specjalizacji  Uchwalenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami  Przygotowanie listy priorytetowych inwestycji drogowych i kolejowych zapewniających połączenie regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są spełnione w dniu przekazania projektu Programu do KE, w Programie należy przedstawić działania, które mają zostać podjęte oraz harmonogram realizacji tych działań. Warunki muszą zostać spełnione nie później niż 2 lata po przyjęciu umowy partnerskiej lub do 31 grudnia 2016 r., zależnie od tego, która z dat jest wcześniejsza.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Linia demarkacyjna na lata 2014-2020 (przykłady) Społeczeństwo informacyjne brak wsparcia budowy sieci szerokopasmowych, wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP, w tym m.in. producentów rolno- spożywczych) w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie, tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom Energetyka wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – demarkacja w oparciu o zainstalowaną moc poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – MŚP kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych – demarkacja w oparciu o kwotę brak wsparcia budowy oraz modernizacji sieci energetycznych Systemy wczesnego reagowania i ratownictwa wyposażenie w sprzęt do powadzenia akcji ratowniczych OSP (PSP z poz. krajowego)

9 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Linia demarkacyjna na lata 2014-2020 (przykłady) Środowisko rozwój systemów gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów kompleksowe wsparcie gospodarki ściekowej – podział interwencji w oparciu o wielkość aglomeracji w KPOŚK (na poziomie regionalnym aglomeracje poniżej 10 tys. RLM) ochrona zabytków – demarkacja w oparciu o wartość kosztów kwalifikowanych projektu – na poziomie regionalnym poniżej 30 mln PLN. EFS na poziomie regionalnym interwencja dotyczy bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast krajowy program będzie się koncentrował na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych

10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Linia demarkacyjna na lata 2014-2020 (przykłady) Transport budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach pozostałe drogi, zgodnie z kontraktem terytorialnym oraz w przypadku dróg lokalnych zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa (w tym m.in. na obszarach wiejskich i w ramach rewitalizacji) Projekt UP: „…Na poziomie regionalnym interwencja ze środków EFRR zostanie skoncentrowana na inwestycjach na drogach i liniach kolejowych o znaczeniu regionalnym, doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich bezpieczeństwo. Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) będą możliwe jedynie, gdy stanowią element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich, zrównoważoną mobilnością miejską (przebudowa infrastruktury transportu miejskiego), usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno- gospodarczego (w tym ośrodków aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów inwestycyjnych, centrów logistycznych, lotnisk) lub gdy zapewniają konieczne połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych lub gdy uzupełniają luki w połączeniach transgranicznych…”

11 Prace nad RPO WIELKOPOLSKA 2014+ Zespół Wielkopolska 2014+ (UMWW, WUP, ROPS, WFOSiGW) Prace nad kontraktem terytorialnym Zespół ds. inteligentnych specjalizacji (przedstawiciele DRG, DPR, DWP) Grupa Konsultacyjna Wielkopolska 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego Prace nad delimitacją OF WBPP przy współpracy DPR

12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Konsultacje WRPO 2014+ Konsultacje drogą elektroniczną: Na adres mailowy: wrpo2014-2020@wielkopolskie.plwrpo2014-2020@wielkopolskie.pl Konferencje konsultacyjne: LESZNO – 14 października 2013 r. KONIN – 21 października 2013 r. KALISZ – 23 października 2013 r. PIŁA – 30 października 2013 r. POZNAŃ – 31 października 2013 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google