Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej

2 Krajowy Program Reform Kontrakt Terytorialny Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym KSRR KPZKEuropa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata Umowa partnerstwa Krajowe Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WP Ryby Regionalne Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności 15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych RPO dla Mazowsza Programy EWT Elementy programowe perspektywy

3 Programy operacyjne polityki spójności Program operacyjny Alokacja mln EUR Fundusz Polityka SpójnościEFRR, EFS, FS Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw PO Inteligentny Rozwój (PO IR) 7 625EFRR Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (POIŚ) EFRR, FS Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 3 197EFS Program dotyczący rozwoju cyfrowego PO Polska Cyfrowa1 946EFRR Program pomocy technicznej PO Pomoc techniczna570EFRR Program dotyczący Polski Wschodniej PO Polska Wschodnia 2 000EFRR Regionalne Programy Operacyjne28 089EFRR, EFS

4 Alokacja na RPO

5 Alokacja środków na WRPO Składowe alokacji: A – Środki alokowane w wyniku zastosowania tzw. Metody Berlińskiej (wyliczenia bazują na danych dotyczących liczby ludności, poziomu PKB per capita oraz liczby bezrobotnych na poziomie NUTS-2, których źródłem jest Eurostat, za lata (uwzględnia się średnioroczny poziom danych w tym okresie) – 1 926,3 mln euro B – Środki alokowane w wyniku podziału rezerwy programowej B1 - ZIT - 160,2 mln euro B2 - inne OSI mln euro Środki alokowane w wyniku podziału rezerwy wykonania (7% alokacji na WRPO 2014+) WRPO ,6 mln euro (EFRR – 1 558,7 mln euro; EFS – 637,9 mln euro) Dla porównania: WRPO – 1 332,6 mln euro (EFRR) komponent regionalny PO KL – 627,5 mln euro (EFS) RAZEM: 1 960,1 mln euro

6 Cel tematyczny Projekt Rozporz. KE Projekt UPRPO 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Min. 50% środków EFRR w tym min. 15% na cel 4 Min. 59% EFRR w tym min. 19% EFRR Min. 38,8% alokacji na program w tym min. 13,1% 2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystanie i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 20% EFS 21% EFS 7,8% alokacji na program 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

7 Warunkowości ex-ante Warunki dotyczące regionów:  Określenie ram inteligentnej specjalizacji  Uchwalenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami  Przygotowanie listy priorytetowych inwestycji drogowych i kolejowych zapewniających połączenie regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są spełnione w dniu przekazania projektu Programu do KE, w Programie należy przedstawić działania, które mają zostać podjęte oraz harmonogram realizacji tych działań. Warunki muszą zostać spełnione nie później niż 2 lata po przyjęciu umowy partnerskiej lub do 31 grudnia 2016 r., zależnie od tego, która z dat jest wcześniejsza.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Linia demarkacyjna na lata (przykłady) Społeczeństwo informacyjne brak wsparcia budowy sieci szerokopasmowych, wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP, w tym m.in. producentów rolno- spożywczych) w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie, tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom Energetyka wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – demarkacja w oparciu o zainstalowaną moc poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – MŚP kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych – demarkacja w oparciu o kwotę brak wsparcia budowy oraz modernizacji sieci energetycznych Systemy wczesnego reagowania i ratownictwa wyposażenie w sprzęt do powadzenia akcji ratowniczych OSP (PSP z poz. krajowego)

9 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Linia demarkacyjna na lata (przykłady) Środowisko rozwój systemów gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów kompleksowe wsparcie gospodarki ściekowej – podział interwencji w oparciu o wielkość aglomeracji w KPOŚK (na poziomie regionalnym aglomeracje poniżej 10 tys. RLM) ochrona zabytków – demarkacja w oparciu o wartość kosztów kwalifikowanych projektu – na poziomie regionalnym poniżej 30 mln PLN. EFS na poziomie regionalnym interwencja dotyczy bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast krajowy program będzie się koncentrował na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych

10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Linia demarkacyjna na lata (przykłady) Transport budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach pozostałe drogi, zgodnie z kontraktem terytorialnym oraz w przypadku dróg lokalnych zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa (w tym m.in. na obszarach wiejskich i w ramach rewitalizacji) Projekt UP: „…Na poziomie regionalnym interwencja ze środków EFRR zostanie skoncentrowana na inwestycjach na drogach i liniach kolejowych o znaczeniu regionalnym, doprowadzających ruch w kierunku sieci TEN-T i poprawiających na nich bezpieczeństwo. Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) będą możliwe jedynie, gdy stanowią element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich, zrównoważoną mobilnością miejską (przebudowa infrastruktury transportu miejskiego), usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno- gospodarczego (w tym ośrodków aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów inwestycyjnych, centrów logistycznych, lotnisk) lub gdy zapewniają konieczne połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych lub gdy uzupełniają luki w połączeniach transgranicznych…”

11 Prace nad RPO WIELKOPOLSKA Zespół Wielkopolska (UMWW, WUP, ROPS, WFOSiGW) Prace nad kontraktem terytorialnym Zespół ds. inteligentnych specjalizacji (przedstawiciele DRG, DPR, DWP) Grupa Konsultacyjna Wielkopolska Zarząd Województwa Wielkopolskiego Prace nad delimitacją OF WBPP przy współpracy DPR

12 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Konsultacje WRPO Konsultacje drogą elektroniczną: Na adres mailowy: Konferencje konsultacyjne: LESZNO – 14 października 2013 r. KONIN – 21 października 2013 r. KALISZ – 23 października 2013 r. PIŁA – 30 października 2013 r. POZNAŃ – 31 października 2013 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google