Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DLACZEGO REFORMA? Kontekst reformy 2 Ministerstwo Środowiska Wyzwania Strategii Europa 2020 – Polityka Spójności kluczowym elementem sukcesu strategii Wyzwania budżetu Wieloletnie Ramy Finansowe: pozycja w budżecie oraz zasady zarządzania Odpowiedź na wyzwania: Reforma Polityki Spójności 2014-2020 Odpowiedź na wyzwania: Reforma Polityki Spójności 2014-2020 Wyzwania ekonomiczne, społeczne oraz terytorialne – potrzeba reformy polityki Wyzwania ekonomiczne, społeczne oraz terytorialne – potrzeba reformy polityki DLACZEGO REFORMA? Kontekst reformy 12 stycznia 2014 r.

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 29 czerwca 2011 r. publikacja projektu budżetu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020; 6 października 2011 r. publikacja projektów rozporządzeń dla polityki spójności (ogólne, EFRR, FS, EFS) 12 października 2011 r. publikacja projektu rozporządzenia Wspólnej Polityki Rolnej 13 grudnia 2011 r. publikacja projektu rozporządzenia dla Life + 3 Ministerstwo Środowiska Najważniejsze dokumenty 12 stycznia 2014 r.

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wspólne Ramy Strategiczne obejmują: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (II filar) Europejski Fundusz Morski i Rybacki 4 Ministerstwo Środowiska Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Realizacja unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu Cel 1: Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – wspierany ze wszystkich funduszy Cel 2 Europejska współpraca terytorialna - EFRR 5 Ministerstwo Środowiska Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Trzy kategorie regionów –Słabiej rozwinięte (PKB per capita < 75% średniej w UE) –Regiony przejściowe (PKB per capita pomiędzy 75% a 90%) –Regiony bardziej rozwinięte (PKB per capita > 90%) Fundusz Spójności dla krajów członkowskich z DNB per capita <90% 6 Ministerstwo Środowiska Geograficzny obszar wsparcia: Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 7 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wieloletnie ramy finansowe Ambitny, ale realistyczny plan propozycja budżetu UE na lata 2014-2020

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 9 Ministerstwo Środowiska MLD EUR (ceny z 2011 r.) Fundusz Spójności68.7 Regiony słabiej rozwinięte162.6 Regiony przejściowe39.0 Regiony bardziej rozwinięte53.1 Współpraca terytorialna11.7 Dodatkowa alokacja dla regionów północnych i odległych 0.9 Razem336.0 Connecting Europe facility for transport, energy and ICT (CEF) 40.0 RAZEM 376.0 * Fundusz Spójności będzie miał wydzielone 10 mld Euro na projekty w ramach CEF Budżet Polityki Spójności po 2013 12 stycznia 2014 r.

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wzrost koncentracji tematycznej zasobów Państwa Członkowskie oraz regiony będą musiały skoncentrować środki UE oraz środki krajowe na limitowanej liczbie priorytetów tematycznych, związanych ze strategią Europa 2020. Kraje przejściowe oraz kraje najbardziej rozwinięte będą musiały przeznaczyć całość alokacji EFRR przede wszystkim na: –Efektywność energetyczną; –Energetykę odnawialną; –MŚP konkurencyjność i innowacje. Mniej rozwinięte regiony będą mogły wybrać więcej priorytetów tematycznych, które będą odzwierciedlały ich większe potrzeby rozwojowe. Polska będzie musiała przeznaczyć 50% alokacji na ww. działania, przy czym na oze będzie to kwota 6%. 12 stycznia 2014 r.

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 11 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska Wzmocnienie roli Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) Minimalny udział ESF dla każdej z kategorii regionów: 25% słabiej rozwinięte regiony 40% regiony przejściowe 52% regiony bardziej rozwinięte Wzrost udziału ESF w budżecie spójności: na 25% w porównaniu do 22% w 2007-2013 ( ok. 84 mld euro)

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Connecting Europe Facility 40 mld EUR będzie alokowane do CEF Dodatkowo, 10 mld EUR zostanie wydzielone z FS na inwestycje dla najważniejszych korytarzy transportowych UE finansowanych w CEF. CEF będzie zarządzany centralnie przez agencję wykonawczą 12 stycznia 2014 r.

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WRS – dokument, który przyjmuje KE (w drodze aktu delegowanego) w którym przekłada cele UE na kluczowe działania funduszy. Cele funduszy, objętych zakresem WRS, powinny być osiąganie w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, z uwzględnieniem zasady zanieczyszczający płaci. Państwa członkowskie powinny dostarczać informacji o wspieraniu celu dotyczącego zmian klimatu, przy ambitnym założeniu przeznaczania przynajmniej 20% unijnego budżetu na ten cel. (mainstreaming). Koncentracja na ograniczonej liczbie wspólnych celów tematycznych 13 Ministerstwo Środowiska Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umowa – Kontrakt Partnerski Negocjowany przez PCz z Komisją Europejską: zobowiązanie do osiągania celów UE poprzez programowanie funduszy objętych WRS. Obowiązuje od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020. PCz przekazuje w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia WRS. Warunkowość: Uwarunkowania ex-ante – niezbędne warunki ramowe dla efektywnego wdrażania. KE ocenia spełnienie warunków w ramach oceny umowy partnerskiej i programów. Jeśli nie będą spełnione KE powinna mieć uprawnienia do zawieszenia płatności makrobudżetowa (art.21) ujednolicona z nowymi środkami egzekucyjnymi w ramach paktu stabilności i wzrostu, które mają być przyjęte jako część pakietu dotyczącego zarządzania gospodarczego. sektorowa (RDW, Odpady, Strategia Adaptacji do Zmian Klimatu) 14 Ministerstwo Środowiska Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Planowaniestrategiczne Planowanie strategiczne Wspólne Ramy Strategiczne Zaproponowane przez Komisję Europejską (KE) Akt delegowany wydawany przez KE Przygotowany z Państwem Członkowskim (PCz), w dialogu z KE,zatwierdzony przez KE jeśli jej uwagi zostaną uwzględnione Przygotowane przez PCz we współpracy z partnerami Poza dużymi projektami, które nadal będzie zatwierdzać KE, projekty będą zatwierdzane przez PCz Rozszerzanie kompetencji Cele tematyczne związane ze Strategią Europa 2020 Przełożenie celów oraz założeń Europy 2020 na (key actions) kluczowe działania Uzgodnienie z EU 2020: ewaluacja, oczekiwane rezultaty, indykatywna alokacja na cele tematyczne Strategia spójna z WRS, cele tematyczne, priorytety inwestycyjne, itp. Wspólne Ramy Strategiczne Rozporządzenie Wspólne Ramy Strategiczne Umowa Kontrakt Partnerski Programy Operacyjne Projekty

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kwalifikowalność: Od 1 stycznia 2014 bądź od wcześniejszej daty, jeśli KE zatwierdzi wcześniej programy. Art. 55 pkt 4 Projekty nie mogą być wybrane do wsparcia z funduszy objętych zakresem WRS, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do IZ wniosku o finansowanie w ramach PO (...). Art.55 pkt 6 Dochód netto wygenerowany bezpośrednio przez operację podczas jej realizacji który nie był wzięty pod uwagę w czasie zatwierdzania operacji, zostają odjęte od wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność końcową. Brak możliwości kwalifikowania ( art. 59 dotacje)* a)Odsetek od zadłużenia; b)Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych powyżej 10%, wyższy odsetek w przypadku projektów dotyczących ochrony środowiska; c)VAT ( możliwe jedynie jeśli brak możliwości odzyskania na gruncie prawa krajowego). * wkład rzeczowy, amortyzacja warunkowo 16 Ministerstwo Środowiska Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program operacyjny (art. 87) Zawartość oraz sposób przygotowania jak w 2007-2013 - zmiany: - oś priorytetowa dotyczy 1 funduszu, 1 cel tematyczny; - wykaz miast: zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich; - planowane zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego; - wkład planowanych interwencji w realizację strategii makroregionalnych strategii na rzecz basenów morskich. Opis konkretnych działań, mających na celu uwzględnienie przy wyborze operacji, wymogów ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do zmian klimatu, odporności na klęski żywiołowe, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem. (również na poziomie projektu). 17 Ministerstwo Środowiska Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Możliwość programów wielofunduszowych (FS, EFRR) Cross-financing (ESF, EFRR): 5% w ramach osi priorytetowej Stopa dofinansowania (art.110): Fundusz Spójności – 85% EFRR – 85%-75% w zależności od statusu regionu (PKB w latach 2007-2009) 18 Ministerstwo Środowiska NowaarchitekturaPolitykiSpójności Nowa architektura Polityki Spójności 12 stycznia 2014 r.

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Menu tematyczne- EFRR, FS 1.Wzmocnienie badań, rozwoju technologii oraz innowacji; 2.Wspieranie dostępu do oraz jakości informacji, a także technologii komunikacji; 3.Wspieranie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybackiego i akwakultury; 4.Wspieranie przejścia do gospodarki niskowęglowej we wszystkich sektorach; 5.Promocja adaptacji do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom; 6.Ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów; 7.Promocja zrównoważonego transportu oraz usunięcie wąskich gardeł w najważniejszych sieciach infrastruktury; 8.Promocja zatrudnienia oraz mobilności zawodowej; 9.Promocja włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa; 10.Inwestycje w umiejętności, edukację i naukę przez całe życie; 11.Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej i efektywności administracji publicznej. 19 Ministerstwo Środowiska 12 stycznia 2014 r.

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Menu tematyczne - środowisko 1.Wspieranie przejścia do gospodarki niskowęglowej we wszystkich sektorach: a)promocja produkcji i dystrybucji oze; b)promocja efektywności energetycznej oraz stosowania energii odnawialnej przez mśp; c)wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej oraz mieszkalnictwie; d)rozwijanie inteligentnych systemów dystrybucji na liniach niskiego napięcia; e)promocja strategii niskowęglowych dla obszarów miejskich. 2.Promocja adaptacji do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom: a)wspieranie inwestycji związanych z adaptacją do zmian klimatu; b)promowanie inwestycji odpowiadających konkretnym zagrożeniom, zapewniającym odporność na katastrofy oraz rozwijanie systemów zarządzania katastrofami (disaster management). 20 Ministerstwo Środowiska 12 stycznia 2014 r.

21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Menu tematyczne- środowisko 3.Ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów: a)wsparcie dla znacznych potrzeb inwestycyjnych w sektorze odpadów, celem spełnienia acquis środowiskowego; b)wsparcie dla znacznych potrzeb inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym, celem spełnienia acquis środowiskowego; c)ochrona, promocja oraz rozwój dziedzictwa kulturowego; d)ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promocja usług ekosystemowych, włączając w to sieć Natura 2000 oraz zieloną infrastrukturę; e)działania podejmowane dla środowiska miejskiego, włączając w to rekultywację terenów poprzemysłowych (brownfield) oraz redukcję zanieczyszczenia powietrza. 21 Ministerstwo Środowiska 12 stycznia 2014 r.

22 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wyłączenia Fundusz Spójności: a)Rozbiórka instalacji w elektrowniach atomowych; b)Redukcja gazów cieplarnianych w instalacjach podlegających dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE; c)Mieszkalnictwo. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: a)Rozbiórka instalacji w elektrowniach atomowych; b)Redukcja gazów cieplarnianych w instalacjach podlegających dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE; c)Produkcja, przetwarzanie oraz marketing tytoniu oraz produktów tytoniowych; d)Undertakings in difficulties zgodnie z zasadami pomocy publicznej w UE. 22 Ministerstwo Środowiska 12 stycznia 2014 r.

23 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prace w Polsce nad nowym okresem programowania 1.Nie została dotychczas podjęta decyzja odnośnie liczby i kształtu przyszłych programów operacyjnych – decyzja polityczna Rządu RP w I połowie 2012 roku i początek prac; 2.Oficjalne stanowisko Rządu RP co do projektów rozporządzeń, WPR będzie doprecyzowane po zakończeniu polskiej Prezydencji w Radzie UE; 3.Termin zakończenia negocjacji budżetu (WRF) – niepewność co do wielkości środków dla PCz; 4.Przyjęcie WRS może się znacznie opóźnić ze względu na trudne negocjacje zapisów rozporządzenia ogólnego – sprzeciw części państw członkowskich. 23 Ministerstwo Środowiska 12 stycznia 2014 r.

24 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękujęzauwagę Dziękuję za uwagę. 24 12 stycznia 2014Ministerstwo Środowiska Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 tel. 0-22 57-92-647, fax. 0-22 57-92-629


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google