Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej Oddział Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

2 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Krajowy Program Reform Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Inne Strategie (sektorowe, regionalne, przestrzenne i inne) Program Konwergencji 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Dokumenty programowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

3 PROGRAMY OPERACYJNEOgółemEFRREFSFSEFOGREFR 16 RPO15 985,50 PO Polska Wschodnia2 273,80 PO Europejskiej współpracy terytorialnej731,1 PO Infrastruktura i Środowisko27 848, , ,00 PO Kapitał ludzki9 707,20 PO Innowacyjna gospodarka8 254,90 PO Rozwój obszarów wiejskich13 230,00 PO Rozwój rybołówstwa734,20 PO Pomoc techniczna516,7 Rezerwy1 966,80 Razem NSRO67 284, , , , ,00734,20 Podział środków UE na programy operacyjne

4 Najważniejsze akty prawne/opracowania/dokumenty wykorzystane w trakcie prac nad RPOWŚ na lata Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Trzeci Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej: „Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca”, Bruksela , COM(2004) 107, Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata , COM (2005) 0299, , URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

5 Najważniejsze akty prawne/opracowania/dokumenty wykorzystane w trakcie prac nad RPOWŚ na lata (c.d.) Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia , COM(2005) 141 final, , Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme, COM(2005) 330 final, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM(2005) 24, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Narodowa Strategia Spójności Procedury Przygotowania programów Operacyjnych na lata oraz innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Projekt z dnia 14 września 2006 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658). Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2006 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2013, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2004 Strategia Rozwoju Kraju URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

6 Cel generalny RPOWŚ : Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

7 Cele szczegółowe: Cel 1. Podniesienie poziomu konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększanie zdolności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych; Cel 2. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań między sektorem B+R a gospodarką; Cel 3. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego regionu i jego połączeń z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi; Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa; Cel 5. Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych i zasobów dziedzictwa kulturowego; Cel 6. Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

8 1. Rozwój przedsiębiorczości 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 7. Pomoc techniczna 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Osie priorytetowe RPOWŚ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

9 Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości Alokacja € z EFRR; 18% 1.Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ( € z EFRR; 11%) 2.Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, ( € z EFRR; 1%) 3.Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych, ( € z EFRR; 4%) 4.Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, ( € z EFRR; 2%). URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

10 Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Alokacja – € z EFRR; 15% 1.Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”, ( € z EFRR; 4%) 2.Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, ( € z EFRR; 4%) 3.Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, ( € z EFRR; 4%) – możliwość realizacji projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu turystycznego (powyżej 50 tys. turystów rocznie) służących promocji i wzbogaceniu dotychczasowej oferty turystycznej (zgodność ze Strategią Rozwoju Turystyki Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006 – 2014) 4.Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, ( € z EFRR; 3%) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

11 Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Alokacja – € z EFRR; 28% 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, ( € z EFRR; 22%) W ramach tego działania realizowane będą przede wszystkim projekty mające na celu taką budowę, rozbudowę i modernizację systemu dróg zawartych w Programie Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – Dofinansowaniu podlegać będą rozwiązania spełniające, co najmniej minimalne docelowe parametry techniczne określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz zdecydowanie poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego. Preferowane będą projekty o pozytywnym wpływie na rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez stwarzanie warunków do rozbudowy sieci teleinformatycznych. Standardem powinno być uwzględnianie (tam, gdzie jest to możliwe) przy realizacji projektów drogowych budowy ścieżek rowerowych. Możliwe jest także dofinansowanie inwestycji służących wyłącznie budowie ścieżek rowerowych przy drogach publicznych. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

12 Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Alokacja – € z EFRR; 28% 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, ( € z EFRR; 28%) Typy projektów: Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja: dróg wojewódzkich, dróg powiatowych o dużym znaczeniu dla układu komunikacyjnego województwa oraz obiektów (na tych drogach) poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych w ciągach tych dróg, (w tym kładki dla pieszych, przejścia podziemne), drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych, mających duże znaczenie dla układu komunikacyjnego województwa, w tym mosty, wiadukty, estakady, tunele drogowe, ekrany akustyczne, zatoki przystankowe, parkingi „Park and Ride”, ulic w miejscowościach, leżących w ciągach dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych, mających duże znaczenie dla układu komunikacyjnego województwa, Budowa, rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich oraz drogach powiatowych, mających duże znaczenie dla układu komunikacyjnego województwa, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

13 Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Alokacja – € z EFRR; 28% 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, ( € z EFRR; 22%) Typy projektów (cd.): Tworzenie obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych o dużym znaczeniu dla układu komunikacyjnego województwa (systemy sterowania sygnalizacją i ruchem, systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, Zakup taboru kolejowego dla połączeń regionalnych, Przystosowanie środków transportu publicznego dla potrzeb niepełnosprawnych. Budowa, modernizacja i przebudowa infrastruktury lotniskowej regionalnych cywilnych portów lotniczych służącej obsłudze samolotów oraz pasażerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowanie terenu w obszarze lotniska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

14 Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Alokacja – € z EFRR; 28% 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, ( € z EFRR; 6%) Działanie to ma służyć realizacji małych projektów o charakterze lokalnym, służących rozwojowi układu transportowego województwa. Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania stanowić mają uzupełnienie przedsięwzięć finansowanych w działaniu 3.1. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

15 Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Alokacja – € z EFRR; 28% 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, ( € z EFRR; 6%) Typy projektów: Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych o mniejszym znaczeniu dla układu komunikacyjnego województwa oraz obiektów (na tych drogach) poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych w ciągach tych dróg, (w tym kładki dla pieszych, przejścia podziemne), drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych i powiatowych o mniejszym znaczeniu dla układu komunikacyjnego województwa, w tym mosty, wiadukty, estakady, tunele drogowe, ekrany akustyczne, zatoki przystankowe, parkingi „Park and Ride” Budowa, rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz drogach gminnych, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

16 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Alokacja – € z EFRR; 12% 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska i energetycznej, ( € z EFRR; 7%) W ramach działania wspierane będą projekty dotyczące: zaopatrzenia w wodę pitną oraz oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 5000 do RLM. infrastruktury przeciwpowodziowej, zagospodarowania odpadów, wykorzystania w systemach energetycznych odnawialnych źródeł energii, podniesienia jakości układu energetycznego regionu wynikające z Programu Reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

17 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Alokacja – € z EFRR; 12% 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska i energetycznej, ( € z EFRR; 7%) Typy projektów: Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 5000 do RLM – w ramach indywidualnych projektów, Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków deszczowych, Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracjach od 5000 do RLM, Budowa i modernizacja elementów infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym wałów przeciwpowodziowych, tworzenie i odtwarzanie (w tym zalesianie) polderów zalewowych, regulacja cieków wodnych – projekty o wartości 0,5 – 5 mln EUR, Budowa i modernizacja zbiorników wodnych wielofunkcyjnych o pojemności od 70 tys. m3 do 10 mln m3 i stopni wodnych (zgodnie z Programem małej retencji dla województwa świętokrzyskiego), URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

18 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Alokacja – € z EFRR; 12% 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska i energetycznej, ( € z EFRR; 7%) Typy projektów (cd.): Budowa, rozbudowa i modernizacja regionalnych zakładów gospodarki odpadami, instalacji do segregacji, unieszkodliwiania i odzysku odpadów - obsługujących od 100 do 150 tys. mieszkańców (w tym także akcje promocyjne jako element całego projektu) Modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych. Rekultywacja składowisk odpadów i terenów poprzemysłowych – projekty o wartości do 5 mln EUR. Budowa i modernizacja zintegrowanych systemów ciepłowniczych, wymiana przestarzałych instalacji cieplnych mająca na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i uzyskanie lepszej efektywności energetycznej – wartość projektów 0,5 – 5 mln EUR, Projekty dotyczące wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych odnawialnych źródeł energii – wartość projektów 0,5 – 5 mln EUR, Budowa i modernizacja systemów dystrybucji sieci elektrycznej – wartość projektów 0,5 – 5 mln EUR. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

19 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Alokacja – € z EFRR; 12% 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej, ( € z EFRR; 5%) Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania stanowić mają uzupełnienie przedsięwzięć finansowanych w działaniu 4.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę pitną oraz oczyszczania ścieków komunalnych kwalifikują się projekty z aglomeracji od 2000 do 5000 RLM. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

20 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Alokacja – € z EFRR; 12% 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej, ( € z EFRR; 5%) Typy projektów: Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2000 do 5000 RLM – w ramach indywidualnych projektów, Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody (zgodnie z mapą pomocowa wodociągowania województw) – w ramach indywidualnych projektów), Budowa i modernizacja elementów infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym wałów przeciwpowodziowych, tworzenie i odtwarzanie (w tym zalesianie) polderów zalewowych, regulacja cieków wodnych – projekty o wartości maksymalnej 0,5 mln EUR, Modernizacja i rozbudowa zakładów gospodarki odpadami (w tym: instalacji do segregacji, unieszkodliwiania i odzysku odpadów) obsługujących od 80 do 100 tys. mieszkańców, a także akcje promocyjne jako element całego projektu. Likwidacja dzikich wysypisk. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

21 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Alokacja – € z EFRR; 12% 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej, ( € z EFRR; 5%) Typy projektów (c.d.): Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych, wymiana przestarzałych instalacji cieplnych mająca na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i uzyskanie lepszej efektywności energetycznej – wartość maksymalna projektów 0,5 mln EUR, Projekty dotyczące wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych odnawialnych źródeł energii – wartość maksymalna projektów 0,5 mln EUR, Budowa i modernizacja systemów dystrybucji sieci elektrycznej – wartość maksymalna projektów 0,5 mln EUR, Projekty służące poprawie i podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa – dotyczące budowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury służącej szeroko pojętej edukacji ekologicznej (punkty widokowe, ścieżki przyrodnicze, ośrodki dydaktyczno – promocyjne, centra edukacji ekologicznej, itp.) o wartość projektu nie przekraczającej 0,5 mln EUR. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

22 Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Alokacja – € z EFRR; 15% 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, ( € z EFRR; 7%) Inwestycje dotyczące przebudowy, modernizacji i wyposażenia obiektów ochrony zdrowia, w tym sanatoryjnej, w celu: dostosowania ich do obecnych standardów, spełnienia warunków związanych z zakupem i instalacją nowego sprzętu medycznego, rozwoju leczenia specjalistycznego i wysoko –specjalistycznego, Ponadto wsparcie otrzymają projekty dotyczące zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

23 Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Alokacja – € z EFRR; 15% 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych, ( € z EFRR; 4%) Wsparcie przeznaczone dla: obiektów pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne uczelni wyższych jednostek kształcenia i doskonalenia zawodowego placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

24 Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Alokacja – € z EFRR; 15% 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych, ( € z EFRR; 4%) Typy projektów: Infrastruktura kulturalna: - adaptacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele kulturalne (w tym: rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja tych obiektów oraz zagospodarowanie ich otoczenia), - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia, - tworzenie systemów i centrów informacji kulturalnej (w tym: interaktywna sieć informacji internetowej, adaptacja obiektów wraz w wyposażeniem), - wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, Infrastruktura edukacyjna: - budowa nowych oraz przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych (w tym: laboratoria dydaktyczne, sale do praktycznej nauki zawodu, pracownie komputerowe, obiekty sportowe) i społeczno-edukacyjnych (w tym: biblioteki, bursy, internaty, domy studenckie, stołówki, campusy, obiekty administracyjne), - wyposażenie obiektów dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych, - zagospodarowanie otoczenia obiektów dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych, - budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

25 Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Alokacja – € z EFRR; 15% 5.3. Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, ( € z EFRR; 4%) W ramach działania przewiduje się realizacje inwestycji z zakresu: ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, przystosowania obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele turystyczne, publicznej infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej oraz sportowej, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

26 Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Alokacja – € z EFRR; 15% 5.3. Publiczne inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, ( € z EFRR; 4%) Typy projektów: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, zachowanie obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem, zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne, rozwój i modernizacja: -publicznej infrastruktury turystycznej, w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infrastruktury turystycznej, (ścieżki i szlaki turystyczne w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową), -infrastruktury informacyjnej i recepcyjnej (np. centra i punkty informacji turystycznej), -publicznej infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku, w tym sal i hal sportowych, krytych pływalni, basenów odkrytych, boisk sportowych, kortów tenisowych, kręgielni, torów regatowych, przystani wodnych, skoczni i tras narciarskich oraz innej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z tych obiektów), ochrona i renowacja dziedzictwa naturalnego, zakup sprzętu i wyposażenia obiektów turystycznych i sportowych (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

27 Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Alokacja – € z EFRR; 9% 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, ( € z EFRR; 6,5%) Kompleksowe projekty mające za zadanie rewitalizację zaniedbanych części miasta Kielce i miast powiatowych, dla których istnieją lokalne programy rewitalizacji. Inwestycje dotyczyć będą wzrostu estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację elementów infrastruktury: podstawowej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, zagospodarowanie odpadów, drogi) społecznej (kulturalna, sportowo-rekreacyjna, turystyczna, edukacyjna), komunikacyjnej (elementy infrastruktury do obsługi transportu publicznego, przystosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych), mieszkaniowej (w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR). Ponadto wspierane będą projekty dotyczące monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w systemie transportu zbiorowego, podniesienia jakości infrastruktury wystawienniczej, targowej oraz poprawy estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, szczególnie służące podniesieniu atrakcyjności miast dla ruchu turystycznego. Przewidziano również dofinansowanie inwestycji skierowanych ku poprawie jakości miejskiej komunikacji publicznej oraz systemów wpływających na podniesienie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego miast. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

28 Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Alokacja – € z EFRR; 9% 6.2. Rewitalizacja małych miast, ( € z EFRR; 2,5%) Działanie to służyć ma realizacji kompleksowych projektów mających za zadanie rewitalizację zaniedbanych części miejscowości, będących centrami gmin, dla których istnieją lokalne programy rewitalizacji. Inwestycje dotyczyć będą budowy, przebudowy i modernizacji elementów infrastruktury podstawowej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, zagospodarowanie odpadów, drogi), społecznej (kulturalna, sportowo-rekreacyjna, turystyczna, edukacyjna), monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, jak również mieszkaniowej (w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR) i wzrostu estetyki przestrzeni publicznej. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

29 Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna Alokacja – € z EFRR; 3% 7.1. Wsparcie procesu wdrażania 7.2. Działania informacyjne i promocyjne URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

30 Indykatywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Fundusz pożyczkowo-poręczeniowy – szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 21,25 mln €; wartość całkowita projektu – 25 mln €, Kontynuacja „e-świętokrzyskie” – wspomaganie zarządzania, sieci lokalne – szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 20 mln €; wartość całkowita projektu – 24 mln €, Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 3,825 mln €; wartość całkowita projektu – 4,5 mln €, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa w kierunku Włoszczowa-Łopuszno do Kielc - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 28,9 mln €; wartość całkowita projektu – 34 mln €, Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 relacji Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z budową obwodnicy m.Nowa Słupia - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 9,94 mln €; wartość całkowita projektu – 11,7 mln €, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Jędrzejów-Końskie - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 6,63 mln €; wartość całkowita projektu – 7,8 mln €, Pętla Świętokrzyska etap 2 : w tym: (przebudowa drogi woj. nr 756 na odc. Wólka Milanowska - Nowa Słupia, przebudowa drogi woj. nr 753 na odc. Huta Nowa – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 752 na odc. Krajno I- Św. Katarzyna) - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 9,6 mln €; wartość całkowita projektu – 11,32 mln €, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

31 Indykatywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata (c.d.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na odcinku Sandomierz - Zawichost – szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 8,5 mln €; wartość całkowita projektu – 10 mln €, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 – szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 14,45 mln €; wartość całkowita projektu – 17 mln €, Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego, Brachyterapii oraz Bloku Operacyjnego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 5 mln €; wartość całkowita projektu – 5,88 mln €, Nadbudowa pawilonu C Szpitala o jedną kondygnację. Skrzydło C z przeznaczeniem na oddział Neurochirurgii Wojewódzki Szpital zespolony w Kielcach - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 2,70 mln €; wartość całkowita projektu – 3,18 mln €, Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii o Kardiochirurgię - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 4 mln €; wartość całkowita projektu – 4,71 mln €, Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 2 mln €; wartość całkowita projektu – 2,35 mln €, Dobudowa skrzydła w pawilonie D, remonty oddziałów wraz z ich wyposażeniem umożliwiające uruchomienie Oddziału Psychiatrii Młodzieżowej oraz modernizacja Oddziału Psychosomatyki w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 4,4 mln €; wartość całkowita projektu – 5,18 mln €, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

32 Indykatywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata (c.d.) Dostosowanie do obowiązujących standardów Woj. Specj. ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach poprzez remont i modernizację Bloku Operacyjnego, Pracowni Diagnostyki Obrazowej wraz zakupami aparatury i oprzyrządowania oraz budowę ciągów komunikacyjnych – szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 4,20 mln €; wartość całkowita projektu – 4,94 mln €, Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach – szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 3 mln €; wartość całkowita projektu – 3,53 mln €, Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie/dokończenie robót budowlano- montażowych i wyposażenie, zagospodarowanie obiektów - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 2 mln €; wartość całkowita projektu – 5,88 mln €, Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku Zdroju - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 2,6 mln €; wartość całkowita projektu – 3,06 mln €, Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 9,45 mln €; wartość całkowita projektu – 11,12 mln €, Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR 7,65 mln €; wartość całkowita projektu – 9 mln €, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

33 Dziękuję za uwagę! Wszelkie informacje związane z RPOWŚ na lata dostępne na stronie internetowej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google