Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja 2016/2017 do klas I szkół podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja 2016/2017 do klas I szkół podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja 2016/2017 do klas I szkół podstawowych

2 Plan spotkania: 1.Harmonogram rekrutacji. 2.Kryteria rekrutacyjne. 3.Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 4.Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69. 5.Pytania.

3 Harmonogram rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych: 1 – 24 kwietnia 2016 r. Rejestracja w systemie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie. warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl 1 – 25 kwietnia 2016 r. do godz. 15:30 Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

4 Harmonogram rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych: 18 - 20 kwietnia 2016 r. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych. 26 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

5 Harmonogram rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych: 25 maja 2016 r. godz. 13:00 Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 25 - 31 maja 2016 r. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. /tylko kandydaci spoza obwodu szkoły/

6 Harmonogram rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych: 2 czerwca 2016 r. godz. 13:00 Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

7 Harmonogram rekrutacji Procedura odwoławcza: od 3 czerwca 2016 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

8 Harmonogram rekrutacji Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych: od 9 czerwca 2016 r. od godz. 10:00 opublikowanie w systemie wykazu wolnych miejsc

9 Harmonogram rekrutacji Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych: 9 – 12 czerwca 2016 r. Rejestracja w systemie zgłoszenia/ wniosku o przyjęcie na wolne miejsca. 9 – 13 czerwca 2016 r. Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

10 Harmonogram rekrutacji Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych: 29 czerwca 2016 r. godz. 13:00 opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29 czerwca – 1 lipca 2016 r. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

11 Harmonogram rekrutacji Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych: 5 lipca 2016 r. godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 5 lipca 2016 r. godz. 13.00 procedura odwoławcza

12 Kryteria rekrutacji 1.Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła – 62 punkty. 2.Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła – 32 punkty. 3.Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 14 punktów.

13 Kryteria rekrutacji 4. Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata – 4 punkty. 5. Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 2 punkty 6. Wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt. 7. Niepełnosprawność kandydata – 1 punkt. 8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 punkt. 9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 punkt. 10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 punkt. 11. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt. 12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt.

14 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 1)w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła; 2)w zakresie pkt 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła; 3)w zakresie pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;

15 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 4) w zakresie pkt 5 - kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO); 5) w zakresie pkt 6 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

16 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 6) w zakresie pkt 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 7) w zakresie pkt 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

17 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 8) w zakresie pkt 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.). Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie;

18 Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty). Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty). Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

19 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 100 uczniów 4 oddziały klas pierwszych max. 25 uczniów w klasie klasy sześciolatków lub mieszane dobór uczniów do klas - zgodnie z ustawą wg wieku

20 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Plan lekcji: 4 lub 5 godzin dziennie Zmianowość I zmiana – 8:00 lub 8:55 II zmiana – 11:40 lub 12:35 Ostatnia godzina lekcyjna kończy się o 16:15.

21 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I: 20 godzin tygodniowo: 12 godzin – edukacja wczesnoszkolna 3 godziny – wychowanie fizyczne 1 godzina – edukacja plastyczna 1 godzina – edukacja muzyczna 1 godzina – zajęcia komputerowe 2 godziny – język angielski

22 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I: 2 godziny – religia 1 godzina – etyka Etyka realizowana jest w grupach międzyoddziałowych.

23 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Podręczniki w klasie I: edukacja wczesnoszkolna i język angielski: uczniowie wypożyczają podręczniki z biblioteki szkolnej, materiały ćwiczeniowe otrzymują za pokwitowaniem rodzica. religia/ etyka wszystkie materiały i podręczniki kupują rodzice

24 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Zajęcia pozalekcyjne: prowadzone przez nauczycieli szkoły zajęcia czytelnicze, plastyczne, kaligraficzne, integracyjne, ruchowe, rytmiczno-muzyczne – w zależności od decyzji nauczyciela. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne – w zależności od potrzeb uczniów.

25 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Zajęcia pozalekcyjne: prowadzone przez firmy zewnętrzne Język angielski Dżudo Koszykówka (od lasy III) Taniec

26 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Programy profilaktyczne realizowane w szkole: Szklanka mleka Owoce i warzywa w szkole Fluoryzacja Program „Zdrowy uśmiech” Badania przesiewowe wad słuchu Badania przesiewowe wad wzroku Klub Bezpiecznego Puchatka

27 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Posiłki: 1.II śniadanie /przygotowane w domu/ 2.Obiad możliwość korzystania z obiadów na terenie szkoły koszt obiadu – 8,00 zł koszt obiadu z podwieczorkiem – 9,50 zł

28 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Świetlica szkolna: czynna w godz. 7:30 – 17:30 plan dnia w świetlicy karta zapisu do świetlicy osoby upoważnione do odbioru dziecka

29 Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 69 na rok 2016/2017 Specjaliści: Pedagog szkolny Psycholog szkolny Logopeda Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Warszawie – 1 raz w tygodniu

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Zapraszamy!


Pobierz ppt "Rekrutacja 2016/2017 do klas I szkół podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google