Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich."— Zapis prezentacji:

1

2 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

3 3 I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki. II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. III – Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej. IV – Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej. VI – Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu. III – Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa. Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r.

4 4 Cel główny POIŚ na lata 2014 – 2020: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej - czysta i efektywna energia (efektywność energetyczna, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój energii z OZE); - adaptacja do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów; - utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów; Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

5 5 Spotkanie informacyjne – 8.10.2014 r. I oś priorytetowaZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” potencjalni beneficjenci administracja rządowa oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne (nie będące przedsiębiorcami) w ramach realizacji obowiązków własnych jst; kierunki wsparcia Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i rozbudowę: lądowych farm wiatrowych; instalacji na biomasę; instalacji na biogaz; sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE; kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy (podstawowy tryb); pozakonkursowy (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach); instrumenty finansowe w odniesieniu do obszarów wsparcia poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej

6 6 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. I oś priorytetowaZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 4.3. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; państwowe jednostki budżetowe; spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

7 7 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy (podstawowy tryb); pozakonkursowy (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) instrumenty finansowe w odniesieniu do obszarów wsparcia poza wsparciem bezzwrotnym, przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej, tj. w tym instrumentów finansowych oraz różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego

8 8 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. I oś priorytetowaZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 4.5 „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia Wsparcie skierowane będzie do obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą; wymiana źródeł ciepła. kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy (podstawowy tryb); pozakonkursowy (wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) instrumenty finansowe w odniesieniu do obszarów wsparcia poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej

9 9 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. I oś priorytetowaZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 4.7 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego; kierunkowe zasady wyboru projektów wybór projektów w trybie konkursowym instrumenty finansowe w odniesieniu do obszarów wsparcia poza wsparciem bezzwrotnym, przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej

10 10 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. II oś priorytetowaOCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 5.2 „Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; jednostki naukowe; organizacje pozarządowe; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub przewidzianych w Strategicznym planie adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020; poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy; zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych; działania wspierające (m.in. rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich); kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy; tryb pozakonkursowy (podstawowy tryb); instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

11 11 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. II oś priorytetowaOCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 6.1 „Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami, celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii, w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia tworzenie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów; tworzenie instalacji do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii; absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji; racjonalizacja gospodarki odpadami przez przedsiębiorców w tym odpadami niebezpiecznymi; kierunkowe zasady wyboru projektów wybór projektów w trybie konkursowym (badanie stopnia osiągania efektu ekologicznego) instrumenty finansowe w odniesieniu do obszarów wsparcia poza wsparciem bezzwrotnym, przewiduje się wsparcie również w formie zwrotnej

12 12 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. II oś priorytetowaOCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 6.2 „Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej, celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii, w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia tworzenie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w: - systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; - systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów); - infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych; kierunkowe zasady wyboru projektów wybór projektów w trybie konkursowym (badanie stopnia osiągania efektu ekologicznego) instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

13 13 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 6.4 „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; jednostki naukowe; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych; opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych; opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gatunków obcych; wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków; wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo; doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wyłącznie podlegające Parkom Narodowym); prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów kierunkowe zasady wyboru projektów wybór projektów w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

14 14 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. II oś priorytetowaOCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 6.5 „Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu” potencjalni beneficjenci organy władzy publicznej, w tym administracja rządowa oraz podległe jej jednostki organizacyjne; jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst, nie będące przedsiębiorcami; kierunki wsparcia działania związane z ograniczaniem emisji z zakładów przemysłowych; wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; rozwój miejskich terenów zielonych; kierunkowe zasady wyboru projektów wybór projektów w trybie konkursowym (badanie stopnia osiągania efektu ekologicznego) instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

15 15 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. III oś priorytetowa ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA I WAŻNEJ W SKALI EUROPEJSKIEJ numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 4.5 „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu” potencjalni beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego w tym ich związki i porozumienia (organizatorzy publicznego transportu zbiorowego) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia; zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu; operatorzy publicznego transportu zbiorowego; kierunki wsparcia działania mające na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne rozwój transportu zbiorowego, wynikający z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, działania redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/zanieczyszczeń powietrza; kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy; pozakonkursowy (wyłącznie w przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

16 16 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. III oś priorytetowa ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA I WAŻNEJ W SKALI EUROPEJSKIEJ numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 7.1 „Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T” potencjalni beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego; zarządcy krajowej infrastruktury drogowej; zarządcy infrastruktury kolejowej; przedsiębiorstwa kolejowe; kierunki wsparcia modernizacja istniejących szlaków kolejowych (w szczególności w sieci TEN-T); budowa wybranych odcinków linii; budowa i modernizacja: - systemów zasilania trakcyjnego; - systemów sterowania ruchem kolejowym; - systemów zarządzania przewozami pasażerskimi i towarowymi; modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych; unowocześnienie (modernizacja i zakup) taboru kolejowego; kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy; tryb pozakonkursowy (podstawowy tryb); instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

17 17 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. III oś priorytetowa ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA I WAŻNEJ W SKALI EUROPEJSKIEJ numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 7.4 „Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego wysokiej jakości oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu” potencjalni beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego w tym ich związki i porozumienia oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia; zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu; przewoźnicy świadczący usługi w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego zarządcy infrastruktury kolejowej; przedsiębiorstwa kolejowe; służby ratownicze (ratownictwo techniczne – poprawa bezpieczeństwa na kolei) kierunki wsparcia wsparcie transportu kolejowego poza siecią TEN-T (koleje miejskie, metro); wsparcie infrastruktury liniowej (podstawowej i systemów sterowania ruchem) i punktowej (przystanki kolejowe, dworce przesiadkowe), unowocześnienie (modernizacja i zakup) taboru kolejowego; kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy; tryb pozakonkursowy (podstawowy tryb); instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

18 18 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. IV oś priorytetowaZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTOWEJ SIECI EUROPEJSKIEJ numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 7.2 „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi” potencjalni beneficjenci zarządca krajowej infrastruktury drogowej; jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu oraz ich jednostki organizacyjne; kierunki wsparcia połączenia ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe i drogi krajowe poza TEN-T); odciążanie miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice, drogi wylotowe z miast, w tym drogi krajowe w miastach na prawach powiatu); inwestycje z zakresu montażu infrastruktury monitoringu i zarządzania ruchem (ITS) oraz systemów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego; kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy; tryb pozakonkursowy (do projektów zidentyfikowanych w dokumentach strategicznych w zakresie planowania rozwoju infrastruktury transportu ); instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

19 19 Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. VI oś priorytetowaOCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 6.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” potencjalni beneficjenci instytucje kultury; archiwa państwowe; jednostki samorządu terytorialnego; szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN; kościoły i związki wyznaniowe; organizacje pozarządowe; podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO; kierunki wsparcia kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym; rozwój zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprawę ich standardów funkcjonowania; nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury; zmiany techniczne istniejącej infrastruktury w tym poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych; kierunkowe zasady wyboru projektów tryb konkursowy; tryb pozakonkursowy (wskazanych w określonych dokumentach/listach bądź rekomendowanych przez MKiDN, projekty o znaczeniu ponadregionalnym); instrumenty finansowe wsparcie w formie bezzwrotnej

20 20 Cel główny POPC na lata 2014 – 2020: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju - szeroki dostęp do szybkiego internetu; - efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne; - stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa; Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

21 21 I oś priorytetowaPOWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 2.1 „Poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej”. cel szczegółowy Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. kierunki wsparcia budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s; budowa, rozbudowa i przebudowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013; podłączenie do szybkiego internetu placówek edukacyjnych, w tym szczególnie szkół publicznych; potencjalni beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze kierunkowe zasady wyboru projektów projekty wyłaniane będą w trybie konkursowym na podstawie danych z UKE Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r.

22 22 III oś priorytetowaCYFROWA AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA numer i nazwa priorytetu inwestycyjnego 2.3 „Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia”. cel szczegółowy E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu. I obszar Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji. wsparcie dla istniejących punktów oferujących publiczny dostęp do internetu poprzez rozszerzenie ich dotychczasowej oferty; skoncentrowanie działań na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym; kierunki wsparcia Centrum będzie służyło aktywizacji społeczności lokalnych oraz upowszechnianiu korzystania z internetu i nowych technologii poprzez naukę ich zastosowania, tj.: naukę korzystania z powszechnych e-usług prywatnych i publicznych (np. e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, konsultacje społeczne, e-zdrowie itp.) udostępnianie cyfrowych zasobów kultury, pomoc szkoleniową i doradczą dostosowaną do zgłaszanych potrzeb potencjalni beneficjenci jst oraz ich związki i stowarzyszenia; organizacje pozarządowe i ich partnerstwa (w tym partnerstwa organizacji pozarządowych z jst); Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r.

23 23 II obszarWsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji. kierunki wsparcia podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, w tym głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+) oraz niemobilne; animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny z wykorzystaniem technologii cyfrowych; stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji; Działania takie mogą przyjmować formę stacjonarnej działalności szkoleniowo-doradczej, różnych form samokształcenia na odległość (np. e-learning, masowe otwarte kursy online) lub formę mieszaną. potencjalni beneficjenci jst oraz ich związki i stowarzyszenia; organizacje pozarządowe, konsorcja powyższych z jst; instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku; kierunkowe zasady wyboru projektów w I i II obszarze tryb konkursowy w celu zagwarantowania wyboru obiektywnie najlepszych programów dotyczących e-integracji i e-aktywizacji Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r.

24 24 Strony internetowe programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 www.pois.gov.pl/2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich www.fundusze.dolnyslask.pl Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tel. 0 801 700 008 lub 71 776 95 01 e-mail: pife@dolnyslask.pl lub piotr.iwaszko@dolnyslask.plpife@dolnyslask.plpiotr.iwaszko@dolnyslask.pl Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r.

25


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne – 14.10.2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google