Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”"— Zapis prezentacji:

1 Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Patrycja Michna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Gdańsk, 24 lutego 2011 r.

2 Termin składania wniosków:
Numer konkursu: Termin składania wniosków: 2.1._3 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna 2.2.1._1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 8.2._5 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska

3 OŚ PRIORYTETOWA 2 - Społeczeństwo wiedzy
Cel główny Osi Priorytetowej Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy. Cele szczegółowe Osi Priorytetowej Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktycznej i naukowo dydaktycznej szkół wyższych; Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opis Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa będzie ukierunkowana na realizację przedsięwzięć w zakresie: infrastruktury edukacyjnej i naukowo-dydaktycznej; infrastruktury i usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego.

4 Działanie 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna
Cel główny działania: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej szkół wyższych. Preferowane będą projekty: partnerskie, realizowane przez kilka uczelni lub we współpracy uczelni i jednostek samorządu terytorialnego i / lub podmiotów prywatnych; wynikające z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego oraz potrzeb rozwoju proinnowacyjnego; zlokalizowane poza Trójmiastem.

5 Beneficjentami działania 2.1 mogą być:
jst, ich związki i stowarzyszenia; szkoły wyższe; jednostki naukowe, w tym jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk; jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym; organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w zakresie świadczenia usług dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych na poziomie wyższym; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym; partnerzy społeczni i gospodarczy; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

6 Typy projektów budowa nowych, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni komputerowych, bibliotek, wraz z wyposażeniem tych obiektów oraz niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia tych obiektów; możliwa będzie budowa nowych, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej szkół wyższych (np. campusów, akademików, stołówek) wraz z wyposażeniem tych obiektów. wyposażenie obiektów dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, w tym zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

7 Poziom dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu wynosi PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2.1._3 wynosi do 75 % wydatków kwalifikowanych. Osoba udzielająca informacji o naborze wniosków: Kinga Dziewiątkowska - Seroka, tel

8 Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Cel główny działania: Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Preferowane będą projekty: o charakterze regionalnym, doprowadzające publiczną, informatyczną sieć szkieletową do miast powiatowych i miejscowości gminnych; kompleksowe, ukierunkowane na rozbudowę publicznej sieci szkieletowej, poprawiającej dostępność do Internetu na obszarach wiejskich i w małych miastach.

9 Beneficjentami działania 2.1 mogą być:
jst, ich związki i stowarzyszenia; szkoły wyższe; jednostki naukowe, w tym jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk; jednostki sektora finansów publicznych w tym m.in. straż pożarna, policja; administracja rządowa; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym; przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz.1800 ze zm.) wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art.10 ustawy).

10 Typy projektów budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową

11 Poziom dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu wynosi PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 75 % wydatków kwalifikowanych. Osoba udzielająca informacji o naborze wniosków: Sylwia Bryła, tel  50 

12 OŚ PRIORYTETOWA 8 – Lokalna infrastruktura podstawowa
Cel główny Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału rozwojowego na obszarach poza dużymi miastami. Cele szczegółowe Osi Priorytetowej zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej; zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Opis Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa będzie ukierunkowana na realizację przedsięwzięć w zakresie: lokalnego potencjału rozwojowego; lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia.

13 Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
Cel główny działania: zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami Preferowane będą projekty: realizowane na obszarach słabych strukturalnie i cennych przyrodniczo; wynikające z zapisów Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska; w zakresie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych: kompleksowe, rozwiązujące w całości problem zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji; W zakresie gospodarki odpadami: Wynikające z zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; Kompleksowe i ponadgminne (Partnerskie).

14 Beneficjentami działania 8.2 mogą być:
Jst, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego; Spółki wodne; Administracja rządowa; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym.

15 Typy projektów budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji zbiorczych oraz oczyszczalni ścieków; budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci wodociągowych realizowana razem z budową, rozbudową lub przebudową sieci kanalizacyjnych obejmujących tych samych odbiorców usług.

16 Poziom dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu wynosi PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 70 % wydatków kwalifikowanych. Osoba udzielająca informacji o naborze wniosków: Maja Remizowicz, tel   

17 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google