Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w programach operacyjnych nowego okresu finansowania Jakub Szymański Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w programach operacyjnych nowego okresu finansowania Jakub Szymański Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Energia w programach operacyjnych nowego okresu finansowania Jakub Szymański Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Doświadczenia w ramach ZPORR Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska - dofinansowanie z EFRR W ramach tego działania zostało zatwierdzonych do realizacji 9 projektów na łączną kwotę 72 936 461 zł W latach 2004 – 2006 była planowana realizacja zadań mających na celu zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawa jakości powietrza, jednak nie został złożony żaden wniosek z tego typu projektów.

3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - alokacja środków Łączna alokacja dla NSRO – 67,3 mld euro (EFRR, EFS, Fundusz Spójności) w tym: 16 RPO – 24,9% całości środków (16,6 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 1% całości środków (0,7 mld euro), PO Infrastruktura i Środowisko – 41,9% całości środków (27,9 mld euro), PO Innowacyjna gospodarka – 12,4% całości środków (8,3 mld euro), PO Kapitał ludzki – 14,6% całości środków (9,7 mld euro), PO Pomoc techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro), Krajowa rezerwa wykonania – 2% całości środków (1,3 mld euro).

4 Podział środków UE na programy operacyjne

5 Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 w Małopolsce Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 (Polska – Słowacja) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

6 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

7 MRPO – alokacja środków wg priorytetów (w mln EUR) Osie priorytetowe Rozkład na priorytety % Wkład wspólnotowy Wkład krajowy Ogółem Krajowy wkład publiczny Wkład prywatny 12=3+4 345=1+2 Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 12,0138432815180 Priorytet 2. Gospodarka regionalnej szansy 16,118421748169402 Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy 8,8101473018148 Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego 27,6317745816391 Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 12,314135277176 Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna 12,113933294172 Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska 7,78819171107 Priorytet 8. Współpraca międzyregionalna 0,91022012 Priorytet 9. Pomoc techniczna 2,52955034 1001 1474752442301 622

8 Struktura rozdysponowania środków na priorytety w ramach MRPO 2007-2013

9 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska CEL: Likwidacja zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami Alokacja: 88 mln EUR Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa (30 mln EUR); Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (12 mln EUR); Działanie 7.3 Gospodarka odpadami (15 mln EUR); Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych (31 mln EUR).

10 Środki finansowe przewidziane w ramach MRPO na poszczególne działania Priorytetu 7. 30 mln EUR 12 mln EUR 15 mln EUR 31 mln EUR

11 Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii Podział działania wg kategorii interwencji: KodNazwa wydatkuKwota euroRozkład % 39Energia odnawialna: wiatrowa600 0245% 40Energia odnawialna: słoneczna3 000 12025% 41Energia odnawialna: biomasa600 0245% 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 5 400 21645% 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 2 400 09620% Wielkość dofinansowania działania 12 000 479100%

12 Typy beneficjentów w działaniu 7.2 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; Administracja rządowa; Parki narodowe i krajobrazowe; Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; Jednostki naukowe; Szkoły wyższe; Organizacje pozarządowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Przedsiębiorcy;

13 Typy projektów w działaniu 7.2 cdn. Prace inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa) dotyczące systemów ciepłowniczych i wyposażenia ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza; Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, np. wymiana urządzeń ciepłowniczych;

14 Typy projektów w działaniu 7.2 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – rozwój infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym: Budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych, Wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa, Pozyskiwanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.), Budowa oraz modernizacja elektrowni wiatrowych, Budowa oraz modernizacja instalacji do wykorzystywania biomasy, Budowa oraz modernizacja instalacji odzyskujących biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Zgodnie z linią demarkacyjną pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi z Programami Operacyjnymi na poziomie centralnym: wartość maksymalna projektów w działaniu 7.2 wynosi - 20 mln zł

15 Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Oś priorytetowa skierowana do przedsiębiorców Alokacja: 184 mln EUR Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw: - 163 mln EUR dotacje na inwestycje rozwojowe MSP (preferencje dla projektów związanych z podnoszeniem innowacyjności przedsiębiorstwa, wykluczenie - projekty przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego); wsparcie działań MSP związane z dostosowaniem rozwiązań produkcyjnych, technologicznych czy organizacyjnych do europejskich norm środowiskowych; wsparcie finansowe rozbudowy systemu zewnętrznych, pozabankowych alternatywnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw; Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji bada ń naukowych: - 21 mln EUR wsparcie badań przemysłowych realizowanych przez JNB na rzecz przedsiębiorców; wsparcie inwestycji w środki trwałe służące do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach; wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez dofinansowanie prowadzenia badań przedkonkurencyjnych w przedsiębiorstwach.

16 Tryby przeprowadzania naboru wniosków w MRPO 1.Tryb konkursowy – podstawowy tryb wyłaniania projektów mogących uzyskać dofinansowanie ze środków MRPO; 2.Tryb indykatywny – projekty o zasadniczym znaczeniu dla regionu – przedsięwzięcia realizowane w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego MRPO; 3.Duże projekty - o wartości całkowitej przekraczającej 25 mln EUR (środowiskowe) i 50 mln EUR (pozostałe) – wymagana zgoda KE – niezidentyfikowane w ramach MRPO.

17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I. Gospodarka wodno - ściekowa (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS) VII. Transport przyjazny środowisku (FS) VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) IX.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej (FS) X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS) XI.Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego XV. Pomoc techniczna (EFRR) XVI. Pomoc techniczna (FS)

19 Podział środków dostępnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wg sektorów

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Cel główny: Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego Beneficjentami w ramach priorytetu będą duże przedsiębiorstwa, a w przypadku przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza, w szczególności wymienione na liście odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

21 Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - dofinansowanie w ramach EFRR Opis działania Kwota dofinansowania mln EUR Rozkład % Kategoria interwencji Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 10554 Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 301544 Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 5527,548 Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 12,56,2546 Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 62,531,2547 Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych 301544 Całkowita wartość dofinansowania w ramach Priorytetu:200100

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa X - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Główny cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. Cele szczegółowe: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii, Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne.

23 Priorytet X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności Opis działania Kwota dofinansowania mln EUR Rozkład % Kategoria interwencji Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 8211,2 43 Działanie 10.2 Efektywna dystrybucja energii136,118,6 43 Działanie 10.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 54,17,4 43 Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 25334,5 39, 40, 41, 42 Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 699,4 41 Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 9212,5 39, 40, 41, 42 Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 466,28 39, 41, 42 Całkowita wartość dofinansowania w ramach Priorytetu:732,2100

24 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Maksymalna wartość dofinansowania w ramach Priorytetu IV wynosi: 20 mln PLN Minimalna wartość projektu w ramach Priorytetu X wynosi: 20 mln PLN

25 Zestawienie % udziału kategorii interwencji energetycznych w ogólnej kwocie dofinansowania dla 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i POIŚ 1%

26 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Cel osi: Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych w produkcji i usługach (m.in. zakup niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (m.in. ograniczania energochłonności) – z wyłączeniem projektów z zakresu sektora energetycznego kwalifikujących się do realizacji w ramach PO IiŚ lub regionalnych programów operacyjnych Wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 8 mln PLN (2 mln EUR) i poniżej 160 mln PLN (40 mln EUR).

27 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców na nowe inwestycje w sektorze produkcyjnym i usługowym a także B+R, o charakterze innowacyjnym – za wyłączeniem projektów z zakresu sektora energetycznego kwalifikujących się do realizacji w ramach POIiŚ. Minimalna wartość projektu realizowanego w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym – 160 mln PLN (40 mln EUR)

28 Zapraszamy na strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/ Informacje/

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Energia w programach operacyjnych nowego okresu finansowania Jakub Szymański Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google