Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki § 5 ust. 1 Porozumienia pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2007 r., nakłada na Samorząd Województwa Mazowieckiego - Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim – obowiązek sporządzenia Planów Działania na każdy rok kalendarzowy realizacji poszczególnych Priorytetów w ramach komponentu regionalnego, zgodnie ze wzorem określonym w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Zgodnie z Systemem Realizacji PO KL 2007-2013, projekty Planów Działania dla poszczególnych Priorytetów powinny być przedstawione przez IP do opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej, są przekazywane do Podkomitetu Monitorującego PO KL w celu uzyskania rekomendacji do akceptacji, bądź warunkowej akceptacji Planów Działania (pod warunkiem wprowadzenia zmian). Następnie, dokumenty podlegają zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą. Ponadto, kryteria wyboru projektów, zawarte w Planach Działania, podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący PO KL.

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PLAN DZIAŁANIA jest dokumentem, w którym Instytucja Pośrednicząca PO KL ustala założenia, dotyczące realizacji poszczególnych Priorytetów na dany rok funkcjonowania Programu, w tym m.in.: preferowane formy wsparcia (typy projektów);opis projektów systemowych, przewidzianych w ramach każdego z Priorytetów, wraz z określeniem ram czasowych ich realizacji i kwoty planowanych wydatków; plan finansowy realizacji Priorytetu na dany rok budżetowy; wskaźniki, określające wartości cząstkowe do osiągnięcia, z podziałem na Działania oraz z wyodrębnieniem wskaźników produktu i rezultatu, odnoszących się do Priorytetu.

4 Harmonogram prac nad przygotowaniem i przyjęciem Planów działania PO KL NrEtap pracTermin Podmiot odpowiedzialny 1. Przekazanie do IZ zakresu merytorycznego PD, wskazującego priorytetowe kierunki wsparcia (branże, grupy docelowe, terytorium geograficzne itp.) I dekada majaIP 2. Analiza propozycji IP II i III dekada maja IZ 3. Przekazanie wyników przeglądu Planów działania na lata 2007 – 2009 II dekada majaIZ 4. Określenie i przekazanie do IP harmonogramu prac nad PD na 2011 r. III dekada majaIZ 5. Prace nad przygotowaniem pierwszej wersji PD (konsultacje propozycji z IP2 i innymi interesariuszami) maj/czerwiecIP 6. Przekazanie projektów PD dla poszczególnych priorytetów do IZ i KE (jednocześnie) KE wyśle prośbę do właściwych IP (centralnych i regionalnych) o przysłanie projektów PD III dekada czerwca IP 7. Ocena PD przez KE i IZ Przed oficjalnym wysłaniem uwag KE do projektów PD, uwagi zostaną skonsultowane z IZ lipiecIZ + KE 8. Spotkania bilateralne IP – IZ w kwestiach problemowych sierpieńIZ + IP 9. Przekazanie poprawionych PD do IZ i KE (jednocześnie) I dekada września IP 10. Ponowna ocena PD i wydanie opinii o PD przez IZ i KE wrzesieńIZ + KE 11. Rekomendacja dla IZ do zatwierdzenia PD regionalnych i zaopiniowanie zawartych w nich szczegółowych kryteriów wyboru projektów do zatwierdzenia przez KM Spotkania techniczne KE przed PKM celem przedyskutowania kwestii otwartych, oficjalne ustosunkowanie się KE do PD na PKM. październikPKM 12. Rekomendacja dla IZ do zatwierdzenia PD centralnych i zatwierdzenie wszystkich szczegółowych kryteriów wyboru projektów (zawartych w centralnych i regionach PD) I dekada listopada KM 13. Zatwierdzenie PD centralnych i regionalnych przez IZ III dekada listopada IZ

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przygotowania projektów Planów Działania na rok 2011 r. w Województwie Mazowieckim: 15 kwietnia br. Spotkanie Radom 21 kwietnia br. Spotkanie Siedlce 22 kwietnia br. Spotkanie Płock + Ciechanów 29 kwietnia br. Spotkanie Warszawa 30 kwietnia br. Spotkanie Ostrołęka informacje do uwzględnienia w PD 2011

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google