Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

2 Rozkład alokacji RPO WSL mln EUR 124,7 mln EUR (OSI) 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO)

3 Rozkład alokacji RPO WSL Lp.Oś Priorytetowa%EUR I Nowoczesna gospodarka7, II Cyfrowe Śląskie2, III Konkurencyjność MŚP8, IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna22, V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów5, VI Transport13, VII Regionalny rynek pracy6, VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy5, IX Włączenie społeczne7, X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna8, XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego5, XII Infrastruktura edukacyjna2, XIII Pomoc techniczna3, Suma100%

4 1 ZIT dla Metropolii Górnośląskiej wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały Subregion Centralny województwa śląskiego 3 RIT-y dla trzech obszarów funkcjonalnych subregionów: Północnego, Południowego i Zachodniego 4 subregiony = 4 ZIT/RIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL Ok. 32 % środków w ramach RPO WSL zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZIT/RIT

5 instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY

6

7 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

8

9 kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług społecznych ( w tym opiekuńczych dla osób zależnych, wsparcia rodziny), usług zdrowotnych koordynacja rozwoju ekonomii społecznej Oś priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

10

11 poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji działania przygotowujące uczniów, do efektywnego wejścia na rynek pracy, w tym rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji Oś priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

12

13 NGO-sy w systemie wsparcia…  Beneficjenci w większości typach projektów,  Zasada Partnerstwa,  Regranting,  Zlecanie zadań przez pomioty publiczne,  Usługi świadczone przez OWES-y,  Działania w ramach procesów rewitalizacji,  Przedstawiciele sektora w Komitecie Monitorującym,  Eksperci oceniający projekty,  …

14 Gdzie szukać informacji: Główny Punkt Informacyjny w Regionie ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C; Katowice w poniedziałki w godzinach 7.00 – od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – tel / 193 / 194 / 418

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google