Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2 3 476 937 134 mln EUR Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020
124,7 mln EUR (OSI) 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO)

3 Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 Lp. Oś Priorytetowa % EUR I
Nowoczesna gospodarka 7,05 II Cyfrowe Śląskie 2,76 III Konkurencyjność MŚP 8,78 IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 22,92 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 5,99 VI Transport 13,60 VII Regionalny rynek pracy 6,45 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 5,40 IX Włączenie społeczne 7,51 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 8,44 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 5,61 XII Infrastruktura edukacyjna 2,33 XIII Pomoc techniczna 3,16 Suma 100%

4 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020
4 subregiony = 4 ZIT/RIT 1 ZIT dla Metropolii Górnośląskiej wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały Subregion Centralny województwa śląskiego 3 RIT-y dla trzech obszarów funkcjonalnych subregionów: Północnego, Południowego i Zachodniego Ok. 32 % środków w ramach RPO WSL zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZIT/RIT

5 REGIONALNY RYNEK PRACY
Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

6

7 Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia

8

9 Oś priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup  wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji kompleksowe  programy  integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług społecznych ( w tym opiekuńczych dla osób zależnych , wsparcia rodziny), usług zdrowotnych koordynacja rozwoju ekonomii społecznej

10

11 Oś priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji działania przygotowujące uczniów, do efektywnego wejścia na rynek pracy, w tym rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami

12

13 NGO-sy w systemie wsparcia…
Beneficjenci w większości typach projektów, Zasada Partnerstwa, Regranting, Zlecanie zadań przez pomioty publiczne, Usługi świadczone przez OWES-y, Działania w ramach procesów rewitalizacji, Przedstawiciele sektora w Komitecie Monitorującym, Eksperci oceniający projekty,

14 Gdzie szukać informacji:
Główny Punkt Informacyjny w Regionie ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C; Katowice w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00 od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 tel / 193 / 194 / 418

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google