Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2 Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 3 476 937 134 mln EUR 124,7 mln EUR (OSI) 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 244,4 mln EUR (RPO)

3 Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 Lp.Oś Priorytetowa%EUR I Nowoczesna gospodarka7,05245 150 658 II Cyfrowe Śląskie2,7696 000 000 III Konkurencyjność MŚP8,78305 262 417 IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna22,92796 776 955 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów5,99208 163 836 VI Transport13,60473 000 000 VII Regionalny rynek pracy6,45224 399 455 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy5,40187 758 656 IX Włączenie społeczne7,51260 993 378 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna8,44293 437 140 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego5,61194 894 146 XII Infrastruktura edukacyjna2,3381 100 493 XIII Pomoc techniczna3,16110 000 000 Suma100%3 476 937 134

4 1 ZIT dla Metropolii Górnośląskiej wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały Subregion Centralny województwa śląskiego 3 RIT-y dla trzech obszarów funkcjonalnych subregionów: Północnego, Południowego i Zachodniego 4 subregiony = 4 ZIT/RIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020 Ok. 32 % środków w ramach RPO WSL 2014-2020 zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZIT/RIT

5 instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY

6

7 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

8

9 kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług społecznych ( w tym opiekuńczych dla osób zależnych, wsparcia rodziny), usług zdrowotnych koordynacja rozwoju ekonomii społecznej Oś priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

10

11 poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji działania przygotowujące uczniów, do efektywnego wejścia na rynek pracy, w tym rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji Oś priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

12

13 NGO-sy w systemie wsparcia…  Beneficjenci w większości typach projektów,  Zasada Partnerstwa,  Regranting,  Zlecanie zadań przez pomioty publiczne,  Usługi świadczone przez OWES-y,  Działania w ramach procesów rewitalizacji,  Przedstawiciele sektora w Komitecie Monitorującym,  Eksperci oceniający projekty,  …

14 Gdzie szukać informacji: Główny Punkt Informacyjny w Regionie ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C; 40-037 Katowice w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00 od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google