Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty wsparcia dla dolnośląskiego rynku pracy w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Wrocław – październik, 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty wsparcia dla dolnośląskiego rynku pracy w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Wrocław – październik, 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty wsparcia dla dolnośląskiego rynku pracy w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Wrocław – październik, 2015 r.

2 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO RZL PO KL 2007-2013 RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

3 Osoby bezrobotne na Dolnym Śląsku, w tym niepełnosprawni [tys.]

4 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Alokacja środków na projekty wdrażane przez DWUP 532 760 073 Euro Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (części dot. Wsparcia osób młodych pozostających bez pracy) 125,8 mln Euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD (części dot. obszarów: Rynku Pracy, Włączenia Społecznego) 407,0 mln Euro Projekty pozakonkursowe PUP 106,9 mln Euro [85%] Projekty konkursowe 18,9 mln Euro [15%] Projekty pozakonkursowe: PUP oraz DWUP 102,4 mln Euro [34%] Projekty konkursowe 304,6 mln Euro [66%] Poza strukturą FE Krajowy Fundusz Szkoleniowy Środki skierowane do pracodawców zamierzających inwestować w podnoszenie kompetencji osób pracujących w firmie Corocznie - 2% środków Funduszu Pracy 10 033 000 PLN (2015r.)

5 PO KL 2007-2013PO WER 2014-2020RPO WD 2014-2020 ROLA DWUP W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH IW (IP2) PO KL w regionie (Priorytet VI, VII i Działania 8.1 oraz 9.6) IP we wdrażaniu w regionie Osi I PO WER (Działania 1.1 i 1.2) IP we wdrażaniu Osi VIII (PI 8.1,8.2, 8.3,8.4) oraz Osi IX RPO WD ALOKCJA EFS W DYSPOZYCJI DWUP 380,9 mln Euro125,7 mln Euro407 mln Euro WDRAŻANE WSPARCIA przez DWUP Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, promocja przedsiębiorczości, Osi priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Wsparcie osób młodych (NEET 15-29) pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowa VIII Rynek pracy Wsparcie osób poszukujących pracy (30+) samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Godzenie życia zawodowego i prywatnego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (OPS, PCPR), Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Niepełnosprawni na rynku pracy -Osi priorytetowa IX Włączenie społeczne Aktywna integracja (OPS, PCPR) Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych Wspieranie gospodarki społecznej

6 RPO WD 2014 – 2020 [finansowanie z Unii Europejskiej] Fundusz Alokacja [ mln EURO ] Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJEEFRR 415,5 Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEEFRR 66,3 Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNAEFRR 392,3 Oś priorytetowa 4 ŚRODOWISKO I ZASOBYEFRR 180,0 Oś priorytetowa 5 TRANSPORTEFRR 340,6 Oś priorytetowa 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJEFRR 163,0 Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNAEFRR 60,9 Oś priorytetowa 8 RYNEK PRACY -cześć wdrażana w DWUP -cześć wdrażana w DWUP + wkład krajowy EFS 254,3 202,0 237,7 Oś priorytetowa 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE - całość wdrażana w DWUP + wkład krajowy EFS 143,9 169,3 Oś priorytetowa 10 EDUKACJAEFS 156,2 POMOC TECHNICZNAEFS 79,2 RAZEM 2 252,5

7 RPO WD 2014-2020 wdrażane przez DWUP Oś priorytetowa/ Działanie Cel Alokacja 2014-2020 [mln Euro] Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 237,7 Działanie 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy -projekty pozakonkursowe PUP Poprawa szans na zatrudnienie osób, w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) 101,5 Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy - projekty horyzontalne 25,4 Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy - projekty horyzontalne Nowe i trwałe miejsca pracy 64,7 Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego -projekty horyzontalne oraz Osi i ZIT WroOF, AJ i AW Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 46,0 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne 169,3 Działanie 9.1. Aktywna integracja -projekty horyzontalne oraz Osi i ZIT WroOF, AJ i AW Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie i poprawę zdolności do zatrudnienia. 118,7 Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - projekty horyzontalne oraz ZIT WroOF, AJ i AW Zwiększenie dostępności usług społecznych, opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie pieczy zastępczej. 29,4 Działanie 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych - projekty horyzontalne Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 11,8 Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej - projekty horyzontalne oraz Osi i ZIT WroOF, AJ i AW Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. 9,4

8 Założone wskaźniki/efekty realizacji do osiągnięcia (2023r.) poprzez realizację projektów konkursowych w RPO WD Wskaźnik Wartość [% wartości określonej w programie] Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (8.2) 3 932 [20%] 2154 – cel pośredni 2018 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (8.2)2 698 [20%] Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (8.2)2 471 [100%] Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (8.2)256 [20%] Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (8.2)1 101 [20%] Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (8.2)700 [20%] Liczba osób pozostających bez pracy, które pozyskały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (8.3) 1 735 [35%] 971 – cel pośredni 2018 Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie (8.3) 1 035 [100%] Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (8.4) 12 772 [100%] Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (8.4) 4 679 [100%] Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (9.1; 9.2; 9.3; 9.4) 26 026 [100%] Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (9.1) 3 705 [100%] Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w programie (9.3) 1 721 [100%] Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (9.4) 511 [100%]

9 NABORY (2015r.) WNIOSKÓW prowadzone przez DWUP w ramach RPO WD Działanie/Poddziałanie Alokacja [mln PLN] Ogłoszenie naboru Planowane terminy spotkań informacyjnych Planowany termin rozpoczęcia naboru Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy - pozakonkursowe 36,3 31.05.2015Kontraktacja zakończona 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – horyzontalne 30,8 30.09.2015 27.10.2015 30.10.2015 od 13 listopada 9.1.1 Aktywna integracja - horyzontalny + OSI 71,2 40,1 30.09.2015 13.10-2015 16.10-2015 20.10.2015 23.10.2015 od 30 listopada (Harmonogram 28 grudnia 2015) 9.1.2 Aktywna integracja - ZIT WROF9,5 9.1.3 Aktywna integracja - ZIT AJ6,9 9.1.4 Aktywna integracja - ZIT AW14,6 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej14,4 30.09.2015 09.10.2015od 2 listopada Razem (uruchomione i rozstrzygnięte nabory) 152,5 mln PLN 8.4.1 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego -OSI 27,4 18,2 27.10.2015 29.10.2015 03.11.2015 05.11.2015 od 4 grudnia (Harmonogram 15 stycznia 2016) 8.4.2 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego –ZIT WROF3,3 8.4.3 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego –ZIT AJ2,3 8.4.4 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT AW3,7 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy - horyzontalny 30,801.12.201510.12.2015od 15 luty 2016 9.2.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - horyzontalny 44,5 20,5 30.12.2015 07.01.2016 14.01.2016 12.01.2016 od 12 luty 2016 9.2.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT WROF10,6 9.2.3 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AJ4,2 9.2.4 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW9,2 Razem (planowane do uruchomienia w 2015r.) 102,7 mln PLN Razem (2015r.) 255,3 mln PLN

10 PLANOWANE NABORY (2016r.) WNIOSKÓW KONKURSOWYCH prowadzone przez DWUP w ramach RPO WD Działanie/PoddziałanieTerminy Planowana alokacja [mln PLN] Działanie 8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy -projekty pozakonkursowe PUP ogłoszenie naboru: styczeń 2016 Kontraktacja: marzec 2016 13,8 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – projekty horyzontalne ogłoszenie konkursu: czerwiec 2016 rozpoczęcie naboru: sierpień 2016 30,8 Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy - horyzontalne ogłoszenie konkursu: lipiec 2016 rozpoczęcie naboru: wrzesień 2016 30,8 Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – OSI Ogłoszenie konkursu: październik 2016 rozpoczęcie naboru: grudzień 2016 27,4 18,2 Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ZIT - WROF3,3 Poddziałanie 8.4.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - ZIT AJ2,3 Poddziałanie 8.4.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - ZIT AW3,7 Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - horyzontalne ogłoszenia o konkursów: styczeń, kwiecień, sierpień 2016 rozpoczęcie naborów: marzec, czerwiec, październik 2016 99,7 12,3 24,7 12,3 Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - OSI 8,2 Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja - ZIT WROF 10,6 Poddziałanie 9.1.3 Aktywna integracja - ZIT AJ 3,6 Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja - ZIT AW 3,1 2,6 Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych - horyzontalne ogłoszenie o konkursu: lipiec 2016 rozpoczęcie naboru: wrzesień 2016 5,1 Razem (2016 r.)207,7 mln PLN

11 Porównanie wartości wskaźników obszar Rynek Pracy perspektywa 2007-2013 do 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8) PO KL 2007-2014 (realizacja) PO WER (plan 2023)RPO WD (plan 2023) PO WER + RPO WD Liczba osób bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach (6.1) 83 560 Liczba osób bezrobotnych (15-29) objętych wsparciem 43 790 Liczba osób bezrobotnych ( +30) objętych wsparciem (8.1+8.2+8.3) 19 662 + 2 808 (8.3) = 22 470 66 260 Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach (6.1) 24 984 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 16 794 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem (8.1 i 8.2) 5 505 22 299 Liczba osób w wieku (15-24) oraz + 50 (6.1), które zakończyły udział w projektach 43 093 Liczba osób w wieku 15-29 objętych wsparciem 43 790 Liczba osób w wieku +50 objętych wsparciem (8.1 i 8.2) 3 500 47 290 Osoby nieaktywne zawodowo objęte wsparciem (6.1) 10 107 – 2 442 (uczących się) 7 665 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 3 844 Bierne zawodowo w wieku +30 objęte wsparciem (8.2) 2 471 6 315 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje lub instrumenty zwrotne (6.1 i 6.2) 17 122 brak odpowiednika Liczba osób w wieku +30, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub instrumenty zwrotne w programie (8.3) 5 020 + 1 035 (instrumenty zwrotne) = 6 055 brak odpowiednika Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie 12 772 brak odpowiednika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 4 679 Liczba osób, które znalazły lub kontynuują zatrudnienie (6.1, 6.2) 27 527 t.j. 74% Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 43% z 43 790 18 830 Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 69% z 19 662 tj. 13 557 + 6 055 (8.3) 19 612 38 442

12 Porównanie wartości wskaźników obszar Włączenie społeczne perspektywa 2007-2013 do 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9) PO KL 2007-2014 (realizacja)RPO WD (plan 2023) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy zakończyli udział w projektach (7.1, 7.2, 73) 34 932 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (9.1+9.2+9.3+9.4) 26 026 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (7.2) 1 548 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (9.4) 511 Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS (7.2) 35 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania (7.4) 541 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (9.1) 3 705 Brak odpowiednika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w programie (9.3) 1 721 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (7.2 i 7.4) (816 z 2487) 33% Poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym (9.1 i 9.2) 22% Brak odpowiednika Poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym (9.1 i 9.2) 56%

13 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu. al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław tel. 71 39 74 200 www.dwup.pl Punkt kontaktowy ds. PO WER i RPO WD w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54, pok.100 - I piętro tel. 71 39 74 110 lub 111 www.power.dwup.pl; www.rpo.dwup.pl www.power.dwup.plwww.rpo.dwup.pl e-mail: promocja@dwup.pl

14 Dziękuję za uwagę. DOLNOŚLASKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY – Inspirujemy do działania !


Pobierz ppt "Instrumenty wsparcia dla dolnośląskiego rynku pracy w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Wrocław – październik, 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google