Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WKP 2014-2020

2 DESYGNACJA potwierdzenie spełniania przez zobowiązane instytucje warunków zapewniających prawidłową realizację programu operacyjnego  instytucja zarządzająca( wszystkie jednostki/departamenty, którym powierzono funkcję IZ – zarządzające i wdrażające)  instytucja certyfikująca  instytucja pośrednicząca (ZIT-Miasto Bydgoszcz, WUP w Toruniu)

3  6 lipca 2015 IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 – deklaracja gotowości do poddania się ocenie przez Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS) wraz z przesłaniem Opisem Funkcji i Procedur (OFIP).  20 lipca 2015 r. Instytucja Audytowa oficjalnie rozpoczęła audyt desygnacyjny  październik 2015 r. – spodziewany termin pozytywnej opinii GIKS  rozpoczęcie procesu certyfikacji  złożenie pierwszego wniosku o płatność okresową do Komisji Europejskiej.

4 PLANOWANE NABORY PROJEKTÓW W 2015 R. Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu IV kwartał Projekt grantowy obejmujący wsparcie procesów badawczo rozwojowych w przedsiębiorstwach Projekt grantowy obejmujący wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

5 Planowane nabory wniosków w 2015 r. Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie IV kwartał Inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia) dedykowanych przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe infrastruktura szynowa wraz z taborem Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej

6 Planowane nabory wniosków w 2015 r. Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego III kwartał Wsparcie wydarzeń kulturalnych IV kwartał

7 Planowane nabory wniosków w 2015 r. Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry IV kwartał opieka nad dziećmi do 3 lat (m.in. żłobki, kluby dziecięce adaptacją obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa jednostek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

8 Planowane nabory wniosków w 2015 r. Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy III kwartał Nabór pozakonkursowy - projekty PUP - wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych IV kwartał opieka nad dziećmi do 3 lat (m.in. żłobki, kluby dziecięce projekt grantowy z zakresu wdrażania podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw

9 Planowane nabory wniosków w 2015 r. Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo IV kwartał Projekty na rzecz aktywnej integracji Projekty na rzecz rozwoju usług opiekuńczych Projekt grantowy z zakresu animacji i inkubacji oraz szkoleń, doradztwa i wsparcia finansowego służące tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej Projekt pozakonkursowy RCRS na wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

10 Planowane nabory wniosków w 2015 r. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja III kwartał Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia IV kwartał Projekt pozakonkursowy IZ RPO z zakresu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości Projekt pozakonkursowy IZ RPO z zakresu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowana we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

11 Planowane nabory wniosków w 2015 r. Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność III kwartał Wsparcie w zakresie przygotowania LSR w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców

12 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P Instytucja Zarządzająca RPO skorzystała z możliwości etapowego przyjmowania SZOOP. 13 maja 2015 r. projekt SZOOP w zakresie Działania 8.1 został przyjęty przez Zarząd Województwa zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi

13 10 czerwca 2015 r. przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO w wersji 1.0 odnoszącego się do całego zakresu RPO WK-P na lata 2014-2020. konsultacje społeczne 12 – 30 czerwca 2015 r. w tym terminie wpłynęło 798 uwag. 215 uwzględnionych 94 częściowo uwzględnione 20 przyjętych do późniejszego wykorzystania 469 uwag nie zostało uwzględnionych SZOOP w wersji 2.0: 22 lipca 2015 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa 26 lipca 2015 r. został przekazany do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (MIiR) w celu zaopiniowania 10 sierpnia 2015 r. uzgodniony z MIiR SZOOP w wersji 3.0 został zatwierdzony przez Zarząd Województwa 11 sierpnia 2015 r.

14 KOMITET MONITORUJĄCY RPO WK-P 2014-2020 zatwierdza kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik 3 do SZOOP Kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący: Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – 8.06.2015 r. Kryteria, które zostały przedstawione Komitetowi Monitorującemu na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 r. zatwierdzone przez Zarząd Województwa: Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Oś priorytetowa 11 Rozwój kierowany przez społeczność

15 Kryteria planowane do przyjęcia do końca 2015 r: Kryteria dla działań w ramach których zaplanowano konkursy w IV kwartale 2015 r. – 20 działań/poddziałań o numerach: 1.2.1, 1.5.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5.1, 4.4, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.3.2, 9.4.1 Kryteria planowane do zatwierdzenia w I kwartale 2016 r.: Pozostałe kryteria dla wszystkich działań i poddziałań.

16 POLITYKA TERYTORIALNA 29 czerwca 2015 r. – aneks do Porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasto Bydgoszcz zostało ustanowione liderem w ramach współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wdrażania instrumentu ZIT i tym samym będzie działało jako IP RPO i reprezentowało wszystkie strony porozumienia. - Porozumienie w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

17 POLITYKA TERYTORIALNA Planowanym terminem przedłożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) do zaopiniowania IZ RPO oraz MIiR był koniec lipca 2015 r. Dokument nie został jeszcze przedłożony. Miasto Bydgoszcz planuje prace nad aktualizacją projektu Strategii ZIT do końca października 2015 r. i dopiero po zakończeniu tych prac planowane jest przedłożenie dokumentu do zaopiniowania. IZ RPO przygotowywała pismo w sprawie przyspieszenia prac nad Strategią ZIT.

18 POLITYKA TERYTORIALNA Do Departamentu Rozwoju Regionalnego wpłynęły 3 projekty Strategii Obszarów Strategicznej Interwencji (Włocławek, Inowrocław, Grudziądz) oraz 17 projektów Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, w celu ich wstępnego zweryfikowania. Przedłożono również (już po wstępnej weryfikacji) 5 Projektów Strategii zatwierdzonych przez Komitet Sterujący (Powiatów: Brodnickiego, Rypińskiego, Aleksandrowskiego, Sępoleńskiego, Świeckiego). Wtrakcie weryfikacji jest Strategia Obszarów Strategicznej Interwencji (Grudziądz) oraz Strategie Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Powiatów: Tucholskiego, Chełmińskiego), które wpłynęły w lipcu 2015 r. Ponadto odbyło się 14 spotkań z przedstawicielami ORSG, w celu omówienia postępu prac nad Strategiami. W najbliższym czasie planowane są spotkania w kolejnych powiatach.

19 INFORMACJA NT. KONTRAKTU TERYTORIALNEGO 14 lipca br. Rada Ministrów przyjęła aneks do KT Przyjęcie uchwały dot. aneksu do KT przez Zarząd Województwa i jego podpisanie – 5 sierpnia na posiedzeniu Zarządu Województwa. Trwa proces przygotowywania szczegółowych informacji o przedsięwzięciach priorytetowych z KT – ostateczny termin wysłania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – 31 sierpnia 2015 r. uzgodnienia przedsięwzięć w KT (uzgodnienia dotyczą: uściślenia tytułu przedsięwzięcia, przesunięć między listą podstawową i rezerwową oraz ewentualnych skreśleń przedsięwzięć z listy) Nowe przedsięwzięcia w KT mogą być wprowadzane do KT na drodze renegocjacji zgodnie ze ścieżką postępowania zawartą w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google