Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świlcza, 10.12.2007r.. Ocena formalna wniosków Ocena merytoryczna wniosków Ocena strategiczna wniosków Wybór projektów do dofinansowania Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świlcza, 10.12.2007r.. Ocena formalna wniosków Ocena merytoryczna wniosków Ocena strategiczna wniosków Wybór projektów do dofinansowania Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Świlcza, 10.12.2007r.

2 Ocena formalna wniosków Ocena merytoryczna wniosków Ocena strategiczna wniosków Wybór projektów do dofinansowania Urząd Marszałkowski Departament Funduszy Strukturalnych Komisja Konkursowa Skład – 4 ekspertów: a) Zespół ds. oceny technicznej i technologicznej oraz finansowej i ekonomicznej (2 osoby), b) Zespół ds. oceny jakościowej (punktowej) (2 osoby) Zarząd Województwa

3 Nabór wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna Ocena strategiczna Wybór projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podpisanie umowy o dofinansowanie

4 Nabór wniosków Wstępna ocena formalna Ocena jakościowa (punktowa) Ocena strategiczna Warunkowe przyznanie dofinansowania przez Zarząd Województwa Podpisanie umowy o dofinansowanie Weryfikacja końcowa

5

6

7

8

9

10 Na stronie www.wrota.podkarpackie.pl (zakładka RPO WP 2007-2013) zamieszczone zostały projekty najistotniejszych dla potencjalnych wnioskodawców dokumentów, w tym:www.wrota.podkarpackie.plRPO WP 2007-2013 Projekt wzoru wniosku o dofinansowanie projektu dla osi priorytetowych II-VII RPO WP wraz z instrukcją wypełnienia, Projekt wytycznych w zakresie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Do końca grudnia zamieszczone zostaną wytyczne w zakresie przygotowania studiów wykonalności dla poszczególnych rodzajów projektów.

11 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zamierza zorganizować w styczniu 2008 roku szkolenia dla wnioskodawców osi priorytetowych II-VII. Szkolenia przeprowadzone zostaną w 4 miastach na prawach powiatu, tj.: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Tematyka szkoleń: przedstawienie Szczegółowego opisu priorytetów RPO, omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi II-VII RPO, przedstawienie metody obliczania maksymalnej kwoty dotacji w przypadku projektów generujących dochód. Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej do dnia 20 grudnia br.

12 1. Zagadnienia związane z wyznaczaniem obszaru i granic aglomeracji określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Zgodnie z rozporządzeniem wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. 2. W Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód ustalane zostały bardziej rygorystyczne zasady – dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności. Wytyczne zmierzają do określenia zasad ustalania sieci kanalizacyjnej w ramach wyznaczonej aglomeracji, która spełnia warunek koncentracji nie mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Wytyczne stanowią, że analizy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do objęcia projektem dokonuje się zgodnie z Wytycznymi do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności Ministerstwa Środowiska z dnia 19.01.2006r. Wytyczne w tym zakresie nie mają zastosowania dla EFRR. 3. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Zgodnie z pismem MRR z dnia 25.10.2007 podpisanym przez dyr. Marka Kalupę i skierowanym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Metodyka wspomniana powyżej dla Funduszu Spójności ma również zastosowanie do projektów objętych dofinansowaniem z EFRR.

13

14 Wzorem doświadczeń uzyskanych w ramach wdrażania ZPORR ustalone zostały Schematy na poszczególne rodzaje infrastruktury drogowej. Celem takiego rozwiązania było zwiększenie możliwości uzyskania dofinansowania dla dróg gminnych w konkurencji z drogami powiatowymi i wojewódzkimi, jak i powiatowych w konkurencji z drogami wojewódzkimi. W związku z powyższym zakłada się, iż w poszczególnych schematach powinny być składane jednorodne projekty na poszczególne rodzaje inwestycji drogowych – bez możliwości łączenia w zakresie rzeczowym jednego projektu dróg z różnych kategorii.


Pobierz ppt "Świlcza, 10.12.2007r.. Ocena formalna wniosków Ocena merytoryczna wniosków Ocena strategiczna wniosków Wybór projektów do dofinansowania Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google