Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola samorządów województw we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Janusz Gałęziak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola samorządów województw we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Janusz Gałęziak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Rola samorządów województw we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Janusz Gałęziak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 POLITYKA REGIONALNA PAŃSTWA: WSPARCIE, CZY CENTRALNE STEROWANIE
POLITYKA REGIONALNA PAŃSTWA: WSPARCIE, CZY CENTRALNE STEROWANIE? ( przykład Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

3 Uproszczenie systemu zarządzania warunkiem osiągnięcia celu interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego „ w celu zaspokojenia potrzeby uproszczenia i decentralizacji programowanie i zarządzanie finansowe powinno być prowadzone jedynie na poziomie programów operacyjnych i osi priorytetowych, powinno zrezygnować się ze wspólnotowych ram wsparcia i uzupełnienia programu…” Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

4 Pozytywne zmiany Regionalne priorytety PO KL
Rezygnacja z regulacji w trybie rozporządzenia ministra Eliminacja „wąskiego gardła” w urzędzie wojewódzkim Rezygnacja z „kolekcjonowania faktur” na poziomie Instytucji Pośredniczącej

5 Ograniczenia dla regionów
Niejasne kryteria algorytmu podziału środków EFS Redukcja alokacji na komponent regionalny z 70 do 60% Nowy priorytet centralny Projekty innowacyjne i transgraniczne-centralizacja decyzji

6 Konsekwencje Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dla PO KL (komponent regionalny)
Art. 26 ust. 1 pkt 2 (do zadań IZ należy w szczególności) przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego (…) Art. 35 ust. 3 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełniania wymagań określonych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych, może, z uwzględnieniem z art. 26 wydać wytyczne dotyczące programów operacyjnych

7 Szczegółowy opis priorytetów PO KL
Szczegółowy opis = Uzupełnienie (którego miało nie być) Schematy-ograniczenie możliwości prowadzenia regionalnej polityki zatrudnienia Niejasny status prawny „wyprowadzenie” nieokreślonej części środków regionalnych na wsparcie systemowe (bezpośrednio do PUP) Ograniczenie listy beneficjentów dla projektów systemowych

8 Projekt systemowy Zgodnie z zapisem art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy (…)są to projekty polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub w wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3. W Szczegółowym opisie Priorytetów PO KL (projekt z dnia 13 września 2006 r.) dokonano zawężenia listy beneficjentów, do których kierowane jest wsparcie systemowe, wymieniono jedynie Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Efekt : „wyprowadzenie” części środków poza zakres wpływu samorządu. Brak wpływu na efektywność działań tych podmiotów.

9 Wytyczne Podręcznik wdrażania PO KL, Wytyczne nt. kwalifikowalności,
Wytyczne nt. odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz korekt finansowych, Wytyczne dotyczące sprawozdawczości, Wytyczne nt. informacji i promocji, Wytyczne nt. przeprowadzania kontroli na miejscu dla IP, Wytyczne nt. opracowania opisów systemów zarządzania i kontroli dla IP, Wytyczne dotyczące zasad programowania wsparcia przez IP, Wytyczne dotyczące wyboru projektów, w tym projektów systemowych, Wytyczne nt. przygotowania audytu zgodności, Wytyczne nt. realizacji pomocy technicznej, Wytyczne nt. przygotowania rocznych planów kontroli dla IP, Wzory umów o dofinansowanie projektów, Wzory sprawozdań półrocznych, rocznych i końcowych, Wzory wniosków o płatność, Wzory wniosków o refundację

10 Schemat wdrażania

11 Konsekwencje wytycznych
Biurokracja Ryzyko utraty celu PO KL Niespójność Nieadekwatność Obligatoryjny charakter Koszty Ograniczenie autonomii Wprowadzanie nowych instytucji (podkomitet, panel ekspertów)

12 Procedura protestu (art. 30)
Bardzo długie terminy: beneficjent ma14 dni na odwołanie IP ma 1 miesiąc na rozpatrzenie protestu W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu przez IP beneficjent ma 7 dni na skierowanie wniosku o ponowne rozpatrzenie do IZ; IZ ma 1 miesiąc na rozstrzygniecie wniosku o ponowne rozpatrzenie Co z beneficjentami, których projekty są wyłonione do dofinansowania ? Co oznacza „pozytywne” rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie? Na czyj wniosek i w jakim terminie IZ otrzyma dokumenty potrzebne do rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie ?

13 Przepływy finansowe Planowanie, brak spójności terminów – planowanie w jst odbywa się w momencie ogłoszenia przez Ministra Finansów założeń do ustawy budżetowej oraz określenie wysokości udziałów PIT i CIT dla samorządów. Dotacja rozwojowa (zaliczka, czy refundacja) Współfinansowanie krajowe (w których Priorytetach, w jakiej wysokości) Reguły wsparcia systemowego dla OPS, PCPR, PUP (brak możliwości kreowania polityki społecznej przez samorząd województwa oraz jego partnerów lokalnych)

14 Dostosowanie prawa Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o promocji zatrudnienia Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych System monitorowania wskaźników-źródła danych, podstawy prawne System informatyczny

15 Konieczność zmiany systemu utrwalającego bezrobocie


Pobierz ppt "Rola samorządów województw we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Janusz Gałęziak Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google