Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. Działania Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. Działania Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 I. Działania Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

2 12 postulatów organizacji pozarządowych uproszczenie procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy, zwiększenie dostępności środków finansowych dla małych organizacji, wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację strategicznych priorytetów, stworzenie przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych, zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów wdrażania funduszy, działania na rzecz zapewnienia organizacjom pozarządowym udziału w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym ( np CLLD ), zmiana podejścia do oceny wniosków - z kryteriów formalnych na kryteria merytoryczne – dwuetapowy system wyboru wniosków, uwagi dotyczące negatywnych efektów decentralizacji wdrażania funduszy.

3 Grupy tematyczne – leaderzy grupy 12 postulatów  Komitety monitorujące i pomoc techniczna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych;  Otwarcie funduszy UE nowej perspektywy dla małych organizacji pozarządowych - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;  Równowaga między mechanizmami zwrotnymi i bezzwrotnymi wsparcia finansowego – Instytut Spraw Publicznych;  Instrument Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność – Polska Sieć Lokalnych Grupa Działania, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;  Innowacje społeczne – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia;  Zasady wyboru projektów – Federacja Mazowia;  Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu - Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN;  Kompetencje Cyfrowe – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; Ekonomia Społeczna – Instytut Spraw Publicznych;  Wsparcie osób niepełnosprawnych – Federacja Mazowia, Towarzystwo Pomocy głuchoniewidomym, Fundacja Aktywizacja;  Zasada zrównoważonego rozwoju – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

4 Pozostałe działania agregowanie wiedzy: dokumenty KE, MRR, NGO; praca nad dokumentami strategicznymi: stanowiska NGO i partnerów; polityka informacyjna: 240 artykułów i tekstów informacyjnych http://www.nowaperspektywa.ngo.pl/, http://www.ofop.eu; Forum dyskusyjne: organizacje pozarządowe - perspektywa 2014-2020 - grupa dyskusyjna na facebooku (ponad 1800 członków). Konferencje tematyczne/warsztaty: KSTP, Konferencje krajowe SK.

5 II. Drugi Etap konsultacji funduszy europejskich VI-XII 2014

6 Konsultacje wytycznych Wytyczne - instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z tych funduszy, skierowane do instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych. Ministerstwo Infrastruktury planuje przygotowanie ponad 30 wytycznych

7 Konsultacje Szczegółowych Opisów Priorytetów Szczegółowe Opisy Priorytetów (SzoP) - dokument przygotowany przez instytucję zarządzającą krajowym albo regionalnym programem operacyjnym i przyjęty przez komitet monitorujący, określający w szczególności zakres działań lub poddziałań w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego w tym informacje dotyczące m.in. kryteriów wyboru projektów, typów beneficjentów itp;

8 Konsultacje Szczegółowych Opisów Priorytetów Wybory do komitetów monitorujących – jesień 2014: wybory powszechne bezpośrednie drogą listowną ; nominacje kandydatów poparte odpowiednią ilością wskazań NGO; jedno miejsce dla jednej organizacji (para) – decyduje ilość zgłoszeń; tematyczne miejsca w KM - w tym jedno miejsce dla ponadbranżowej federacji lub sieci NGO.

9 Dziękuję za uwagę Michał Dymkowski Sekretariat stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 sekretariat@ofop.eu http://www.nowaperspektywa.ngo.pl ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa tel./fax. (022) 155 60 21


Pobierz ppt "I. Działania Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google