Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Spotkanie robocze Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020 Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Spotkanie robocze Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020 Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1

2 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Spotkanie robocze Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020 Wrocław, 24 kwietnia 2015 r.

3 32015-04-24 Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.1 (PI 8.i) Zapewnianie dostępu do zatrudnienia Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy - 86 313 071 EUR Typy projektów: usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (m. in. szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy) Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy Planowany termin rozpoczęcia naboru: maj 2015 roku Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1

4 42015-04-24 Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane należące do I i II grupy oddalenia od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które nie są klientami Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; Ze wsparcia nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS). Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1

5 52015-04-24 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Wytyczne horyzontalne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Doświadczenia zebrane podczas wdrażania w latach 2007-2013 projektów PUP w ramach Poddziałania 6.1.3 Rozwiązania przyjęte dla PUP w ramach działań PO WERUwagi i propozycje zebrane podczas konsultacji z PUP i DWUP

6 62015-04-24 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Systematyka kryteriów wyboru projektów w ramach EFS: Kryteria formalne Kryteria merytoryczne Kryteria horyzontalne Kryteria dostępu Kryteria premiujące Kryteria strategiczne Kryteria niestosowane w ramach Działania 8.1

7 72015-04-24 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 1. Poprawność wypełnienia i kompletność złożonego wniosku 2. Kwalifikowalność projektu i Wnioskodawcy 3. Realizacja projektu przed dniem złożenia wniosku 4. Zakaz podwójnego finansowania 5. Poprawność zakwalifikowania projektu jako objętego/nieobjętego pomocą publiczną/pomocą de minimis Kryteria formalne:

8 82015-04-24 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 1. Kryterium zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO WD 2014- 2020 2. Kryterium osiągnięcia skwantyfikowanych rezultatów 3. Kryterium racjonalności harmonogramu 4. Kryterium budżetu projektu 5. Kryterium grupy docelowej Kryteria merytoryczne:

9 92015-04-24 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 1. Kryterium zgodności projektu z prawem 2. Kryterium zgodności z właściwymi politykami i zasadami 3. Kryterium zgodności z wytycznymi programowymi i horyzontalnymi 4. Kryterium realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn Kryteria horyzontalne:

10 102015-04-24 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 1. Kryterium efektywności zatrudnieniowej: dla osób powyżej 50 roku życia 35%, dla osób długotrwale bezrobotnych 30%, dla osób o niskich kwalifikacjach 36%, dla osób niepełnosprawnych 20%, dla pozostałych 45%. W szczególnych przypadkach możliwość obniżenia. 1. Kryterium efektywności zatrudnieniowej: dla osób powyżej 50 roku życia 35%, dla osób długotrwale bezrobotnych 30%, dla osób o niskich kwalifikacjach 36%, dla osób niepełnosprawnych 20%, dla pozostałych 45%. W szczególnych przypadkach możliwość obniżenia. 2. Kryterium grupy docelowej – wymagany odsetek osób niepełnosprawnych 3. Kryterium grupy docelowej – wymagany odsetek osób długotrwale bezrobotnych Kryteria dostępu:

11 Dziękuję za uwagę Marcin Bora Dział Zarządzania i Monitorowania EFS Wydział Zarządzania RPOwww.rpo.dolnyslask.pl 11

12


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Spotkanie robocze Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020 Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google