Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UDZIAŁ BANKÓW W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Walne Zgromadzenie ZBP, Warszawa 25.04. 2007 Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Gospodarczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UDZIAŁ BANKÓW W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Walne Zgromadzenie ZBP, Warszawa 25.04. 2007 Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Gospodarczy."— Zapis prezentacji:

1 UDZIAŁ BANKÓW W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Walne Zgromadzenie ZBP, Warszawa Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

2 UDZIAŁ BANKÓW W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH

3 BANKI - NIEZBĘDNY ELEMENT SYSTEMU BANKI SĄ NIEZBĘDNYM OGNIWEM W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH W POLSCE. BANKI SĄ INSTYTUCJAMI WIARYGODNYMI, RZETELNYMI I PROFESJONALNYMI. WYKORZYSTANIE ICH POTENCJAŁU I DOŚWIADCZEŃ PRZYCZYNI SIĘ DO EFEKTYWNEJ I PRAWIDŁOWEJ ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH W OKRESIE ORAZ WSPARCIA ADMINISTRACJI I BENEFICJENTÓW. 3

4 Krajowy Program Reform Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, zagospodarowania przestrzennego, regionalne i inne) Narodowa Strategia Spójności 16 RPO (15,9 mld ) PO Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld ) PO Kapitał Ludzki (9,7 mld ) PO Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld ) PO Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld ) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld ) PO Pomoc techniczna (0,5 mld ) Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju uwzględnia kierunki rozwoju zawarte w dokumentach strategicznych oraz politykach UE Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,2 mld ) Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (0,7 mld ) GŁÓWNE DOKUMENTY PROGRAMOWE Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programy i Inicjatywy Wspólnotowe (np. CIP, 7PR) 5

5 PROGRAMY W KTÓRYCH BANKI KOMERCYJNE MAJĄ BYĆ UWZGLĘDNIONE W SYSTEMIE WDRAŻANIA Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Rozwoju Obszarów WiejskichProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich niektóre z 16 Regionalnych Programów Operacyjnychniektóre z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - PRACE NAD SYSTEMEM NADAL TRWAJĄ - 7

6 CELE ŚRODOWISKA: Włączenie banków w proces absorpcji środków UE: Włączenie banków w proces absorpcji środków UE: włączenie banków do systemu oceny formalnej, finansowej i ekonomicznej wniosków o dofinansowanie unijne w ramach działań inwestycyjnych programów krajowych i regionalnych; włączenie banków do systemu oceny formalnej, finansowej i ekonomicznej wniosków o dofinansowanie unijne w ramach działań inwestycyjnych programów krajowych i regionalnych; ujednolicenie dokumentów wymaganych od wnioskodawców ujednolicenie dokumentów wymaganych od wnioskodawców włączenie banków do systemu informacji i promocji nt. funduszy unijnych; włączenie banków do systemu informacji i promocji nt. funduszy unijnych; włączenie do wydatków kwalifikowanych na lata : kosztów otwarcia i obsługi rachunku projektu, instrumentów zabezpieczających, doradztwa finansowego związanego z przygotowaniem wniosku; włączenie do wydatków kwalifikowanych na lata : kosztów otwarcia i obsługi rachunku projektu, instrumentów zabezpieczających, doradztwa finansowego związanego z przygotowaniem wniosku; usprawnienie przepływu środków do beneficjentów poprzez promocję obrotu bezgotówkowego w procesie wykorzystania środków unijnych; usprawnienie przepływu środków do beneficjentów poprzez promocję obrotu bezgotówkowego w procesie wykorzystania środków unijnych; wprowadzenie obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla wszystkich uczestników procesu absorpcji; wprowadzenie obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla wszystkich uczestników procesu absorpcji; włączenie ekspertów środowiska bankowego do systemu monitoringu programów i paneli ekspertów na lata ; włączenie ekspertów środowiska bankowego do systemu monitoringu programów i paneli ekspertów na lata ; 9

7 CELE ŚRODOWISKA cd.: Włączenie banków w proces absorpcji środków UE: Włączenie banków w proces absorpcji środków UE: umożliwienie bankom i bankowym izbom gospodarczym elektronicznego dostępu do zasobów danych gromadzonych w publicznych zbiorach w zakresie dotyczącym nierzetelnych beneficjentów; umożliwienie bankom i bankowym izbom gospodarczym elektronicznego dostępu do zasobów danych gromadzonych w publicznych zbiorach w zakresie dotyczącym nierzetelnych beneficjentów; włączenie do systemu weryfikacji wnioskodawców i monitoringu beneficjentów wybranych instrumentów podmiotów infrastruktury bankowej służących poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. włączenie do systemu weryfikacji wnioskodawców i monitoringu beneficjentów wybranych instrumentów podmiotów infrastruktury bankowej służących poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. rozwój rynku zabezpieczeń kredytowych, w tym regionalnych FPK i FPU rozwój rynku zabezpieczeń kredytowych, w tym regionalnych FPK i FPU … a także: działania na rzecz umożliwienia korzystania przez banki ze środków UE w charakterze beneficjentów; działania na rzecz umożliwienia korzystania przez banki ze środków UE w charakterze beneficjentów; działania w środowisku samorządu terytorialnego oraz środowiskach beneficjentów na rzecz uwzględniania propozycji środowiska bankowego w zakresie nowego systemu wykorzystania środków UE. działania w środowisku samorządu terytorialnego oraz środowiskach beneficjentów na rzecz uwzględniania propozycji środowiska bankowego w zakresie nowego systemu wykorzystania środków UE. 10

8 POTENCJAŁ BANKÓW dla wsparcia absorpcji środków unijnych na lata ARGUMENTY ZA BANKAMI W SYSTEMIE: Rozległa sieć placówek na terenie całego kraju; Rozległa sieć placówek na terenie całego kraju; Zorganizowane komórki na poziomie Central banków oraz oddziałów zajmujące się obsługą klientów zainteresowanych środkami unijnymi; Zorganizowane komórki na poziomie Central banków oraz oddziałów zajmujące się obsługą klientów zainteresowanych środkami unijnymi; Kadra przeszkolona w zakresie środków unijnych zajmująca się działalnością informacyjną, doradczą i operacyjną; Kadra przeszkolona w zakresie środków unijnych zajmująca się działalnością informacyjną, doradczą i operacyjną; Ukształtowane systemy komunikacji i współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie środków unijnych w Polsce (grupy robocze przy ZBP); Ukształtowane systemy komunikacji i współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie środków unijnych w Polsce (grupy robocze przy ZBP); Wypracowane w ramach środków przedakcesyjnych i okresu procedury związane z finansowaniem przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych; Wypracowane w ramach środków przedakcesyjnych i okresu procedury związane z finansowaniem przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych; Kanały informacyjne (infolinie, strony internetowe, broszury); Kanały informacyjne (infolinie, strony internetowe, broszury); Informatyczne narzędzia wspomagające; Informatyczne narzędzia wspomagające; 11

9 Rola banku na poszczególnych etapach realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych PLANOWANIE REALIZACJA INWESTYCJI FINANSOWANIE SPRAWOZDANIA BANK WYSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH KREDYT ROZLICZENIE PŁATNOŚCI, POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ REALIZACJA ZAPISÓW PROJEKTU PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI POMOC W WYPEŁNIANIU APLIKACJI ORAZ SPORZĄDZENIU INNYCH DOKUMENTÓW 13

10 Korzyści z udziału banków w procesie absorpcji środków unijnych Zmniejszenie kosztów związanych z promocją programów przy jednoczesnym poszerzeniu grona osób, do których dotrze informacja; Zmniejszenie kosztów związanych z promocją programów przy jednoczesnym poszerzeniu grona osób, do których dotrze informacja; Poszerzenie sieci profesjonalnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów; Poszerzenie sieci profesjonalnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów; Przyspieszenie oceny wniosków; Przyspieszenie oceny wniosków; Poprawa jakości składanych wniosków (doradztwo banku w zakresie montażu finansowego); Poprawa jakości składanych wniosków (doradztwo banku w zakresie montażu finansowego); 14

11 Korzyści z udziału banków w procesie absorpcji środków unijnych Zapewnienie pre- i współfinansowania inwestycji; Zapewnienie pre- i współfinansowania inwestycji; Profesjonalna ocena ekonomiczno- finansowa pozwalająca ograniczyć ryzyko przyznania dotacji projektom bez zapewnionych środków na ich finansowanie; Profesjonalna ocena ekonomiczno- finansowa pozwalająca ograniczyć ryzyko przyznania dotacji projektom bez zapewnionych środków na ich finansowanie; Wzmocniony monitoring realizacji przedsięwzięcia i sytuacji beneficjenta bez dodatkowych kosztów ze strony administracji; Wzmocniony monitoring realizacji przedsięwzięcia i sytuacji beneficjenta bez dodatkowych kosztów ze strony administracji; 15

12 Instrumenty pomocy krajowej dla sektora rolnego po 30 kwietnia 2007 r. dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i na wznowieniem produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych szkodami spowodowanymi przez zdarzenia losowe, tzw. kredyty klęskowe, dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i na wznowieniem produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych szkodami spowodowanymi przez zdarzenia losowe, tzw. kredyty klęskowe, częściowa spłata kapitału kredytów bankowych, częściowa spłata kapitału kredytów bankowych, gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych i klęskowych, gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych i klęskowych, poręczenia spłaty kredytów studenckich, poręczenia spłaty kredytów studenckich, dopłaty do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, dopłaty do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, realizacja zobowiązań z tytułu pomocy udzielonej do dn r. realizacja zobowiązań z tytułu pomocy udzielonej do dn r. -PRACE NAD NOWYM SYSTEMEM NADAL TRWAJĄ- 19

13 Cele środowiska w zakresie pomocy krajowej dla sektora rolnego: Działania na rzecz uwzględnienia propozycji sektora bankowego w krajowym systemie pomocy finansowej dla sektora rolnego, w szczególności: Działania na rzecz uwzględnienia propozycji sektora bankowego w krajowym systemie pomocy finansowej dla sektora rolnego, w szczególności: doprecyzowanie zapisu umożliwiającego bankom spółdzielczym, które nie posiadają kapitału własnego w wysokości minimum ustawowo wymaganego przy tworzeniu nowego banku, na udzielanie kredytów preferencyjnych w okresie do 31 grudnia 2007r.; doprecyzowanie zapisu umożliwiającego bankom spółdzielczym, które nie posiadają kapitału własnego w wysokości minimum ustawowo wymaganego przy tworzeniu nowego banku, na udzielanie kredytów preferencyjnych w okresie do 31 grudnia 2007r.; zmiany zapisu dotyczącego maksymalnej stawki oprocentowania i prowizji od udzielanych kredytów preferencyjnych (rozporządzenie określa poziom oprocentowania 1,5 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i prowizję 2%); zmiany zapisu dotyczącego maksymalnej stawki oprocentowania i prowizji od udzielanych kredytów preferencyjnych (rozporządzenie określa poziom oprocentowania 1,5 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i prowizję 2%); doprecyzowanie zapisu dotyczącego zwrotu dopłat w zakresie podziału odzyskanych środków proporcjonalnie do zaangażowanych przez bank i ARiMR środków finansowych (bank - kapitał, ARiMR - dopłaty); doprecyzowanie zapisu dotyczącego zwrotu dopłat w zakresie podziału odzyskanych środków proporcjonalnie do zaangażowanych przez bank i ARiMR środków finansowych (bank - kapitał, ARiMR - dopłaty); 22

14 Cele środowiska w zakresie pomocy krajowej dla sektora rolnego cd.: dalsze uproszczenie obowiązujących zasad udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania kredytów; dalsze uproszczenie obowiązujących zasad udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania kredytów; działania na rzecz wsparcia banków spółdzielczych w modernizacji ich infrastruktury i dostosowaniu do nowych rozwiązań prawnych; działania na rzecz wsparcia banków spółdzielczych w modernizacji ich infrastruktury i dostosowaniu do nowych rozwiązań prawnych; kontynuacja partnerskiej współpracy z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za przygotowanie i uruchomienie i nadzór systemu finansowania sektora rolnego; kontynuacja partnerskiej współpracy z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za przygotowanie i uruchomienie i nadzór systemu finansowania sektora rolnego;*** DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 23


Pobierz ppt "UDZIAŁ BANKÓW W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Walne Zgromadzenie ZBP, Warszawa 25.04. 2007 Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Gospodarczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google