Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2 Zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Obecnie zatwierdzona przez Sejm, wejdzie w życie 01.05.2014r.)

3 Uzasadnienie zmian: 1). Zmiana związana z koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań w polityce rynku pracy w świetle strategicznych dokumentów UE- strategia 2020 i krajowych, mających na celu skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu ekonomicznego na rynku pracy; 2). Zwiększenie oddziaływania polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia oraz łagodzenia skutków niedopasowania strukturalnego, zwłaszcza pod kątem kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych.

4 Istota rozwiązań ujętych w projekcie I. Poprawa efektywności działania urzędów pracy. Art. 109 - Zmiana algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektywności działań aktywizacyjnych urzędów pracy.

5 Art. 8 - Zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowanie i monitorowanie Rady Rynku Pracy powołane w miejsce naczelnej, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia: - Zwiększenie roli samorządu województwa w polityce rynku pracy poprzez inicjowanie programów regionalnych Marszałka Województwa, realizowanych we współpracy w PUP na podstawie zawartych porozumień.

6 Art. 9 - Uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy od efektów działania urzędów pracy: a). skrócenie średniego czasu pozostawania bezrobotnego bez pracy; b). wzrost odsetka pracowników urzędu pracy, zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta; c). Zmniejszenie liczby bezrobotnych, przypadających na jedną ofertę przy zgłoszeniu do PUP; d). wzrost wskaźnika efektywności zatrudnienia.

7 II. Poprawa jakości usług świadczonych bezrobotnym stosowni do ich potrzeb. Art. 33 ust. 2a 1. Profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym, które polega na określaniu pomocy urzędu pracy, dwie zmiany: oddalenie i gotowość do powrotu na rynek pracy. Art. 35 ust. 5 2. Poprawa standardów działania urzędów pracy ułatwi, zmniejszy formalizm i biurokratyzm obecnych standardów usług rynku pracy. Art. 66 3. Zlecanie usług aktywizacyjnych podmiotom do tego uprawnionym, np. Agencjom Zatrudnienia.

8 4. Współpraca Powiatowych Urzędów Pracy i gmin- Program Aktywizacja i Integracja ( Program PAI). 5. Reforma sieci EURES- przekształcenie sieci EURES w efektywny i wydajny instrument zatrudnienia skutecznie przyczyniający się do realizacji strategii Europa 2020. 6. Elastyczność stosowania usług i instrumentów rynku pracy, rozszerza się katalog instrumentów rynku pracy, np. prace interwencyjne, dostępne dla wszystkich bezrobotnych, staże (art. 49), w tym bezrobotni do 30 roku życia. 7. Poszerzenie dostępu do informacji o ofertach pracy: a). Poszerzenie kompetencji OHP, prowadzenie ogólnokrajowego serwisu informacyjnego i infolinii, dzięki której będzie dostęp do ofert pracy dla osób dorosłych, jak i młodzieży.

9 III. Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia (w tym po przerwie związanej z wychowaniem dziecka). Art. 60a,b,c,d 1. Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne są fakultatywnym instrumentem, skierowanym do pracodawcy, przedsiębiorcy za zatrudnienie bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy: a). grant na telepracę przysługuje na utworzenie stanowiska pracy w wysokości nie więcej niż 6 krotność minimalnego wynagrodzenia- utrzymanie stanowiska przez okres co najmniej 12 miesięcy; b). świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres 12 miesięcy w kwocie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, z jednoczesną gwarancją dalszego zatrudnienia po ustaniu prawa do świadczenia przez okres co najmniej 6 miesięcy.

10 Art. 61e do art. 62 2. Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, udzielana do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na okres 7 lat z możliwością 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału. Art. 66c 3. Programy regionalne (zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy), które mogą być inicjowane na wniosek starostw, wojewódzkiej rady rynku pracy, albo wojewódzkiej komisji dialogu społecznego na podstawie diagnozy rynku pracy.

11 IV. Wsparcie pracodawców zatrudniających młodych pracowników. 1.Nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy: a). bony stażowe (art. 66l); b). bony szkoleniowe (art. 66k); c). bony zatrudnieniowe (art. 66m.); d). bony na zasiedlenie (art. 66n).

12 2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia)- Regulacje ustawa o ubezpieczeniach społecznych. Art. 60 c 3. Refundowanie pracodawcy kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne należne za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę od pracodawcy za skierowanie do pracy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

13 Art. 60 d V. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby długotrwale bezrobotne powyżej 50. roku życia- dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionej osoby długotrwale bezrobotnej, nie przekraczające 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Art. 69 VI. Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji kadr pracowników (kształcenie i szkolenie pracowników)- poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, finansowany ze środków Funduszu Pracy, przeznacza się środki na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej, np.: - studia podyplomowe - kursy w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 300% na jednego pracownika.

14 Można oczekiwać, że proponowane rozwiązania ze względu na swój kompleksowy charakter pozytywnie wpłyną na sytuację osób bezrobotnych na rynku pracy.

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google