Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania samorządu województwa (Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości Zielona Góra, 08 kwietnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania samorządu województwa (Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości Zielona Góra, 08 kwietnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Działania samorządu województwa (Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości Zielona Góra, 08 kwietnia 2009 roku

2 Wsparcie promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości Europejski Fundusz SpołecznyFundusz Pracy

3 Formy wsparcia Formy zatrudnieniowe Formy szkoleniowe Wsparcie towarzyszące - Prace interwencyjne; - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - Roboty publiczne -Staże, -Szkolenia zawodowe, -Przygotowanie zawodowe dorosłych. -Refundacja kosztów dojazdu lub zakwaterowania, -Refundacja kosztów opieki nad dziećmi.

4 Środki Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia w 2009 roku Środki przekazane w ramach algorytmu, na podstawie kryteriów określonych przez Sejmik Województwa Lubuskiego 46 mln zł Środki, będące w dyspozycji samorządu województwa, z tego: 46 mln zł Prefinansowanie projektów samorządów powiatów w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20,3 mln zł Realizację programów promocji zatrudnienia przez samorządy powiatów 25,7 mln zł Razem województwo lubuskie92 mln zł

5 Wnioski o dodatkowe środki Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Ministra na realizację programów promocji zatrudnienia w 2009 roku Łączna kwota wniosków samorządów powiatów o dodatkowe środki – 23,7 mln zł z tego: Na programy i działania na rzecz bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika 8,6 mln zł Programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku do 30 lat 6,1 mln zł Programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus 2,5 mln zł Programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości 6,5 mln zł

6 Oszacowanie planowanych rezultatów działań finansowanych z Funduszu Pracy Szacuje się, że z różnego rodzaju usług i instrumentów rynku pracy, finansowanych ze środków Funduszu Pracy (w tym ramach prefinansowania projektów w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) skorzysta łącznie około 32.000 osób: z tego w ramach: - prac interwencyjnych – 2.700 osób, - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 1.400 osób, - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 2.100 osób, - staży – 5.400 osób, - szkoleń zawodowych – 4.800 osób, - robót publicznych – 1.400 osób.

7 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Pośredniczącą 2 Stopnia we wdrażaniu VI Priorytetu („Rynek pracy otwarty dla wszystkich”) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jego ramach realizowane są następujące działania: Działanie 6.1. – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

8 Europejski Fundusz Społeczny Działanie 6.2. – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3. – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Pośredniczącą 2 Stopnia we wdrażaniu VI Priorytetu („Rynek pracy otwarty dla wszystkich”) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – c.d.

9 Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekty powinny przewidywać następujące kompleksowe wsparcie: Szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Wsparcie pomostowe (w postaci środków finansowych na działalność firmy, trwa 6/12 miesięcy, średnia wysokość – ok. 900 zł) Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 tysięcy zł)

10 Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W projektach mogą uczestniczyć: osoby fizyczne (nie tylko osoby bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu)

11 Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W 2008 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło 48 wniosków, z których 27% nie przeszło oceny formalnej. Aktualnie zakończono negocjacje z 9 Beneficjentami, którzy będą realizować projekty o łącznej wartości 10.990.201,40 zł. W ramach powyższych projektów uczestniczyć będzie 230 osób, z tego -122 osoby to bezrobotni - 58 to osoby nieaktywne zawodowo, - 50 osób jest zatrudnionych. W 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił kolejny konkurs na łączną kwotę 11.627.442 zł.

12 Działania samorządu województwa (Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Działania samorządu województwa (Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości Zielona Góra, 08 kwietnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google