Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielsko-Biała, 21 maj 2014r.. Cel zmiany –  poprawa efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych  poprawa jakości usług  usprawnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielsko-Biała, 21 maj 2014r.. Cel zmiany –  poprawa efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych  poprawa jakości usług  usprawnienie."— Zapis prezentacji:

1 Bielsko-Biała, 21 maj 2014r.

2 Cel zmiany –  poprawa efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych  poprawa jakości usług  usprawnienie obsługi pracodawców  ułatwienie startu młodym poniżej 30 r. życia  zachęta do podnoszenia kwalifikacji  aktywizacja zawodowa osób 50+.

3 Pomoc dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji Indywidualizacja pomocy dla bezrobotnego pomoc dla osób bezrobotnych wg dotychczasowego podejścia wg nowej ustawy pomoc dostosowana do potrzeb bezrobotnego zgodnie z ustalonym profilem pomocy usługi rynku pracy i instrumenty wspierające usługi r.p. określone w art. 50-61a

4 Pracownikami publicznych służb zatrudnienia są pracownicy zatrudnieni w tych służbach, w tym: 1 ) pośrednicy pracy; 2) doradcy zawodowi; 3) specjaliści do spraw rozwoju zawodowego; 4) specjaliści do spraw programów; 5) doradcy EURES i asystenci EURES. 2. Pracownicy, o których mowa w ust.1 pkt 1–4, zatrudnieni w powiatowym urzędzie pracy mogą pełnić funkcję doradcy klienta.

5  Art. 23. 1. Pracownicy urzędów pracy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i posiadają wykształcenie wyższe, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się doradcami zawodowymi, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.  2. Pracownicy urzędów pracy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i nie posiadają wykształcenia wyższego, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pośrednikami pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

6 Poradnictwo zawodowe Poradnictwo i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

7 1. oddalenie od rynku pracy 2. gotowość (do wejścia lub do powrotu na rynek pracy Zmienna - określająca dystans jaki dzieli osobę bezrobotną od rynku pracy /13 pytań/ Zbadane zostaną m.in. kwalifikacje osoby bezrobotnej, doświadczenie zawodowe, miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od rynku pracy etc. Zmienna - określająca stopień gotowości osoby bezrobotnej do powrotu na rynek pracy /11 pytań/ Mierzona będzie za pomocą m.in. powodów rejestracji w urzędzie pracy, aktywność w poszukiwaniu pracy, skłonność do współpracy z PUP etc.

8 Profil I oparty na aktywności Profil II skoncentrowany na wsparciu Profil III eliminujący oddalenie Trzy profile pomocy POTRZEBUJĘ WSPARCIA JESTEM GOTOWY BRAKUJE MI MOTYWACJI POTRZEBUJĘ POMOCY

9 AKTYWNI Dopasowanie oferty pracy Zdobycie kwalifikacji i doświadczenia Dopasowanie oferty pracy Pomoc psychologa lub trenera Wsparcie z pomocy społecznej Współpraca z agencjami zatrudnienia

10  3. Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy.  po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:  3a. Indywidualny plan działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.  3b. Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

11

12 Art. 8 ust. 8: W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji i planowania kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która w szczególności: 1 ) wspomaga powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczy usługę poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; 2) we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;”, 2a) we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;”,

13 7) świadczy poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie; 8) udziela informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy; 9) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym; 10) realizuje działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.  ust. 8a  Utworzenie lub likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy.

14  Część zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, w tym :  prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy,  dofinansowywana będzie z Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy a zarządem województwa.

15 2c. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 1)profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust.1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n ; (szkolenia, koszty egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, bezzwrotne środki na podjęcie działalności gosp., pożyczka na podjęcie działalności gosp., świadczenie aktywizacyjne, bony: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie - dla bezrobotnych do 30r.ż.)

16 2)profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; 3)profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

17 Marszałek Województwa ze środków FP zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia (realizator) minimum rok doświadczenia w pośrednictwie pracy Działania aktywizacyjne – rozdział 13c

18 Wojewódzki Urząd Pracy skierowanie 200 bezrobotnych skierowanie 200 bezrobotnych wybór powiatów (udział pracowników pełniących funkcję doradcy klienta w całkowitym zatrudnieniu niższy o co najmniej 5 pkt % od średniego wskaźnika zatrudnionych we wszystkich PUP, lub na bazie obciążenia doradców - liczba bezrobotnych przypadających na doradcę klienta, wyższa o co najmniej 15% od średniego wskaźnika bezrobotnych we wszystkich pup) skierowanie 200 bezrobotnych skierowanie 200 bezrobotnych

19 ustalenie szczegółów realizacji usługi dokonywane przez PUP i WUP zakres grupa bezrobotnych struktura bezrobotnych liczba bezrobotnych warunki rekrutacji w tym uzupełniającej warunki realizacji działań tryb kierowania bezrobotnych do realizatora zakres danych przekazywanych przez PUP okres realizacji działań wysokość wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej oraz utrzymania w zatrudnieniu sposób dokonywania pomiaru sposób potwierdzania wykonania usługi kanały informacji

20 okres realizacji zadańodpowiednio do potrzeb- ustala WUP i PUP uczestnicydługotrwale bezrobotni, zakwalifikowani do profilu pomocy II lub III max wynagrodzenie za usługę 3.krotność przeciętnego wynagrodzenia obecnie =11 469, 96 zł Wynagrodzenie za działania wstępne 2 293, 99 zł liczba kryteriów przy wyborze realizatora nieokreślone warunek pełnej płatnościutrzymanie pracy przez 180 dni

21 statusskierowanie osoby do realizatora nie skutkuje utratą statusu korzystanie z innych instrumentów rynku pracy PUP, nie kieruje do innych form wsparcia, w trakcie udziału w działaniach aktywizacyjnych dostęp do usług aktywizacyjnych obsługa prowadzona w miejscowości będącej siedzibą PUP, z którego skierowano bezrobotnych Zlecanie działań aktywizacyjnych – rola bezrobotnego

22 zatrudniony bezrobotny

23

24 Płatność za efekt wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej = liczba bezrobotnych, którzy podjęli i utrzymali zatrudnienie min. przez 14 dni liczba bezrobotnych, którzy osób skierowanych z PUP do realizatora wskaźnik utrzymania zatrudnienia = liczba bezrobotnych, którzy po upływie 90 dni dalej utrzymują zatrudnienie liczba bezrobotnych, którzy osób skierowanych z PUP do realizatora

25 marszałek województwa starosta, woj. rada rynku pracy, woj. komisja dialogu społecznego diagnoza sytuacji na rynku pracy -sytuacja bezrobotnych na rynkach woj., pow. gmin -zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje - mobilność siły roboczej

26 1. obejmuje co najmniej 1 z priorytetów Planów Działania 2. realizator WUP w porozumieniu z PUP - określa bezrobotnych do programu regionalnego - wybiera PUP, o najwyższym udziale tych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

27 PROGRAM  diagnoza sytuacji w woj., powiecie, gminach  wykaz powiatów proponowanych do wsparcia  propozycje; liczby i struktury uczestników wysokość środków FP na uczestnika wysokość środków FP dla powiatów  oczekiwane wskaźniki efektywności programu

28 akceptacja programu przez starostę PUP proponuje działania WUP i PUP  uzgadnia zakres działań i wskaźniki efektywności  szacuje zagrożenie porozumienie

29 dziękuję za uwagę Barbara Stanisławska- doradca zawodowy CIiPKZ Filia Bielsko-Biała


Pobierz ppt "Bielsko-Biała, 21 maj 2014r.. Cel zmiany –  poprawa efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych  poprawa jakości usług  usprawnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google