Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zadania Wojewódzkich Urzędów Pracy wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bielsko-Biała, 21 maj 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zadania Wojewódzkich Urzędów Pracy wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bielsko-Biała, 21 maj 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zadania Wojewódzkich Urzędów Pracy wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bielsko-Biała, 21 maj 2014r.

2 Cel zmiany – poprawa efektywności działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych poprawa jakości usług usprawnienie obsługi pracodawców ułatwienie startu młodym poniżej 30 r. życia zachęta do podnoszenia kwalifikacji aktywizacja zawodowa osób 50+ .

3 Indywidualizacja pomocy dla bezrobotnego
pomoc dla osób bezrobotnych wg dotychczasowego podejścia wg nowej ustawy Indywidualizacja pomocy dla bezrobotnego Pomoc dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji usługi rynku pracy i instrumenty wspierające usługi r.p. określone w art a pomoc dostosowana do potrzeb bezrobotnego zgodnie z ustalonym profilem pomocy

4 Art.91.1. Pracownikami publicznych służb zatrudnienia są pracownicy zatrudnieni w tych służbach, w tym: 1) pośrednicy pracy; doradcy zawodowi; specjaliści do spraw rozwoju zawodowego; specjaliści do spraw programów; doradcy EURES i asystenci EURES. 2. Pracownicy, o których mowa w ust.1 pkt 1–4, zatrudnieni w powiatowym urzędzie pracy mogą pełnić funkcję doradcy klienta.

5 przepisy przejściowe Art. 23.1. Pracownicy urzędów pracy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i posiadają wykształcenie wyższe, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się doradcami zawodowymi, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. 2. Pracownicy urzędów pracy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są zatrudnieni na stanowisku lidera klubu pracy i nie posiadają wykształcenia wyższego, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pośrednikami pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

6 Połączenie dwóch usług
Poradnictwo zawodowe Poradnictwo i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

7 Zmienne służące do określenia profilu odpowiedniej pomocy
1. oddalenie od rynku pracy 2. gotowość (do wejścia lub do powrotu na rynek pracy Zmienna - określająca dystans jaki dzieli osobę bezrobotną od rynku pracy /13 pytań/ Zbadane zostaną m.in. kwalifikacje osoby bezrobotnej, doświadczenie zawodowe, miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od rynku pracy etc. Zmienna - określająca stopień gotowości osoby bezrobotnej do powrotu na rynek pracy /11 pytań/ Mierzona będzie za pomocą m.in. powodów rejestracji w urzędzie pracy, aktywność w poszukiwaniu pracy, skłonność do współpracy z PUP etc.

8 Profil II skoncentrowany na wsparciu eliminujący oddalenie
oparty na aktywności Profil II skoncentrowany na wsparciu Profil III eliminujący oddalenie Trzy profile pomocy POTRZEBUJĘ WSPARCIA JESTEM GOTOWY BRAKUJE MI MOTYWACJI POTRZEBUJĘ POMOCY

9 Dopasowanie oferty pracy Zdobycie kwalifikacji i doświadczenia
AKTYWNI Dopasowanie oferty pracy Zdobycie kwalifikacji i doświadczenia Pomoc psychologa lub trenera Wsparcie z pomocy społecznej Współpraca z agencjami zatrudnienia WYMAGAJĄCY WSPARCIA ODDALENI OD RYNKU PRACY

10 Rola CIiPKZ 3. Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy. po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu: 3a. Indywidualny plan działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy. 3b. Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

11 Syriusz-dane klienta

12 Art. 8 ust. 8: W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji i planowania kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która w szczególności: 1) wspomaga powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczy usługę poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;”, 2a) we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;”,

13 7) świadczy poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie; 8) udziela informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy; 9) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym; 10) realizuje działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy. ust. 8a Utworzenie lub likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy.

14 Część zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, w tym :
Art. 109 ust 7a. Część zadań realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, w tym : prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy, dofinansowywana będzie z Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy a zarządem województwa.

15 2c. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili:
profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust.1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n; (szkolenia, koszty egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, bezzwrotne środki na podjęcie działalności gosp., pożyczka na podjęcie działalności gosp., świadczenie aktywizacyjne, bony: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie - dla bezrobotnych do 30r.ż.)

16 profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

17 Marszałek Województwa
Działania aktywizacyjne – rozdział 13c Marszałek Województwa ze środków FP zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia (realizator) minimum rok doświadczenia w pośrednictwie pracy

18 Wojewódzki Urząd Pracy
wybór powiatów (udział pracowników pełniących funkcję doradcy klienta w całkowitym zatrudnieniu niższy o co najmniej 5 pkt % od średniego wskaźnika zatrudnionych we wszystkich PUP, lub na bazie obciążenia doradców - liczba bezrobotnych przypadających na doradcę klienta , wyższa o co najmniej 15% od średniego wskaźnika bezrobotnych we wszystkich pup) skierowanie 200 bezrobotnych skierowanie 200 bezrobotnych skierowanie 200 bezrobotnych

19 ustalenie szczegółów realizacji usługi dokonywane przez PUP i WUP
zakres grupa bezrobotnych struktura bezrobotnych liczba bezrobotnych warunki rekrutacji w tym uzupełniającej warunki realizacji działań tryb kierowania bezrobotnych do realizatora zakres danych przekazywanych przez PUP okres realizacji działań wysokość wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej oraz utrzymania w zatrudnieniu sposób dokonywania pomiaru sposób potwierdzania wykonania usługi kanały informacji

20 Działania aktywizacyjne
okres realizacji zadań odpowiednio do potrzeb- ustala WUP i PUP uczestnicy długotrwale bezrobotni, zakwalifikowani do profilu pomocy II lub III max wynagrodzenie za usługę 3.krotność przeciętnego wynagrodzenia obecnie =11 469, 96 zł Wynagrodzenie za działania wstępne 2 293, 99 zł liczba kryteriów przy wyborze realizatora nieokreślone warunek pełnej płatności utrzymanie pracy przez 180 dni

21 Zlecanie działań aktywizacyjnych – rola bezrobotnego
status skierowanie osoby do realizatora nie skutkuje utratą statusu korzystanie z innych instrumentów rynku pracy PUP, nie kieruje do innych form wsparcia, w trakcie udziału w działaniach aktywizacyjnych dostęp do usług aktywizacyjnych obsługa prowadzona w miejscowości będącej siedzibą PUP, z którego skierowano bezrobotnych

22 działania realizatora zasada „czarnej skrzynki’ - minimalny katalog usług - brak narzuconego sposobu działania - brak ograniczonego katalogu usług - swoboda w wyborze usług w zależności od potrzeb uczestników bezrobotny zatrudniony

23 Założenia finansowe

24 wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej wskaźnik utrzymania zatrudnienia
Płatność za efekt wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej = liczba bezrobotnych, którzy podjęli i utrzymali zatrudnienie min. przez 14 dni liczba bezrobotnych, którzy osób skierowanych z PUP do realizatora wskaźnik utrzymania zatrudnienia = liczba bezrobotnych, którzy po upływie 90 dni dalej utrzymują zatrudnienie liczba bezrobotnych, którzy osób skierowanych z PUP do realizatora

25 Programy regionalne – rozdział 13b
województwa marszałek woj. komisja dialogu społecznego woj. rada rynku pracy, starosta, diagnoza sytuacji na rynku pracy -sytuacja bezrobotnych na rynkach woj., pow. gmin -zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje - mobilność siły roboczej

26 programy regionalne obejmuje co najmniej 1 z priorytetów Planów Działania realizator WUP w porozumieniu z PUP - określa bezrobotnych do programu regionalnego - wybiera PUP, o najwyższym udziale tych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

27 WUP PROGRAM diagnoza sytuacji w woj., powiecie, gminach
wykaz powiatów proponowanych do wsparcia propozycje; liczby i struktury uczestników wysokość środków FP na uczestnika wysokość środków FP dla powiatów oczekiwane wskaźniki efektywności programu

28 akceptacja programu przez starostę
PUP proponuje działania WUP i PUP uzgadnia zakres działań i wskaźniki efektywności szacuje zagrożenie porozumienie

29 Barbara Stanisławska- doradca zawodowy CIiPKZ Filia Bielsko-Biała
dziękuję za uwagę Barbara Stanisławska- doradca zawodowy CIiPKZ Filia Bielsko-Biała


Pobierz ppt "Nowe zadania Wojewódzkich Urzędów Pracy wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bielsko-Biała, 21 maj 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google