Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe formy aktywizacji oferowane przez urząd

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe formy aktywizacji oferowane przez urząd"— Zapis prezentacji:

1 Nowe formy aktywizacji oferowane przez urząd

2 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oprócz zmian w dotychczas dostępnych instrumentach rynku pracy, przyniosła również nowe formy wsparcia skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców (Dz. U. z 2014r., poz. 598)

3 ZMIANY W URZĘDACH PRACY
DORADCA KLIENTA PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH NOWE FORMY AKTYWIZACJI – PRACODAWCY NOWE FORMY AKTYWIZACJI – BEZROBOTNI KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

4 DORADCA KLIENTA Doradca klienta Bezrobotny Pracodawca

5 PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH
Urząd pracy niezwłocznie po rejestracji osoby bezrobotnej zobowiązany jest ustalić profil pomocy. Przy ustalaniu profilu dokonuje się analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę: oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy oraz gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy. Trzy profile pomocy. Indywidualny Plan Działania (IPD).

6 NOWE FORMY AKTYWIZACJI - PRACODAWCY
Wsparcie pracodawców zatrudniających młodych pracowników do 30 roku życia: refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, bon stażowy, zatrudnieniowy, zwolnienie z opłacania składek na FP. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne 50 PLUS: dofinansowanie wynagrodzenia, zwolnienie z opłacania składek na FP. Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka czy sprawowaniem opieki nad osobą zależną: grant na teleprace, świadczenie aktywizacyjne. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

7 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby
bezrobotne do 30 roku życia Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja przysługuje przez okres do 12 m-cy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za prace, tj. max. 840 zł. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia przez okres 6 m-cy po zakończeniu okresu refundacji. Ponadto pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o prace za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych pracowników na rynku pracy tj. bon stażowy, bon zatrudnieniowy.

8 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby
bezrobotne do 30 roku życia Bon stażowy – stanowi gwarancje skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże sie do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres otrzymuje premie w wysokości 1.513,50 zł. Bon stażowy obejmuje: koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, w wysokości do 100 zł miesięcznie wypłacane w formie ryczałtu łącznie ze stypendium oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Bezrobotny otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł brutto miesięcznie.

9 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby
bezrobotne do 30 roku życia Bon zatrudnieniowy - stanowi dla pracodawcy gwarancje refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu urzad pracy przyznał bon. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. 831,10 zł. Po zakończonym okresie refundacji pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 6 miesięcy. Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30 r. życia, a realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą.

10 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby
bezrobotne powyżej 50 roku życia Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia przysługuje przez okres: 1) 12 m-cy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat ale jednocześnie nie ukończył 60 lat lub 2) 24 m-ce w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za prace miesięcznie. tj. 840 zł. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia: Ad.1 – przez okres 6 miesięcy Ad.2 – przez okres 12 miesięcy.

11 Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby
bezrobotne powyżej 50 roku życia Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z opłacania składek na FP przez okres 12 m-cy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 50 roku życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji osób bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Składek na FP nie opłaca się za osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Pracodawca nie opłaca składek, w tym na FGŚP, w odniesieniu do zatrudnionych osób bezrobotnych, które ukończyły 50 lat (czasowe roczne zwolnienie), a także w stosunku do osób, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (zwolnienie bezterminowe).

12 Nowe narzędzie wspierające tworzenie miejsc pracy
Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy - na podstawie zawartej umowy Starosta może przyznać pracodawcy grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależna, który w okresie ostatnich 3 lat przed rejestracja zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotnosc minimalnego wynagrodzenia. Kwota na utworzenie 1 stanowiska pracy ,00 zł. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez okres 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 m-cy w połowie wymiaru czasu pracy.

13 Nowe narzędzie wspierające tworzenie miejsc pracy
Świadczenie aktywizacyjne - Pracodawca na podstawie zawartej umowy może mieć przyznane świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieka nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres: 1) 12 m-cy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za prace miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego, tj. 840 zł lub 2) 18 m-cy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia, tj. 560 zł. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia: Ad. 1 przez okres 6 miesięcy Ad.2 przez okres 9 miesięcy.

14 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy
Ze środków Funduszu Pracy oraz środków Unii Europejskiej mogą być finansowane pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy: a) podmiotom prowadzącym działalność gospodarcza, niepublicznym przedszkolom i szkołom oraz producentom rolnym, b) żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

15 Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy
Pożyczek udzielać będą pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. - Capital Finanse - Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe - Eurofirma Media Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy udzielana będzie w kwocie nie większej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (22.439,82 zł) , okres spłaty do 3 lat bez prawa do karencji.

16 Prace interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o prace, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej miedzy pracodawca a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób bezrobotnych. Prace interwencyjne mogą trwać do 6, 12 miesięcy lub od 6 m-cy do 4 lat dla osób powyżej 50 roku życia. Maksymalna wysokość refundacji to kwota 100% zasiłku dla bezrobotnych (831,10 zł) + składka na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca ma obowiązek po okresie refundacji zatrudnić bezrobotnego: − przy refundacji do 6 m-cy przez okres dalszych 3 miesiecy, − przy refundacji do 12 m-cy przez okres dalszych 6 miesiecy.

17 NOWE FORMY AKTYWIZACJI - BEZROBOTNI
Bony dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia Pożyczka na podjecie działalności gospodarczej Program Aktywizacja i Integracja

18 Bony dla bezrobotnych do 30 roku życia
Bon szkoleniowy – na podstawie uprawdopodobnienia przez bezrobotnego do 30 roku życia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, może być przyznany bon szkoleniowy stanowiący gwarancje skierowania na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia (3.739,97 zł) finansowane zostaną koszty: − szkolenia, − niezbędnych badan lekarskich lub psychologicznych, − przejazdu na szkolenie, − zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają sie poza miejscem zamieszkania.

19 Bony dla bezrobotnych do 30 roku życia
Bon na zasiedlenie –może być przyznany bezrobotnemu w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej, jeżeli : - z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, - odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, - będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inna prace zarobkowa lub będzie prowadził działalność gospodarcza przez okres co najmniej 6 miesięcy. Środki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie w kwocie nie większej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia na prace (7.479,94 zł) przeznaczone są na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

20 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
Ze środków Funduszu Pracy oraz środków Unii Europejskiej mogą być finansowane: 1) pożyczki na podjecie działalności gospodarczej: a) bezrobotnym, b) poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie do lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, c) studentom ostatniego roku studiów. 2) usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, którym udzielono pożyczki na podjecie działalności gospodarczej.

21 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość pożyczki może wynosić do 100% kosztów podjęcia działalności, nie większej niż 20-kronosc przeciętnego wynagrodzenia (74.799,40 zł). Okres spłaty do 7 lat z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kredytu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

22 Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
Program Aktywizacja i Integracja to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. W PAI uczestniczyć mogą osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Realizatorem PAI jest powiatowy urząd pracy – w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac społecznie użytecznych, ośrodek pomocy społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutowa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. PAI musi być zaopiniowany przez Powiatowa Rade Rynku Pracy.

23 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - o tym za chwilę w kolejnej prezentacji…

24 Dziękuję z uwagę Edyta Wilkiel Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej


Pobierz ppt "Nowe formy aktywizacji oferowane przez urząd"

Podobne prezentacje


Reklamy Google